Noveen gebed op voorspraak van Pater Pio

Inleiding:
De heilige Pater Pio van Pietrelcina O.F.M.Cap. (Pietrelcina, 25 mei 1887 - San Giovanni Rotondo, 23 september 1968) was een Kapucijner pater. Zijn burgerlijke naam was Francesco Forgione.
In het Italiaanse dorp Pietrelcina wordt pater Pio als Francesco Forgione geboren op 25 mei 1887. Zijn ouders zijn Grazio Forgione en Maria Giuseppa de Nunzio, 'Beppa'. Vanaf het begin van leven is Francesco een bijzonder kind van God. Op vroege leeftijd verlangt hij er naar priester te worden. Hij wordt novice bij de Capucijners op zestienjarige leeftijd. In 1902 treedt hij in. Op 22 januari 1903 ontvangt hij het habijt en een nieuwe naam: Pio dia Pietrelcina, vernoemd naar de heilige paus Pius IV.
Francesco had vanaf zijn vroege kinderjaren reeds mystieke ervaringen, die hij als heel gewoon ervoer. In 1903 Kapucijner Orde en in 1910 ontving hij de priesterwijding. Vanaf 1903 tot 1910 verbleef Pater Pio O.F.M.Cap. in Benevento wegens zijn voortdurende slechte gezondheid; in 1916 werd hij naar San Giovanni Rotondo verplaatst, waar hij zou blijven tot zijn dood in 1968.
In 1918 had hij zichtbare stigmata, die gedurende zijn verdere leven zouden bloeden, waardoor hij volgens sommigen op mystieke wijze met Christus' lijden verbonden was. Men verhaalt dat hij door zijn zwakke gezondheid en de stigmata zijn verdere leven veel pijn heeft moeten verdragen en dat hij zijn lot droeg voor de bekering van ongelovigen en zondaars.
Na een lang onderzoek werd hij in 1999 zalig en in 2002 heilig verklaard.

Noveen gebed op voorspraak van Pater Pio

Bid de noveen ter ere van het H.Hart

 

EERSTE DAG

Pio van Pietrelcina Gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een voortdurende toestand van martelaar. Spreek voor ons ten beste bij God opdat wij geduldig de kleine en grote kruisen van het leven, dragen en van elke beproeving een brug naar de hemel maken.
“Het past dat gij de ongemakken die God toelaat verdraagt. Jezus zal niet verdragen dat gij teneer geslagen blijft zal u sterken en nieuwe moed geven” (P.Pio)

TWEEDE DAG

Pio van Pietrelcina gij hebt met de hulp van O.H.Jezus Christus kunnen weerstaan aan de bekoringen van de duivel. Gij hebt de aanvallen van de helse duivels ondergaan, die u wilden afhouden van de weg naar de heiligheid, spreek voor ons bij God ten beste dat wij met uw hulp en deze van de uitverkorenen kracht krijgen om te weerstaan aan de zonde en het geloof bewaren tot aan de dood.
“Wees moedig en vrees de woede van de duivel niet. Herinner u altijd dat wanneer de vijand onrust en moeilijkheden zaait, dit een teken is dat hij niet overwonnen heeft.” (P.Pio)

DERDE DAG

Pio van Pietrelcina , gij die de Maagd Maria zeer genegen waart en dagelijks zeer veel genaden en troost van haar ontvangen hebt, spreek bij haar ten best. Leg met zachtheid onze zonden en onze gebeden in haar handen opdat zoals eens in Cana in Gallilea haar Zoon naar zijn moeder luistert en dat onze naam opgeschreven wordt in het boek van het leven.
“De heilige Maagd weze de ster die uw weg verlicht. Moge zij u de betrouwbare weg naar God wijzen en een vast anker zijn in het uur van de beproeving dat u nog sterker met Hem verenigt.” (P.Pio)

VIERDE DAG

Pio van Pietrelcina Gij die zoveel van uw engelbewaarder hebt gehouden, Hij was uw gids, verdediger en boodschapper. Gij aan wie de bewaarengelen de gebeden van uw spirituele kinderen brengen, spreek ten beste bij de Heer zodat wij leren onze toevlucht te nemen tot onze bewaarengel die gedurende ons leven ons kan bemoedigen om het goede te doen en het kwaad te vermijden.
“Roep uw engel aan, dat hij u verlicht en leidt. De Heer heeft hem u gegeven als gids en boodschapper. Neem uw toevlucht tot Hem” (P.Pio)

VIJFDE DAG

Pio van Pietrelcina Gij die een grote godsvrucht had voor de zielen in het vagevuur. Gij hebt u voor hen opgeofferd als slachtoffer, tot uitboeting van hun zonden. Bid voor ons zodat ook in ons hart gevoelens van medelijden en vriendschap ontstaan voor deze zielen. Zo kunnen wij hun wachten verkorten en bekomen wij door ons gebed en offer voor hen de aflaten die zij nodig hebben.
“Mijn God Ik bid u leg mij het lijden op die voorbereid zijn voor de zondaars en de zielen in het vagevuur. Vermeerder voor mij de straffen tot zij bekeerd zijn en gered, dat de zielen bevrijd zijn uit het vagevuur.” (P.Pio)

ZESDE DAG

Padre Pio de Pietrelcina, gij die de zieken meer hebt lief gehad dan uzelf, omdat ge in hen het beeld van de lijdende zaagt. Gij die mirakelen bekomen hebt naar lichaam en ziel, bidt voor ons bij de Heer opdat alle zieken, door de voorspraak van de maagd Maria, genezing bekomen en een overvloed van aan genade ontvangen en de Heer loven tot in eeuwigheid.
“Indien ik weet dat een persoon naar lichaam of naar ziel gekweld wordt, zou ik niet weten wat te doen om hem te bevrijden van zijn kwalen? Ik neem graag al zijn kwelling op mij om hem gered te zien en de vruchten van dat offer bied ik graag aan God aan, als Hij het me toestaat.” (Padre Pio)

ZEVENDE DAG

Padre Pio de Pietrelcina, gij die deelneemt aan het heilswerk van God en al uw lijden opoffert voor de bevrijding van de zondaars, spreek bij ons voor bij God opdat ongelovigen de genade van het geloof krijgen en zich bekeren. Dat zondaars oprecht berouw krijgen. Dat lauwen vurig worden en dat de rechtvaardigen op de goede weg blijven.
“Indien de arme wereld de schoonheid van een ziel in staat van genade konden zien, zouden alle zondaars en alle ongelovigen zich ogenblikkelijk bekeren.” (Padre Pio)

ACHTSTE DAG

Padre Pio de Pietrelcina, gij die zoveel geestelijke aanhangers telt waarvan velen door u tot Christus zijn geleid, ten koste van uw bloed, beschouw ons ook, alhoewel we u nauwelijks persoonlijk hebben gekend, als uw geestelijke kinderen, zodat met u vaderlijke bescherming wij geleid worden naar de heiligheid. Geef dat we ondersteund worden door de Goddelijke kracht zodat we op onze sterfdag de poorten van hemel open zien voor ons.
“Indien het me mogelijk was zo ik aan God één enkele genade vragen: van niet in het paradijs te mogen gaan alvorens al mijn geestelijke kinderen en al diegenen die mij toevertrouwd zijn in mijn ministerie er ook zijn.” (Padre Pio)

NEGENDE DAG

Padre Pio de Pietrelcina, gij trouwe dienaar van de H. Kerk, spreek voor ons ten beste bij de Heer opdat hij arbeiders stuurt voor zijn oogst en dat hij aan ieder van hen kracht geeft en inspiratie van de kinderen van God. Wij bidden U daarenboven tussen te komen bij de H. Maagd Maria om alle christenen te leiden tot eenheid en hen te verzamelen in het ene grote huis dat als baken mag dienen in de storm van het leven.
“Blijf altijd bij de H. Katholieke kerk, zij alleen kan u helpen want zij alleen is de bruid van Christus, die de ware prins van de vrede is.” (Padre Pio)

Amen

________________________

Noveen van Pater Pio

O mijn Jezus die gezegd hebt:
‘Voorwaar Ik zeg u: Vraag en ge zult verkrijgen, zoek en ge zult vinden, klop en er zal u open gedaan worden’

Zie ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade…

Onze Vader – Wees gegroet – Glorie zij de Vader… H. Hart van Jezus, ik hoop en vertrouw op U.

O mijn Jezus die gezegd hebt:
‘Voorwaar, ik zeg u: Alles wat ge zult vragen aan Mijn Vader in Mijn Naam, zal Hij u geven.’

Zie, aan Uw Vader vraag ik in Uw Naam de genade…

Onze Vader – Wees gegroet – Glorie zij de Vader… H. Hart van Jezus, ik hoop en vertrouw op U.

O mijn Jezus die gezegd hebt:
‘Voorwaar, ik zeg u: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan.’

Zie steunend op de onfeilbaarheid van Uw heilige woorden, smeek ik U om de genade…

Onze Vader – Wees gegroet – Glorie zij de Vader… H. Hart van Jezus, ik hoop en vertrouw op U.

 

Gebed:

Allerheiligste Hart van Jezus, voor wie een enkele zaak onmogelijk is, namelijk geen medelijden te hebben met ons die in nood zijn – heb toch medelijden met ons arme zondaars en verleen ons de genade dei wij U afsmeken door de voorspraak van het Onbevlekte Hart van Maria Uwe en onze tedere Moeder.

 

  1. Jozef, bid voor ons.

Salve Regina (Wees gegroet, o Koningin...)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen, Welaan dan,
onze Middelares, richt uw barmhartige ogen op ons. En toon ons na deze ballingschap, de gezegende vrucht van uw lichaam, Jezus.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 

Laat ons bidden.
O God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neder op het volk, dat tot U smeekt; en door de voorspraak van de glorierijke en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, van de H. Jozef, haar bruidegom, van Uw heilige apostelen Petrus en Paulus, en van alle heiligen, verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaren, voor de vrijheid en de verheffing van onze Moeder de H. Kerk. Door Christus onze Heer.

Amen

Cum approbatione ecclesiastica
Antverpiae, 5 juli 1963

 

Gebed ten behoeve van Pater Pio:

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, die aan Uw nederige dienaar Pater Pio, die zo zeer uw Hemelse Moeder heeft bemind, de genade hebt verleend een priester te zijn volgens uw Evangelie, en die, uit liefde tot U en tot zijn broeders, de mensen, steeds vrijwillig met U, op uw kruis verenigd is geweest, verleen ons, door zijn voorspraak en zijn verdiensten, de genade van gezondheid naar ziel en lichaam, de bevrijding van de tegenwoordige beproevingen en de rampen die ons drukken en de vreugde hem weldra verheven te zien op onze altaren. Amen.

3 x Onze Vader, Wees gegroet, Glorie zij…

Ter nagedachtenis aan Padre Pio

* Pietrelcina, 25-05-1887

† San Giovanni Rotondo, 23-09-1963

 

Zie ook: http://www.padrepio.nl/