Parijs, Frankrijk
 kapel.jpg
 
 
Op 2 mei 1806 wordt de Franse Catharina Labouré geboren in Fain-les-Moutiers. Haar ouders waren van boeren afkomst en ze had in totaal nog 8 andere broers en zussen. Haar moeder stierf vroeg, dus moest ze meehelpen in de huishouding. Iedere dag ging ze echter naar de ochtend mis, vrijdags en zaterdags vastte ze.
Bij het naderen van haar negentiende jaar bevestigt een vreemde droom de ware zin van haar leven: ze denkt dat ze aan het biddden is in de kerk van Fain. Een oude priester bekleed met heilige gewaden doet de Mis aan het altaar. Na de ceremonie keert hij zich om en geeft haar een teken om naderbij te komen. Catharina vlucht verschrikt weg....
Maar de droom gaat door. Zij bevindt zich nu aan het hoofdeinde van het bed van een zieke. De oude priester is er ook.
Hij spreekt haar aan en zegt: het is goed om zieken te verzorgen. U ontvlucht mij nu, maar eens zult U gelukkig zijn om naar mij toe te komen. God heeft zijn plannen met U! Vergeet dit niet.
Op 21 april 1830 ging zij door de grote poort van het Moederhuis van de Dochters der Liefde,
140 Rue du Bac, Parijs om haar vormingstijd te beginnen. "Heer, hier ben ik".

Eerste verschijning in de nacht van 18 op 19 juli 1830.
Tegen half twaalf hoor ik mijn naam roepen. Ik keek in de richting waar ik de stem vandaan hoorde komen, ik trok het gordijn weg: ik zie een kind van vier à vijf jaar in het wit gekleed, dat me zegt: "Kom naar de kapel, de heilige Maagd wacht op U." Onmiddellijk denk ik: "Maar men zal mij horen. Het kind antwoorde: "Wees kalm, het is half twaalf, iedereen slaapt, kom, ik wacht op U". Ik kleedde mij haastig aan en ging naar de kapel. Ik ben de kapel binnengegaan, de deur ging open toen het kind die nauwelijks met de vinger had aangeraakt. De kaarsen branden als bij de Nachtmis. Ik zag echter de Heilige Maagd niet.
 
 
 beeld2.jpg
 Het beeld op het hoofdaltaar van de kapel in Rue du Bac, Parijs.
 
Tegen middernacht zei het kind me: "Daar is de Heilige Maagd!". "Ik hoorde een geluid als het geritsel van een zijden japon. Een zeer mooie dame ging zitten op de zetel van de Directeur.
Het kind zegt opnieuw met een forse stem: "Daar is de Heilige Maagd". "In één sprong was ik toen bij haar, aan haar voeten op de treden van het altaar, met mijn handen op haar knieën. Ik weet niet hoe lang ik er gebleven ben; er is een ogenblik voorbij gegaan, het aangenaamste van mijn leven. De Heilige Maagd zei me hoe ik mij moest gedragen tegenover mijn Directeur, en zij vertrouwde mij dingen toe..."
Van die dingen, later bekend gemaakt, volgt hier een uittreksel uit het verhaal dat zij eigenhandig geschreven heeft in 1876, enkele maanden voor haar dood.

"De goede God, mijn kind, wil U met een zending belasten. Dat zal veel moeilijkheden met zich meebrengen, maar U zult die te boven komen, eraan denkend dat U het doet voor de eer van God. U zult tegenspraak ondervinden, maar U zult de nodige genade krijgen, vrees niet. U zult zekere dingen zien, geef daar rekenschap van, U zult geinspireerd worden tijdens uw meditaties." "De tijden zijn slecht. Ongelukken zullen Frankrijk overvallen, de troon zal omver geworpen worden... heel de wereld zal in beroering zijn door ongelukken van allerlei soort....."
Maar: "Kom aan de voet van dit altaar. daar zullen de genaden uitgestort worden over de personen die er om vragen met vertrouwen en vurigheid. Zij zullen uitgestort worden zowel over de groten als over de kleinen".
Ik weet niet hoeveel tijd er voorbij ging, zou Catharina zeggen.
"De Maagd verdween als een licht dat uitgaat".
 
 
 beeld.jpg
Van de verschijning is een beeld gemaakt. Zuster Catharina rust nu nog in een glazen tombe onder het beeld.
 
 

Verschijning van 27 november 1830.
"God wil U een zending geven.." had de Maagd aan Catharina gezegd. Pas op 27 november kreeg zij daarvan de onthulling.
"Het was zaterdag vóór de eerste zondag van de advent, 's avonds om half zes. Terwijl het heel stil was, men had juist het punt van de mediatie voorgelezen, leek het me dat ik iets hoorde aan de kant van de tribune; ik keek die kant uit en zag de Heilige Maagd. Zij stond daar, ze had een wit zijden kleed aan, de voeten steunden op een bol, waar ik maar de helft van zag; in haar handen opgeheven ter hoogte van haar borst, hield zij, op een heel gemnakkelijke manier, een aardbol, de ogen waren naar de hemel gericht... zoals zij er uitzag, ging alle schoonheid te boven, ik zou het niet kunen beschrijven."

"En toen plotseling, merkte ik ringen aan haar vingers, bedekt met edelstenen, grote en kleine, die stralen uitschoten, de ene mooier dan de andere... Op dat ogenblik dat ik met bewondering naar haar opkeek richtte de Maagd de ogen op mij, een innerlijke stem sprak tot mij:"
"Deze aardbol die U ziet, stelt de hele wereld voor, in het bijzonder Frankrijk en iedere persoon apart."
"Hier kan ik niet weergeven wat ik heb ontdekt en gezien, de schoonheid en de schittering van de stralen, zo mooi!..." De stem zei nog:
"Dit is het symbool van de genaden die ik uitstort over de personen die ze mij vragen".
"Op dat moment, of ik er was, of ik er niet was, ik weet het niet... Er vormde zich een tableau rondom de Heilige Maagd, een beetje ovaal waarop deze woorden in gouden letters waren geschreven:

 
 

"O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen".

"Daarna liet een stem zich horen:
"Laat een medaille slaan naar dit model. De personen die ze zullen dragen zullen grote genaden ontvangen, de genaden zullen overvloedig zijn voor de personen die vertrouwen hebben".

Uit enige edelstenen kwam geen enkele straal...
"De stenen die in de schaduw blijven, stellen de genaden voor, die men mij vergeet te vragen".

Toen leek het tableau zich om te keren, ik zag de keerzijde van de medaille: de letter 'M', met bovenop een kruis, daaronder twee harten, het ene omring met een doornen kroon, het andere met een zwaard doorboord.

Ik dacht een stem te horen die me zei:
"De M en de twee Harten spreken voor zichzelf!"
Maria, jezus... die samen smarten doorsteen hebben voor onze verlossing".

 medalje.jpg
Het kruis boven de M: Maria is nauw verbonden met het mysterie van het Lijden en het Kruis van haar Zoon, vanaf de kribbe tot aan de Kalvarieberg.

Twee Harten: Het Hart van Jezus en Maria. Ze stellen de kracht van de Liefde voor die tot het uiterste gaat, de absolute en totale zelfgave.

Twaalf Sterren: Jezus heeft de Kerk gesticht op Petrus en de Apostelen. Onophoudelijk roept Hij de mensen op om te leven in het licht van het Evangelie.
 
 
 prentje.jpg