Noveengebed tot het heilig Hart

Noveengebed tot het heilig Hart

Heilig Hart van Jezus, ik kom tot U met een bede, vertrouwend op uw goedheid, waarvan ik reeds zoveel bewijzen ontving.
Ik zou zo gaarne hebben dat...(vul hier in, wat u hebt te vragen)
Ik ben mij bewust, Heer, dat ik mij er lang niet altijd naar gedraag om uw gunsten te verdienen. Daarvoor vraag ik U vergeving en uw hulp, opdat ik me daarin mag beteren. Op eigen verdiensten laat ik mij dan ook niets voorstaan. Al mijn hoop berust op uw begrijpend, uw meevoelend Hart.
U hebt grote beloften gedaan aan de trouwe vereerders van uw heilig Hart. En U bent machtig. Hoe zou ik dan niet stellig van U verwachten wat ik U zo dringend vraag!
Goede Jezus, stel mij dus niet teleur. Toch moge in alles uw aanbiddelijke, uw altijd door liefde geleide heilige wil geschieden.
Allerheiligste Maagd Maria: laat ook uw onbevlekt moederhart zich vertederen over mij en spreek voor mij ten beste bij uw goddelijke Zoon. Amen.