Oefening van Eerherstel

Oefening van Eerherstel

Ziedaar het Hart, dat de mensen zo innig heeft liefgehad!
Ja, Heer, uw liefde heeft ons tegelijk tot het leven en de genade geroepen, en ons na de zondeval verlossing beloofd en gebracht.
Uw liefde begon het eerherstellend offer met de vernederingen van menswording en geboorte. Reeds in uw kinderjaren wekt uw Hart onze liefde, met zijn zachtmoedigheid, nederigheid en slachtoffering.
Bij uw prediking en uw nachtelijk gebed brandde uw Hart van liefde tot ons, evenals toen U vol barmhartigheid de last van onze zonden op U hebt genomen en in doodsangst bloedig zweet voor ons vergoot. Toen aan het Kruis het offer was voltooid, liet uw Hart zich openen met de lans.
Uw Hart heeft het sacrament van de goddelijke liefde ingesteld, om Zich onophoudelijk aan ons te kunnen schenken en onweerstaanbaar onze liefde te trekken. Tenslotte bereidt uw Hart ons een eeuwige woonstede in de hemel.

Ziedaar het Hart, dat de mensen zo innig heeft liefgehad, en dat van de meesten, vaak ook van hen , aan wie Het zijn liefde bijzonder heeft vertoond, niets ontvangt dan koudheid, onverschilligheid en ondank.
Wij hebben, Heer, uw droeve klacht gehoord. Gij hebt aan de heilige dienares en leerlinge van uw Hart geopenbaard, dat die ondankbaarheid U dieper grieft dan alle kwellingen van uw bitter lijden; dat Gij alles wat Gij voor de mensen hebt geleden, voor niets zoudt rekenen, wanneer zij U maar wederliefde toonden.
Daarom, Heer, willen wij U voortaan wederliefde schenken. Met medelijden en dankbare liefde kunnen wij U werkelijk troosten. Mogen wij aan het verlangen van uw Hart beantwoorden, door een leven vol liefde, overgave en slachtoffering.
Gelijk Maria Magdalena over uw voeten en uw heilig hoofd de balsem uitgoot, zo willen wij U de welriekende gaven schenken van ootmoedige liefde en toegewijde verering.
Met Veronica willen wij de smaad, U aangedaan, uitwissen.
Met Maria, uw heilige Moeder, met de heilige Johannes, en uw trouwe vrienden onder het Kruis, willen wij U troosten in de verlatenheid, waaraan zovelen U prijsgeven, die Gij uw liefde had geschonken.
Konden wij toch als ware apostelen, alle harten voor U winnen!
Bemind zij overal het heilig Hart van Jezus. Lof, troost en dank zij overal en altijd aan het aanbiddelijke Hart van Jezus. Amen.