Voor ons allen

Voor ons allen

Almachtige eeuwige God, barmhartige Vader, zie genadig neer op onze angst en nood. Ontferm U over ons en alle mensen. Uw zoon Jezus Christus, onze Heer, heeft Zich voor onze verlossing overgeleverd aan de beulen; Hij heeft zijn Bloed voor ons vergoten en is aan het Kruis gestorven. Om zijn verdiensten vragen wij U, goede Vader, vergeef onze zonden en weer de straffen af die wij verdiend hebben. Gevaren van oorlog en ziekten bedreigen ons, help ons op uw barmhartige liefde te vertrouwen.
Verlicht en versterk de geestelijke en wereldlijke overheid in het goede tot heil van de zielen en het welzijn van allen.
Zegen onze heilige vader de Paus, onze Bisschop en alle bisschoppen en priesters in uw Kerk, opdat zij volgens uw heilsplan uw genaden mogen uitdelen.
Zegen onze koninklijke familie en sta onze regering bij in het vervullen van haar taak ons land goed te besturen.
Barmhartige God, verleen ons ware eenheid in het Geloof. Leid ons tot de echte boetvaardigheid en verbetering van ons leven. Ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij alle mensen oprecht kunnen beminnen. Wij bidden U voor de zieken en bedroefden, de armen en ongelukkigen, voor onze vrienden en allen die ons niet liggen of ons vijandig gezind zijn. Laat hen allen zien dat zij op U mogen vertrouwen.
Al ons doen en laten bevelen wij U aan. Sterk ons met uw genade opdat wij U eenmaal in de eeuwige vreugde mogen loven en danken. Geef ons dit, barmhartige Vader, door de verdiensten van uw beminde Zoon Jezus Christus, onze heer. Amen