Voor de Bisschop

Voor de Bisschop

God, tot in eeuwigheid Herder van alle gelovigen, Gij geeft door velerlei beschikkingen leiding aan uw Kerk en Gij regeert haar vol liefde.

Wij bidden U: laat uw dienaar onze Bisschop <N>, die als hoofd van uw volk de plaats inneemt van Christus, een ware herder zijn voor zijn kudde, een getrouw leraar in het Geloof, een priester in uw heilige eredienst en een dienaar in het bestuur van zijn bisdom.

Door Christus onze Heer. Amen.