Beloften

Reeds lange tijd begeerde de Heilige Brigitta het aantal slagen te kennen door onze Heer Jezus Christus in zijn lijden doorstaan, toen Hij haar verscheen en de volgende openbaring deed:"Ik heb in mijn lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar.
Na dit tijdperk zult gij elke wonde in Mijn lichaam vereerd hebben."

Hij voegde hieraan toe, dat alwie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten:
1.     15 zielen van zijn stamverwanten uit het vagevuur zal redden.
2.     Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade
    bewaren en erin versterkt worden.
3.     15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.
4.     De personen die deze zal bidden zal de eerste treden van de volmaaktheid
    beklimmen.
5.     15 dagen voor zijn dood, zal ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken opdat hij van     de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn kostbaar bloed
    te drinken geven om hem in eeuwigheid te laven.
6.     15 dagen voor zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en er over een
    oprecht berouw gevoelen.
7.     Ik zal het teken van mijn zegevierend kruis voor hem plaatsen tot bescherming
    en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.
8.    In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met mijn welbeminde Moeder.
9.    Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.
10.    Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken
    geven aan de     fontein van mijn Godheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die
    deze gebeden niet opgezegd hebben.
11.    De zondaar die dertig jaar lang in doodzonde zou geleefd hebben en godvruchtig
    deze oefeningen zou doen, of het inzicht daartoe hebben, zal door de Heer
    vergiffenis van al zijn zonden verwerven.
12.    De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen.
13.     Hem en zijn vijf zintuigen bewaren.
14.     Hij zal zijn ziel vrijwaren van de eeuwige straffen.
15.    Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de allerheiligste Maagd.
16.    Hem van een plotselinge dood behoeden.
17.    Indien hij naar eigen wil zal geleefd hebben, wordt zijn leven verlengd.
18.    Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.
19.    Hij zal gevoegd worden bij het opperste koor der engelen.
20.    Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende
    blijdschap genieten.
21.    Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar zij opgezegd worden,
    is God aanwezig met zijn genade.

Al deze voorrechten werden aan de Heilige Brigitta beloofd door een beeld van den
Gekruisigden Zaligmaker; op voorwaarde dat zij dagelijks deze gebedsoefeningen zou
doen. Zij moeten die dagelijks gedurende een jaar godvruchtig verrichten.