Toewijding van het huisgezin aan het heilig Hart van Jezus

Toewijding van het huisgezin aan het heilig Hart van Jezus

Jezus, onze beminnenswaardige Verlosser, Gij zijt uit de hemel gezonden om de wereld de leer en voorbeeld te verlichten. Daartoe hebt Gij het grootste gedeelte van uw sterfelijk leven in onderdanigheid aan Maria en Jozef in het nederig huisje van Nazareth willen doorbrengen. Gij hebt dat huisgezin geheiligd, opdat het aan alle christelijke huisgezinnen tot voorbeeld zou strekken.
Neem ons huisgezin, dat zich thans geheel aan U toewijdt, genadig aan. Bescherm en bewaar het en bevestig daarin, met de vrede en de eenheid van de christelijke liefde, de heilige vreze voor U. Zo moge ons huisgezin gelijkvormig worden aan het goddelijk toonbeeld van uw huisgezin, zodat allen, die er toe behoren, zonder uitzondering de eeuwige zaligheid verwerven.
Maria, liefdevolle Moeder, verkrijg in uw mededogen en uw goedertierenheid, dat Jezus onze toewijding welwillend aanvaardt en zijn weldaden en zegeningen over ons uitstort.
Jozef, heilige bewaarder van Jezus en Maria, ondersteun ons door uw voorbede in al onze node naar ziel en lichaam, opdat wij met u en met de heilige Maagd Maria onze goddelijke Verlosser Jezus Christus eeuwige lof en dank mogen brengen. Amen.