Gebed om de gave van de Heilige Geest

Gebed om de gave van de Heilige Geest

Heer Jezus, eniggeboren Zoon van God, die om onzentwil mens geworden, aan het Kruis gestorven en in heerlijkheid verrezen zijt, door uw bemiddeling bidden wij uw goedertieren Vader, ons uit de schoot van zijn rijkdom de Geest van de zeven gaven te zenden, die over U in alle volheid is neergedaald: de gave van wijsheid, die ons gelukkig maakt in het genieten van U; de gave van verstand, die onze begrippen verheldert; de gave van raad, die ons in uw voetspoor de rechte weg doet volgen; de gave van sterkte, waarmee wij de vijand die ons bestookt, kunnen ontmoedigen; de gave van wetenschap, die ons met het heldere licht van uw leer doorstraalt om goed en kwaad te kunnen onderscheiden; de gave van zachtheid, die ons barmhartig maakt; de gave van vrees, die ons van alle kwaad terug doet wijken en rust doet vinden in het eerbiedig opzien naar uw majesteit.
Gij wilt immers dat wij om dit alles vragen in het heiligste gebed dat U ons hebt geleerd. Nu vragen wij het dan, om de verdiensten van uw kruisdood, tot verheerlijking van uw allerheiligste Naam, aan wie met Vader en de Heilige Geest alle eer zij en heerlijkheid, alle dank, alle luister en alle heerschappij in de eindeloze eeuwen der eeuwen. Amen.