Bijbels-liturgische teksten voor de rozenkrans

De blijde geheimen

1. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.

2. Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en grootte Elisabeth. Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest en zij riep met luide stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot".

3. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

4. Maria heeft het Kind Jezus opgedragen in de tempel. Vervuld van de Heilige Geest nam ook Simeon het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof. - De oude man droeg het Kind, maar het Kind leidde de oude man.

5. Zijn ouders zochten Jezus, En eerst na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij temidden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.

 

De droeve geheimen

1. Hij begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Hij verwijderde zich van hen, wierp zich op de knie‘n en bad... Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen.

2. Pilatus liet Jezus geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden. 'Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? Ik heb u in de woestijn gevoed met manna en gij hebt Mij geslagen met vuisten en met geselroeden'.

3. De soldaten hingen Hem een rode mantel om. Zij vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok inde rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knie‘n en bespotten Hem met de woorden: 'Gegroet, koning der Joden'.

4. Zelf zijn Kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen zij Hem aan het Kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant ŽŽn, en Jezus zelf in het midden.

5. Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest'. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. Wij roemen op het Kruis van de Heer Jezus Christus, in Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn.

 

De glorievolle geheimen

1. De engel sprak de vrouwen aan en zei: 'Gij behoeft niet bevreesd te zijn: ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Ga aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea daar zult gij Hem zien'. - Verheug u, Maagd en Moeder, want de Heer is opgestaan uit het graf.

2. Jezus leidde de apostelen naar buiten tot bij Bethani‘, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij Hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen.

3. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. De Geest van de Heer vervult het heelal

4. Maria is ten hemel opgenomen. De engelen verheugen zich daarover en zegenen de Heer.

5. De Maagd Maria is verheven boven alle engelenkoren. Op haar hoofd draagt zij een kroon met twaalf sterren. Koningin van de wereld, Maria die altijd maagd zijt gebleven, bid voor ons om vrede en heil.