Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot andere Heiligen arrow Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua III
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua III PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Saturday 02 May 2009

Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua

(3 de versie)

Eerste dag :
Hoe spoedig de H. Antonius aan de genade beantwoordde


Overwegen wij, hoe de Heilige, door God geroepen tot de Orde van de H. Augustinus, dadelijk vaarwel zei aan eer en rijkdom, aan al de voordelen, die zijn adellijke geboorte hem verzekerden. Bereidwillig gehoorzaamt hij aan de wil van God, en offert aan de Heer de eerste vruchten van een ziel, waarin een goede moeder kwistig het zaad van de deugd gestrooid had. Zeer jong nog, bekleedt hij zich met het kloosterkleed.
Denken wij aan de grote schuld, die wij in het H. Doopsel tegenover God aangegaan hebben; maken wij het vast besluit stipt de beloften na te komen, welke wij op dat ogenblik door de mond van onze peters gedaan hebben; laat ons met verachting blikken op de wereldse zaken en immer gehoor geven aan de stem der genade, die in ons spreekt.

Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

Responsorium:

Gij zoekt mirakelen? De dood, de ketterij, de pest, de duivel gaat op de vlucht, de zieken genezen.
De zee gehoorzaamt, de ketenen vallen; grijsaards en jongelingen vragen en bekomen het gebruik van hun ledematen; verloren voorwerpen worden weergevonden.
De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, verkondigt de wonderen, gij die er getuigen van waart; spreekt, inwoners van Padua.
De zee gehoorzaamt,enz.
Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
De zee gehoorzaamt,enz.

Bid voor ons, heilige Antonius.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Gebed:
O Heer, Gij, die de bron van alle genaden zijt, verleen ons, door de verdiensten van de H. Antonius, dat wij de goederen op deze aarde verachten om U in uw vernederingen te volgen. 
Maak ons hart los van alles, wat ons beletten zou aan uw heilige inspraken te gehoorzamen, opdat wij ons steeds nauwer hechten aan U, enige bron van het ware, het eeuwige geluk.

Tweede dag :
Liefde van de H. Antonius voor het lijden

Overwegen wij, hoe de Heilige, bij het zien van de lijken van vijf Franciscanen, door de koning van Marokko gemarteld, en aangedreven zijnde door het verlangen om ook zijn bloed voor Jezus te vergieten en aldus tot een grotere volmaaktheid te komen, het kleed der Minderbroeders aanneemt en naar Afrika reist, om daar ook de marteldood te lijden. Een ziekte echter maakt de vervulling van zijn hartewens onmogelijk. Maar mocht hij zijn bloed voor mijn Jezus niet storten, hij maakte zich tot een martelaar der boetvaardigheid door zijn gedurig vasten en de zwaarste boetplegingen.
Zijn wij niet geroepen om de marteldood voor ons Geloof te sterven, vergeten wij niet, dat wij ten minste onze driften en onze zinnelijkheid bestrijden moeten, en dit door met angstige zorg alles te vermijden, wat ons tot zonde zou kunnen brengen.

Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O goede Jezus, hoever zijn wij er af U te beminnen gelijk uw grote dienaar Antonius! Hij, in zijn vurige liefde voor U, brandt van verlangen om zijn bloed te uwer eer te mogen storten... en wij kunnen zelfs onze schuldige begeerten, onze ongeregelde geneigdheden niet bedwingen. 
Ach, goede Zaligmaker, verleen ons toch, door de voorbede van de H. Antonius, de genade om beter onze jammerlijke staat te kennen, de weg van de zonde te verlaten en ware christenen te worden. Laat ons boetvaardigheid plegen op deze aarde, opdat wij eenmaal onder het getal van uw uitverkorenen opgenomen mogen worden!


Derde dag :
Nederigheid van de h. Antonius


Overwegen wij, hoe de H. Antonius, die een verbazende geleerdheid bezat, alle moeite om zijn uitgebreide wetenschap te verbergen, ten einde zich aan de lofuitingen der mensen te onttrekken, en hoe hij het zich tot een eer aanrekende voor een onwetend en onvolmaakt mens gehouden te worden.
Ook, wij moeten, zoveel mogelijk, de hoedanigheden van onze ziel voor de ogen van de mensen verbergen, en, indien zulks niet altijd mogelijk is, wachten wij ons toch altijd wel er ons hovaardig over te tonen.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O beminnelijke Jezus! Wanneer toch zullen wij verdienen, dat Gij welgevallig op ons neerziet! Ach, wij laten ons beheersen door de geest van eerzucht en ijdelheid, wij willen geloofd en geprezen worden voor de kleinste zaken, en wij denken er niet eens aan, dat wij niets goeds bezitten, of wij hebben het aan uw milddadigheid te danken. Wij bidden en smeken er U om, door uw liefde tot de H. Antonius, ruk alle ijdelheid uit ons hart, laat ons begrijpen, dat wij nietige schepselen zijn, en maak toch, dat wij uw barmhartigheid verdienen mogen.


Vierde dag :
Verduldigheid van de H. Antonius

Overwegen wij, hoe onze Heilige in vele steden van Italië door de ketters mishandeld, door zijn vijanden met laster overladen werd, de schandelijkste beledigingen met een onverstoorbaar geduld verdroeg, en, naar het voorbeeld van onze goddelijke Zaligmaker, aan God de bekering van de eersten, en vergiffenis voor de laatsten vroeg.
Nemen wij, om dit voorbeeld na te volgen, het besluit om geduldig de beledigingen te verdragen ons door de naaste aangedaan, en te bidden voor hen, die ons leed doen.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

 

Gebed:
O zoete Jezus, die ons, door woord en voorbeeld, de zo schone deugd van geduldigheid en het vergeven van de beledigingen geleerd hebt, ontferm U over ons, die niet het minste ongelijk verdragen kunnen en ons altijd tot wraak geneigd gevoelen. Schenk ons, door de voorspraak van de H. Antonius, de genade om, tot uitboeting van onze zonden, gaarne alle vernederingen te aanvaarden, opdat wij, na aan uw rechtvaardigheid voldaan en aan onze broeders vergiffenis geschonken te hebben, de genadige kwijtschelding van onze zonden verdienen mogen.

Vijfde dag :
Liefde van de H. Antonius tot God


Overwegen wij, hoe de H. Antonius vol liefde was voor zijn Schepper, en hoe zorgvuldig hij elke gedachte weerde, die hem van God kon afkeren. Zo zeer was zijn hart van het aardse onthecht, dat hij nergens genot vond dan in de zaken, die God of wat God is, betreffen.
Onze verlangens mogen, naar zijn voorbeeld, alleen strekken om God bovenal te beminnen; al onze gedachten moeten gedurig op de hemelse zaken gericht zijn.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O goede Jezus, Gij alleen verdient de gehele liefde van onze harten, en nochtans, helaas geven wij onze liefde aan de schepselen! Voor U en voor U alleen hebt Gij ons geschapen. Laat ons dan, naar het voorbeeld van de H. Antonius, van liefde tot U branden; laat ons enig verlangen zijn u te dienen op aarde, voor U te leven, voor U, die alleen waardig zijt geheel ons hart te bezitten.


Zesde dag :
Armoede van de H. Antonius 


Overwegen wij, hoe de H. Antonius, in zijn liefde tot de evangelische armoede, vaarwel zei aan zijn rijke bezittingen, de aardse goederen verachtte, met verontwaardiging de heerlijke geschenken weigerde, welke hem door Eccelino gezonden werden, en met deze woorden de zendelingen van deze 

 

dwingeland verdreef: “ Gaat en zegt aan uw meester, dat ik de buit, die hij op het arme volk gemaakt heeft, met hem niet delen wil.”
Met het oog op de onthechting nemen wij het vast besluit ons nooit te hechten aan rijkdommen, die de bron zijn van zo talrijke ongelukken. Bezitten wij rijkdommen, laten wij er ons hart niet aan verslaven; zijn wij arm, verlangen wij dan niet naar rijkdommen, daar wij toch, bij de dood, alles verlaten zullen.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O zoete Jezus, o bron van alle ware goed, die mens geworden zijt en in armoede geleefd hebt, om ons de aardse goederen te leren verachten, verleen ons, door uw liefde tot de H. Antonius, de genade om zijn navolgers te wezen in de verloochening van alles, wat ons van U zou kunnen verwijderen, opdat wij alzo de eeuwige goederen van de Hemel waardig worden.

Zevende dag :
Haat van de H. Antonius tegen de zonde

De H. Antonius verlangde niets zo zeer dan zijn onschuld te bewaren. Nooit maakte hij zich plichtig aan een doodzonde. Dit monster der hel haatte hij met een onverzoenlijke haat; gedurig bestreed hij het, niet alleen om er zichzelf, maar ook zijn naaste van te bevrijden. Onvermoeid is hij in zijn predikaties, om de zondaars buiten de helse wegen van de ondeugd te leiden.
Laat ons voortaan ook, naar het voorbeeld van de H. Antonius, de zonde haten, verfoeien en vluchten, en, door onze voorbeelden en liefderijke vermaningen, onze naaste van de weg der ondeugd verwijderd houden.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O teerbeminde Jezus, Gij hebt over de zonde gezegepraald door de kruisdood te sterven. Door uw liefde tot de H. Antonius, die haar onophoudelijk bestreden en zovele zielen uit haar banden verlost heeft, schenk ons de genade, opdat wij ze ook ontvluchten: verlicht onze geest met uw hemels licht, opdat wij het vaste voornemen maken ze uit al onze kracht te haten en te verfoeien. 


En laat alzo het heilig bloed, dat Gij voor ons vergoten hebt, onze zielen redden van de slavernij van de helse vijand en de bron zijn van onze eeuwige zaligheid.

Achtste dag :
Zuiverheid van de H. Antonius 


Overwegen wij, hoe zorgvuldig de H. Antonius over zijn zinnen waakte. Angstvallig vermeed hij alles, wat de zuiverheid van zijn ziel kon bezoedelen: ongeschonden bewaarde hij die schone deugd, welke de mens veredelt, en hem, om zo te spreken, gelijk maakt aan de engelen.
Vergeten wij nooit, dat wij met de uiterste zorg moeten waken over onze zinnen, die de oorzaak zijn van het grootste getal van onze zonden. Nemen wij het vast besluit, met een heilige ijver voor de bewaring van de onwaardeerbare schat van de zuiverheid te waken.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O genadige Jezus, wij bekennen het rouwmoedig, de al te grote vrijheid, welke wij aan onze zinnen gegeven hebben, is de oorzaak geweest, dat wij zo menigmaal gevallen zijn. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! 
Verleen ons, door de verdiensten van de H. Antonius, de genade om voortaan beter over onze zinnen te waken, en aan de bekoringen van de helse vijand te kunnen weerstaan. 
Wij willen vuriger zijn in het bidden, zorgvuldiger de gelegenheden tot zonde vluchten, en nauwkeuriger uw wet volbrengen, opdat wij eenmaal het geluk genieten mogen, eeuwig met U te leven en eeuwig U te loven.

Negende dag :
Zalige dood van de H. Antonius 


Beschouwen wij thans de Heilige, wanneer hij, aan het einde van zijn loopbaan gekomen, beladen met verdiensten en versierd met de heldhaftigste deugden, naar zijn Schepper gaat wederkeren. 
Bijgestaan door de Onbevlekte Maagd Maria, beveelt hij zijn ziel aan zijn zoete Jezus en ontvangt het eeuwig loon van zijn schone deugden.
Verlangen wij eenmaal hetzelfde loon te ontvangen, dan moeten wij als goede christenen leven en tot het einde van onze dagen in de deugd volharden.
Onze Vader, Wees gegroet ,Gloria en Responsorium (zie p.7)

Gebed:
O Jezus, die aan uw dienaren de genade verleent van een heilige dood, het onderpand der hemelse zaligheid: Gij, die het afsterven van onze Heilige zo roemvol hebt gemaakt, opdat hij reeds op aarde verheerlijkt zou wezen: acht, laat ons altijd de weg van de deugd betreden, opdat Gij, in ons sterfuur, met welbehagen op ons moogt neerzien, en wij voor eeuwig met U zalig wezen in het hemels Vaderland.

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 02 May 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.