Vijfde gebed

Vijfde gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, beeld van eeuwige schoonheid, wees uw zwaarmoedigheid indachtig toen Gij in het licht van uw godheid de bestemming hebt voorzien der zielen die door de verdiensten van uw droevig lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die ten gevolge van hun zonden te loor moeten gaan. Om den ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen, en vooral uw opbeurend woord herdenkend tot den goeden moordenaar: "Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs",
smeek ik U, o zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken.
Amen.