Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot andere Heiligen arrow Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Saturday 02 May 2009

Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua

(2 de versie)

Eerste dag (1 ste dinsdag):

Miraculeus responsorie

Indien gij wonderen zoekt: de dood, de dwaling, de rampspoed, de duivel, de melaatsheid vluchten, de zieken staan gezond op.

De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, dat zij het getuigen die het ondervinden, dat de Paduanen het verhalen.

De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

 

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

Bid voor ons, gelukzalige Antonius.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
O God, dat de godvruchtige gedachtenis van uw Belijder en Kerkleraar, de gelukzalige Antonius, uw Kerk verheuge, opdat zij steeds door de geestelijke hulp versterkt worde en verdiene de eeuwige vreugde te genieten.
Door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

 

Gebed:
Roemrijke heilige Antonius, die vanaf uw tederste jeugd onder Maria’s bescherming hebt geleefd, en door de macht van het kruisteken de helse bekoorder op de vlucht hebt gedreven: verkrijg ons een tedere godsvrucht tot de allerheiligste Moeder van de Heer en de sterkte om over al de aanvallen van de helse vijand te zegepralen. Amen

Tweede dag (2de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Grote en machtige heilige Antonius, die om aan de gevaren van de wereld te ontsnappen, niet geaarzeld hebt alle rijkdommen en genoegens van het leven te versmaden, en vroegtijdig u geheel aan God hebt gegeven door de heilige kloostergeloften: maak dat wij, uw voorbeelden indachtig, met heilige vrees de gelegenheden van zonde vluchten. Amen.

Derde dag (3de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Liefdevolle heilige Antonius, die brandend van verlangen naar de marteldood, het arme kleed van St. Franciscus hebt willen dragen, en naar de missielanden vertrokken zijt; leer ons door uw voorbeelden en gebeden uit liefde tot Jezus alle lijden verduren, en ons toeleggen op boete en versterving. Amen.

Vierde dag (4de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
O goede heilige Antonius, die uit geest van ootmoedigheid getracht hebt om u heel en gans voor de ogen van de mensen te verbergen tot het uur dat God u deed kennen als ‘n wonder van 

wetenschap en deugd: maak ons steeds indachtig dat om in het rijk der hemelen te komen, wij ook naar ons best vermogen de lieve deugd van ootmoedigheid moeten beoefenen. Amen.


Vijfde dag (5de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Heldhaftige heilige Antonius, die door God uitverkoren om zijn wetten en geboden aan de mensen te gaan verkondigen, de gave ontving van wonderen te verrichten en de versteende harten tot inkeer te brengen: bid voor ons de goede Meester, opdat ook wij onze zonden bewenen en ons met ijver op de deugd toeleggen. Amen.


Zesde dag (6de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Engelachtige heilige Antonius, die dank zij de zuiverheid van uw hart reeds op aarde het geluk hebt mogen smaken van het Kindje Jezus te aanschouwen en in uw armen te drukken: verkrijg ons de genade wat zondig is, om alzo in de H. Kommunie de Goddelijke Meester met de vereiste gesteltenissen te ontvangen. Amen.


Zevende dag (7de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Grote en machtige heilige Antonius, die om de ketters te beschamen, de waarachtige tegenwoordigheid van O. H. Jezus Christus in ‘t Allerheiligste Sacrament hebt bewezen met ‘n redeloos dier in aanbidding voor Hem te doen neerknielen: ontsteek ook in onze harten een diepe eerbied en een vurige liefde voor de God onzer Altaren.
Amen.

Achtste dag (8ste dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Grootmoedige heilige Antonius, die, wanneer de mensen weigerden uw woord te aanhoren, u tot de vissen der zee gericht en ze uitgenodigd hebt op God te loven en te danken: o bekom door uw machtig gebed, dat wij ons immer dankbaar tonen voor Gods weldaden, en die dankbaarheid bewijzen door een oprecht christelijk leven. Amen.

Negende dag (9de dinsdag):

Miraculeus responsorie (zie p.3)
Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
Gebed:
Uitverkoren Voorspreker, heilige Antonius, die zowel in uw leven als na uw dood zo onzeggelijk vele mirakelen hebt uitgewerkt, zodat uw naam heel de wereld door bekend is als die van een ware volksvriend en weldoener van ‘t mensdom: o, weiger ons de weldaad niet, die wij van uw goedheid tijdens deze noveen hebben afgesmeekt, maar aanhoor welwillend ons nederig gebed en verhoor het.
Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 02 May 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.