Beloften van het heilig Hart

Beloften van het heilig Hart

Jezus Christus heeft aan de heilige Margaretha Maria Alacoque beloften gedaan voor allen die zijn heilig Hart vereren.

1. Ik zal hun al de genade schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaars zullen in mijn Hart een bron en een eindeloze oceaan van
    barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid geraken.
9. Ik zal de woningen zegenen waar de beeltenis van mijn Hart uitgesteld en        
    vereerd worden.
10. Ik zal aan hen die aan het heil van de zielen werken, de genade verlenen, de
    meest versteende harten te treffen.
11. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in mijn Hart
    geschreven vinden en die zal daar nooit worden uitgewist.
12. In de overmaat van barmhartigheid van mijn Hart beloof Ik u, dat mijn almachtige liefde aan allen die 9 achtereenvolgende maanden op de eerste
     vrijdag communiceren, de eindgenade der boetvaardigheid zal verlenen.
     Zij zullen niet in mijn ongenade sterven, noch zonder hun sacramenten te
     hebben ontvangen. Mijn Hart zal hun een veilige schuilplaats zijn in dat laatste
     ogenblik.