Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Pater Pio Rozenkrans arrow De gebeden van de Pater Pio rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 1 gast online
De gebeden van de Pater Pio rozenkrans PDF Afdrukken E-mail
De Pater Pio Rozenkrans

(Onze Vader- of Boete-Rozenkrans)

- Kruisteken
- Hemelse Vader, laat dit gebed vruchten dragen voor de gehele wereld; ik wil bidden met
   de gehele Hemel, namens en voor alle mensen, met en voor de arme zielen, moge iedere
   bede reiken tot de uiterste grenzen van uw barmhartigheid, ook wanneer ik er niet aan
   denk.
- Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd.
- Heilige Aartsengel Michael, verlicht ons met Uw licht.
- Heilige Aartsengel Michael, bescherm ons met Uw vleugels.
- Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons met Uw zwaard 


Inleidend gebed:

Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. 
Amen.

- Onze Vader; tere ere van de heilige drieenheid
- Wees gegroet; ter ere van Maria, dochter van God de Vader
- Wees gegroet; ter ere van Maria, moeder van God de Zoon
- Wees gegroet; ter ere van Maria, bruid van God de Heilige Geest
- Eer aan de Vader


Neem dadelijk bij elke grote kraal, opvolgend, een van onderstaande Droeve Geheimen in
overweging.

- Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke
druppels bloed, die op de grond neervielen.
(Lc. 22, 24)
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: berouw.

- Jezus wordt gegeseld.
Pilatus liet omwille van het volk Barabbas vrij,
maar Jezus liet hij geselen. (Mt. 27, 26).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: geduld in lijden.

- Jezus wordt met doornen gekroond.
Ook vlochten zij een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een
rietstok in de rechterhand. Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het
hoofd.
(Mt. 27, 29a-30).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: versterving

- Jezus draagt zijn Kruis naar de Berg van Calvarie.
Zelf zijn Kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het
hebreeuws Golgotha. (Joh. 19, 17).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: te getuigen van ons Geloof.

- Jezus sterft aan het Kruis.
Jezus zei: "Vader vergeef het hun, want zei weten niet wat ze doen.", "Vader in uw handen
beveel Ik Mijn Geest." (Lc. 23, 34-36).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: wederliefde.

Op de grote kraal:
- Eer aan de Vader.....
- Een van de Droeve Geheimen
- Onze Vader

Tientje (dus 10x, totaal 50x):
- Onze Vader
- Wees gegroet (toevoegend achter: "Heilige Maria Moeder van God", "En onze
  MOEDER").
- Herhaal het in overweging zijnde geheim
- Eer aan de Vader
- O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.

Direkt na elk Tientje (dus totaal 5x):
- Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle
  Eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door
  het Onbevlekt Hart van Maria, met haar smarten en haar tranen.
- Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en bewaar ons voor het vuur van de hel;
breng alle zielen naar de hemel vooral zij die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Na het vijfde tientje, tot besluit:
Eeuwige Vader, wij wijden ons en de gehele wereld voor eeuwig toe aan het Allerheiligst
Hart van Jezus en aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria.
Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen
blijven voor verwonding, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn.
Amen.

Image
Padre Pio

 
Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.