Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Jezus arrow Noveengebed aan de Goddelijke Barmhartigheid
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveengebed aan de Goddelijke Barmhartigheid PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Monday 05 July 2010

Noveengebed aan de Goddelijke Barmhartigheid

(Uit het dagboek van zuster Faustina:)
"Jezus beval me deze noveen neer te schrijven en te bidden gedurende de
negen dagen die aan het feest van de Goddelijke Barmhartigheid voorafgaan.
Ze moet op Goede Vrijdag begonnen worden. Gedurende deze noveen, zei
Jesus, geef Ik genaden van allerlei aard. Ik wens dat je gedurende negen dagen
de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid leidt, opdat ze daar kracht en
verfrissing zouden putten, alsmede alle genaden die ze nodig hebben om de
moeilijkheden te overwinnen in het leven en bijzonder in het uur van de dood.
Elke dag zult je Mij een andere groep zielen toevoeren en ze in de oceaan van Mijn
Barmhartigheid onderdompelen. Ik zal dan deze zielen in het huis van Mijn Vader voeren. Je
zult deze opgave gedurende uw leven en in de eeuwigheid vervullen. Ik van mijn kant zal de
zielen, die je tot de bron van Mijn Barmhartigheid geleidt, niets weigeren. Dagelijks smeekt je
door Mijn bitter lijden de genaden van Mijn Vader voor deze zielen af.

- Ik antwoordde: Jezus, hoe moet ik deze noveen bidden? Welke zielen wilt Je dat ik bij
voorrang tot Uw Barmhartigheid voer?
- Ik zal het u op de verschillende dagen mededelen, was het antwoord". Vandaar dat op Goede
Vrijdag met de noveen wordt begonnen, maar je kunt ze ook op elk moment van het jaar
houden. De Heer wil dat daartoe de rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid dagelijks
gebeden wordt en wel voor de intenties, die Hijzelf aan zuster Faustina gaf.

EERSTE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng mij vandaag de hele mensheid, bijzonder alle zondaars, en dompel ze in de oceaan van ijn Barmhartigheid. Daardoor verminder je mijn bitterheid om de verloren zielen"
Barmhartige Jezus, Uw verhevenste eigenschap is medelijden te hebben en vergiffenis te schenken. Let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat we stellen in uw oneindige goedheid. Neem ons allen op in uw barmhartige Hart en stoot niemand af. We vragen het U om de liefde, die U met de Vader en de Heilige Geest verenigt.

Onze Vader …

Wees gegroet Maria…

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen op de hele mensheid neer, vooral op de arme zondaars, wier enige hoop het aller barmhartigste Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, is. Door Zijn smartelijk lijden, schenk ons Uw Barmhartigheid, opdat we allen samen uw almachtige barmhartigheid in eeuwigheid mogen prijzen.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

TWEEDE DAG

Woorden van de Heer:
"Breng vandaag bij Mij de zielen van priesters en kloosterlingen en dompel ze in mijn onpeilbare Barmhartigheid. Zij gaven me de kracht mijn bitter lijden te doorstaan. Als door kanalen zal Ik door hen Mijn Barmhartigheid over de hele mensheid uitgieten"
Barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, vermenigvuldigt jouw genade in de zielen van de priesters en kloosterlingen, opdat ze waardig en vol vertrouwen alle werken van barmhartigheid verrichten, door woord en daad hun naaste tot de Vader van Barmhartigheid in de hemel leiden en Hem in eeuwigheid de verheerlijking schenken, die Hem toekomt.

Onze Vader ….

Wees gegroet Maria….

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, sla de ogen van uw barmhartigheid op de uitverkorenen in uw wijngaard, de priesters en de kloosterlingen, en laat hun de genade van uw zegen toekomen. Door de goedheid van het Hart van Uw Zoon, schenk hun de kracht van uw licht, opdat ze de mensen op de weg van het heil leiden om met hen eeuwig uw grenzeloze Barmhartigheid te verheerlijken.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

DERDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij alle trouwe en vrome gelovige zielen naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Deze zielen sterkten me op mijn lijdensweg. Ze waren druppels van troost in een zee van bitterheid".
Barmhartige Jezus, die de genadeschatten van uw Barmhartigheid overvloedig aan alle mensen schenkt, neem alle trouwe christenen op in uw barmhartige Hart en sluit niemand uit. We vragen het U omwille van de onbegrijpelijke liefde tot de Hemelse Vader, die uw Hart verteert.

Onze Vader ….

Wees gegroet Maria…..

Eer aan de Vader…..

Eeuwig Vader, zie met barmhartige blik op de trouwe zielen neer, die het erfdeel van Uw Zoon zijn. Door de verdiensten van zijn bitter lijden, schenk hun uw zegen en omhul ze eeuwig met uw bescherming. Laat niet toe dat ze de liefde en de schat van de Heilige Geest verliezen, maar geeft dat ze in verering met de engelen en heiligen Uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven.

Amen.

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

VIERDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij hen die niet in Mij geloven en die Mij nog niet kennen. Gedurende mijn bitter lijden heb Ik aan hen gedacht en hun latere ijver troostte mijn Hart. Dompel ze nu in de oceaan van mijn Barmhartigheid.”
Barmhartige Verlosser, Licht van de wereld, neem de zielen van hen die nog niet in U geloven of U nog niet kennen op in uw Hart, vol medelijden. Laat de stralen van uw genade hen verlichten, opdat ook zij samen met ons uw wondervolle Barmhartigheid zouden prijzen. En laat hen nooit ontsnappen uit de beschutting van uw Hart vol medelijden.

Onze Vader

Wees gegroet

Eer aan de Vader

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen die nog niet geloven in uw Zoon en die U nog niet kennen, maar die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol van medelijden. Leid hen naar het licht van het Evangelie. Die zielen weten niet, wat een groot geluk het is U te beminnen. Geeft dat ook zij de grootmoedigheid van uw Barmhartigheid mogen prijzen tot in eeuwigheid.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

VIJFDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij de zielen van de afgescheiden broederen dompel hen in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Tijdens mijn bittere Lijden verscheurden zij mijn Lichaam en mijn Hart, dat is: mijn Kerk. Wanneer zij terugkeren tot de eenheid met de Kerk, zullen mijn wonden genezen. En zo verlichten zij mijn Lijden"
Allerbarmhartigste Jezus, die de goedheid zelf zijt, Gij weigert het licht niet aan hen die het bij U zoeken. Neem de zielen van onze afgescheiden broeders op in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijken. Breng hen door uw licht tot de eenheid van de Kerk en laat niet toe, dat zij ontsnappen uit de geborgenheid van uw Hart, vol medelijden, maar maak dat ook zij de edelmoedigheid van uw Barmhartigheid zullen prijzen.

Onze Vader ….

Wees gegroet….

Eer aan de Vader……

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen van onze afgescheiden broeders, bijzonder op hen, die uw zegeningen hebben verkwist en uw genaden hebben misbruikt door koppig in hun dwalingen te volharden. Let niet op hun dwalingen, maar op de liefde van uw eigen Zoon en op het bitter Lijden, dat Hij leed omwille van hen, aangezien ook zij een plaats hebben in zijn Hart, vol medelijden. Maak dat ook zij uw grote Barmhartigheid moge prijzen tot in eeuwigheid.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

ZESDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij de zachtmoedig en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen en dompel hen in mijn Barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op mijn Hart, Zij sterkten Mij gedurende mijn bittere doodsangst. Ik zag hen als aardse engelen, die de wacht zouden houden bij mijn altaren. Ik stort over hen een hele stroom van genaden uit. Alleen de nederige ziel is in staat mijn genaden te ontvangen. Aan nederige zielen schenk Ik mijn vertrouwen".
Allerbarmhartigste Jezus, Gij hebt zelf gezegd: "Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart". Neem in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, alle zachtmoedige en nederige zielen op en de zielen van de kleine kinderen. Deze zielen brengen heel de hemel in verrukking en zijn de lievelingen van de hemelse Vader. Zij zijn als een zoetgeurend boeket voor Gods troon; God schept zelf behagen in hun geur. Deze zielen hebben een ononderbroken schuilplaats in uw Hart vol medelijken, Jezus, en zingen altijd door een hymne van liefde en Barmhartigheid.

Onze Vader …

Wees gegroet Maria….

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zachtmoedige en nederige zielen en op de kleine kinderen, die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Deze zielen lijken het meest op uw Zoon. Hun geur stijgt van de aarde op en bereikt uw eigen troon. Vader van Barmhartigheid en alle goedheid, ik smeek U omwille van de liefde, die U deze zielen toedraagt en het behagen dat U in hen schept, zegen de hele wereld, opdat alle zielen samen uw Barmhartigheid mogen loven tot in eeuwigheid.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

ZEVENDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij de zielen die mijn Barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken en dompel hen in mijn Barmhartigheid. Deze zielen waren het meest bedroefd over mijn Lijden en drongen het diepst door in mijn geest. Zij zijn levende afbeeldingen van mijn Hart, vol medelijden. Deze zielen zullen met een bijzondere glans schitteren in het hiernamaals. Geen één van hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. Ik zal ieder van hen op bijzondere wijze beschermen in het uur van de dood".
Allerbarmhartigste Jezus, wiens Hart de liefde zelf is, neem in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, de zielen op van hen, die de grootheid van uw Barmhartigheid op bijzonder wijze verheerlijken en vereren. Deze zielen zijn machtig door de grote kracht van God zelf. Te midden van alle verdriet en tegenslagen gaan zij door, vertrouwend op uw Barmhartigheid. En in vereniging met U, o Jezus, dragen ze heel de mensheid op hun schouders. Deze zielen zullen niet streng geoordeeld worden, maar wanneer zij scheiden uit dit leven zal uw Barmhartigheid hen omhelzen.

Onze Vader ….

Wees gegroet Maria….

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen die uw grootste eigenschap, uw onmetelijke Barmhartigheid, verheerlijken en vereren, en die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Deze zielen zijn een levend Evangelie: hun handen zijn gevuld met daden van Barmhartigheid, en hun hart, overvloeiend van vreugde, zingt een loflied van barmhartigheid tot U, o Allerhoogste. Ik smeek U, o God, toon hen uw Barmhartigheid, overeenkomstig de hoop en het vertrouwen die zij in U gesteld hebben. Laat aan hen, die zijn onmetelijke Barmhartigheid vereren, de belofte van Jezus vervuld worden, dat Hij hen tijdens hun leven, maar vooral in het uur van hun dood, zal verdedigen als zijn eigen eer.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

ACHTSTE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij de zielen die worden opgehouden in het vagevuur en dompel hen in de afgrond van mijn Barmhartigheid. Laat de stromen van mijn Bloed de gloed van hun vlammen verkoelen. Al deze zielen heb Ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan mijn rechtvaardigheid. Het is in jouw macht hen verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van mijn Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je wist welke kwellingen zij ondergaan, dan zou je voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen, en hun schuld aan mijn rechtvaardigheid willen afbetalen".
Allerbarmhartigste Jezus, Gij hebt zelf gezegd dat Gij barmhartigheid verlangt. Daarom breng ik naar de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, de zielen in het vagevuur, die U zo dierbaar zijn, maar nog voldoening moeten brengen aan uw rechtvaardigheid. Mogen de stromen van Bloed en Water, die uit uw Hart vloeiden, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de macht van uw Barmhartigheid verheerlijkt kan worden.

Onze Vader …

Wees gegroet Maria…

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de lijdende zielen in het vagevuur, die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Ik smeek U, bij het smartelijk Lijden van Jezus uw Zoon en bij alle bitterheid, waarin zijn allerheiligste Ziel gedompeld was, toon uw Barmhartigheid aan de zielen, die aan uw rechtvaardig Oordeel onderworpen zijn. Zie op geen andere wijze op hen neer, dan door de wonden van Jezus, uw zeerbeminde Zoon; want wij geloven vast, dat er geen grens is aan uw goedheid en medelijden.

Amen.

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

NEGENDE DAG

Woorden van de Heer :
"Breng vandaag bij Mij de zielen die lauw zijn geworden en dompel hen in de peilloze diepte van mijn Barmhartigheid. Deze zielen hebben aan mijn Hart de smartelijkste wonden toegebracht. Dat mijn Ziel in de hof van Olijven zo'n vreselijke walging ondervond, was te wijten aan de lauwe zielen. Zij waren er de oorzaak van, dat Ik uitriep: "Vader, als Gij wilt, neem deze kelk van Mij weg". Voor hen is de laatste hoop op redding, dat zij vluchten naar mijn Barmhartigheid".
Allergenadigste Jezus, U bent het medelijden zelf. Ik breng de lauwe zielen in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden. Laat in deze zielen, die U met zo'n grote walging vervulden alsof het lijken waren, het vuur van uw zuivere Liefde opnieuw ontvlammen. O Jezus, vol van medelijden, maak gebruik van de almacht van uw Barmhartigheid, breng hen binnen het bereik van de zuivere gloed van uw Liefde en verleen hen de gave van heilige liefde, want niets gaat uw macht te boven.

Onze Vader ….

Wees gegroet….

Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de lauwe zielen, die niettemin geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Vader van Barmhartigheid, ik smeek U omwille van het bittere Lijden van uw Zoon en omwille van zijn doodsstrijd van drie uur aan het Kruis, mogen ook zij de peilloze diepte van uw Barmhartigheid verheerlijken.

Amen

Rozenkrans aan de Goddelijke Barmhartigheid.

 

[Bron: http//www.pmpasbl.be]

Laatst bijgewerkt op ( Monday 05 July 2010 )
 
Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.