Voor de Paus

Voor de Paus

God, Gij hebt uw dienaar <N> uitverkoren om, als opvolger van de apostel Petrus, herder te zijn van geheel uw kudde. Luister in uw goedheid naar het gebed van uw volk: geef dat Christus' plaatsbekleder op aarde zijn broeders bevestigt en dat de Kerk overal met hem verbonden blijft door de band van eenheid, liefde en vrede. Mogen zo allen in U, hun Herder, de waarheid en het eeuwig leven vinden.

Door Christus onze Heer. Amen.