Gebeden voor de stervenden

Gebeden voor de stervenden

Voor degenen die vandaag zullen sterven

Almachtige en barmhartige God, Gij betoont uw liefde aan al uw dienaars, waar zij ook zijn. Luister in uw goedheid naar ons gebed voor hen die vandaag zullen sterven. Laat allen die door het kostbaar Bloed van uw Zoon zijn verlost, zonder zonde heengaan uit deze wereld, om voor altijd te kunnen rusten in de schoot van uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Om de stervenden voor te bidden

Vader in de hemel, ik weet dat Gij waarachtig ons aller Vader zijt en dat deze heerlijke Naam liefde betekent en goedheid. Ik stel dus op U al mijn vertrouwen, ik verlaat mij op U voor tijd en eeuwigheid.
Ik geloof dat Gij mij liefhebt, meer dan een vader of moeder van deze aarde ooit zou kunnen, oneindig meer. En wederkerig bemin ik U.
Ik geef mij geheel en al over aan wat uw heilige wil over mij wenst te beschikken; dat kan enkel liefde en barmhartigheid zijn. Ik aanvaard de laatste beproevingen die Gij mij nog wilt overzenden, zonder gewilde angst en zonder voorbehoud, want ik weet dat al wat Gij mij overstuurt, heilig, wijs en goed is. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!
Lieve Moeder Maria, help mij.
Heilige Jozef, gestorven in de armen van Jezus en Maria, sta mij bij. Amen

Goede Jezus, bedenk dat Gij zelf voor ons de pijnen en angsten van de doodsnood hebt willen verduren, niet alleen tot uitboeting van onze zonden, maar ook om hulp te kunnen bieden aan allen die beproefd worden(Hebr. 2,18)

Ik betreur waarachtig al de zonden van mijn leven, die U dat lijden hebben aangedaan. Het spijt mij oprecht dat ik U, God, die voor mij meer geweest bent dan een vader en een moeder samen, zo heb  gegriefd met mijn achteloosheid en ondankbaarheid. Ik aanvaard mijn dood met al zijn omstandigheden tot genoegdoening voor wat ik misdeed, en ik bid uw godmenselijk Hart mij een veilig toevluchtsoord te willen zijn in het beslissende uur van mijn heengaan.
Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. Mijn Jezus barmhartigheid.

Langzaam met duidelijke stem bidt men voor:

Jezus, Jezus, Jezus.
In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Heer Jezus Christus, ontvang mijn geest.
Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn geest en mijn leven.
Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in mijn doodstrijd.
Jezus, Maria, Jozef, laat mij in uw heilig gezelschap in vrede sterven.
God, kom mij ten hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Ontferm U over mij, God, volgens uw grote barmhartigheid.
Op U, Heer, heb ik vertrouwd, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
Goede Jezus, door de kracht van uw allerheiligst lijden, neem mij op onder het getal van uw uitverkorenen.
Jezus, Zoon van David, wees mij zondaar genadig.

H. Maria, bid voor mij.
H. Jozef, bid voor mij.

Als de doodstrijd langer duurt, kan men gezamenlijk nog enige andere gebeden verrichten, bijv. de rozenkrans, met het volgende gebed

Almachtige en barmhartige God, door de dood hebt Gij voor de mensen de toegang ontsloten tot het eeuwige leven. Zie in uw goedheid neer op uw stervende dienaar(dienares); geef dat hij (zij), delend in het lijden van uw Zoon en getekend door diens Bloed, geheel rein voor U mag verschijnen. Door Christus onze Heer.
Amen.
                                        (missaal)

Als de dood is ingetreden

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust.
A. En het eeuwige licht verlichte hem(haar).
V. Dat hij (zij) ruste in vrede.
A. Amen.
V. Heer, verhoor mijn gebed.
A. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden: Heer, wij bevelen U de ziel aan van uw dienaar (dienares)N...,
opdat hij (zij), voor de wereld gestorven, voor U leve; wil door uw grote barmhartigheid de zonden uitwissen die hij (zij) door de menselijke zwakheid bedreven heeft. Door Christus, onze Heer.
Toon uw barmhartigheid, Heer, en neem hem (haar) op in uw eeuwige vreugde!
Wees gegroet Maria...
Eer  aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.