Noveen ter ere van H. Rita III

Noveen ter ere van H. Rita

Eerste dag
Heilige Rita, van kindsbeen af hebt gij uw leven lang de omgang met God opgezocht. Graag hebt gij de rots beklommen ver weg boven uw woning om er in alle stilte bij God te zijn. In uw stilte met God groeiden de gedachten die uw leven hebben geleid.
Heilige Rita, help mij in deze opgejaagde tijd om weer de kracht van de stilte te vinden, om weer de stem van God te horen. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Tweede dag
Heilige Rita,
In mijn bidden denk ik bijna altijd eerst aan mij en aan mijn zorgen. Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing en een erkenning van Gods wil. Gij hebt niet gezegd: “ik wik, ik zou willen”, maar “Wat wilt Gij, God, dat ik doen zal?” Geeft mij toch iets van uw gebedsgeest, om los te komen uit mijn kleine ik en onbevreesd Gods wil te laten geschieden. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Derde dag
Heilige Rita,
In uw hart werd gij ertoe gedreven uw hele leven op maagdelijke wijze aan God te wijden, maar God wilde dat gij eerst zoudt huwen om zo uw man en uw kinderen voor de eeuwigheid te winnen.
Gij hebt u naar Gods wil geschikt en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht.
Heilige Rita, help mij door uw voorspraak, dat ik niet doe wat ik zo graag wil maar help mij Gods wil te doen, hoe zwaar die mij ook toeschijnt. Want “wie de wil van de Vader doet”, zo spreekt de Verlosser, “is het die Mij liefheeft”. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Vierde dag
Heilige Rita,
Als kind, als vrouw en als kloosterzuster hebt gij in eenvoud en soberheid geleefd. Nooit hebt gij geklaagd maar het eenvoudige leven nog meer versoberd met vrijwillige versterving en ononderbroken offerbereidheid. ik sta verlegen vóór u, wanneer ik mijn gemakkelijk leven overschouw en wanneer ik zie hoe zwaar mij ieder offer valt.
Heilige Rita, bid voor mij bij God, opdat Hij mij de kracht zou geven mijn eigenzinnige verlangens om te buigen in een ware geest van liefde en vrede en zo deel te hebben aan uw leven. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Vijfde dag
Heilige Rita,
Hoe geduldig waart gij in uw leven. Hoe hebt gij de opvliegendheid en de ongerechtigheid van uw man verdragen, dag na dag, jaar na jaar. Gij zijt daarbij niet moedeloos geworden, omdat uw liefde oprecht was.
Heilige Rita, hoe vlug verlies ik mijn geduld. Leer mij in al wat mij tegengaat en pijn doet juist te zijn en te doen. Zet mij op het spoor van een echte liefde.  Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Zesde dag
Heilige Rita,
Gij was deemoedig - gij had de moed om te dienen. Gij wist dat het waar is, wat Augustinus zei:
“De hoogmoed maakt de goede werken kapot en doet ze verloren gaan”. Welke goede dingen heb ik al niet met mijn trots verdorven.
Heilige Rita, bid voor mij om deemoed, zodat ik met de goede dingen die mij gegeven zijn alleen maar zal dienen. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Zevende dag
Heilige Rita,
Uw leven was een leven van luisterbereidheid. In gehoorzaamheid zijt gij gehuwd, in de onberekenbaarheid van uw man hem blijven luisteren en ook uw kloosterleven was vol van gehoorzaamheid, die de geest is van Christus, want ook Hij is voor ons gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. Doe mij inzien en ervaren dat ik de vruchten van de verlossing zal smaken, wanneer ik gehoor geef en luisterbereid leef voor iemand.
Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Achtste dag
Heilige Rita,
Hoe hebt gij de gekruisigde liefgehad. Hoe rijper uw overweging van Christus’ kruis werd, des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis.
Heilige Rita, help mij mijn lijden zo te dragen dat ik door het kruis van Christus verder verlossing kan brengen aan alle mensen. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.
 
Negende dag
Heilige Rita,
Zoals een bloem zich alleen ontvouwt, als zij zich naar de zon keert, zo ontbloeit uw leven als een geurige roos, omdat gij uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus. Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de godsliefde in uw hart ontstoken. Bid voor mij, heilige Rita, opdat ik in een ware liefde tot iedere naaste steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave. Luister naar mijn smekend gebed.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
 
Heilige Rita,
Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig.
En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.

Bron: Isidorusweb