Gebed na de Ziekenzalving

Gebed na de Ziekenzalving

Groot en wonderbaar bent U, God! U hebt uw verbond gehouden en uw liefde bewaard voor hen die U beminnen, en hun door uw Zoon Jezus Christus de vergiffenis van de zonden geschonken. Waarlijk, het licht van de kennis en de liefde van uw eniggeboren Zoon is opgegaan in ons hart. Aan hen die Hem aanvaarden hebt Gij de macht gegeven uw kinderen te worden door het heilig Doopsel. Maak, Heer God, deze heilige Olie, waarmee onze broeder (zuster) is gezalfd, tot een olie van heiliging en een harnas van sterkte. Moge zij alle werking van de boze geesten weren. Moge deze heilige zalving hem (haar) de vreugde van het hart en eeuwige blijdschap geven. Want U bent de barmhartige God, bekommerd om onze redding. Wij danken U voor uw genade en brengen U, Vader, Zoon en Heilige Geest eer, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.