Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Overige Rozenkransen arrow Vaderrozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Vaderrozenkrans PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Thursday 23 April 2009

Vaderrozenkrans

Deze rozenkrans is een teken van de tijd, van onze tijd, die de wederkomst van Jezus op aarde “met grote macht en majesteit” (Mt; 24,30) verwacht. De “Macht” is de meest in het oog lopende eigenschap van de Vader. (“Ik geloof in God, de Almachtige”): De Vader komt in Jezus en wij moeten Hem vragen, dat Hij het zo zeer verlangde aanbreken van de nieuwe schepping bespoedigt (Rom. 8,19).
De 5 tientjes van de God de Vader-Rozenkrans helpen ons, in het geheim van Zijn Barmhartigheid door te dringen, welke “machtiger is dan het kwaad, machtiger dan zonde en dood” (Dives in Misericordia, VIII, 15).
Zij herinneren ons, dat de mens werktuig en triomf van de liefde van de Vader worden kan en worden moet, wanneer hij Hem zijn volledige “Ja” zegt en zo in de kring van de Drievoudige Liefde binnentredend tot “Eer van de levende God” wordt. De Vader-Rozenkrans leert ons, het mysterie van het lijden als een groot geschenk te beleven, omdat het ons mogelijk maakt, onze liefde tot de Vader te betuigen en wij het voor Hem mogelijk maken om Zichzelf in ons te openbaren.
De Vader belooft, dat voor ieder Onze Vader vele zielen voor het eeuwige verderf zullen worden bewaard en vele zielen uit de kwellingen van het vagevuur zullen worden bevrijd.
De Vader verleent die gezinnen, die deze rozenkrans bidden, buitengewone genaden, die van generatie op generatie zullen doorwerken.

Rozenkrans van de triomf van de Vader


In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

V. O, God, kom ons te hulp.
A. Heer, haast U ons te helpen.

V. Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op en aan U geef ik mij.

Vader, ik hou van U, ik prijs en loof U, Uw Naam zij verheerlijkt in de wereld.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.


Eerste geheim: De triomf van de Vader in de tuin van Eden.

Bij het eerste tientje overwegen wij de triomf van de Vader in de tuin van Eden, toen Hij na de zonde van Adam en Eva de komst van de Redder beloofde.
Toen sprak God, de Heer tot de slang: Omdat je dat hebt gedaan, ben je vervloekt onder alle dieren van het veld. Op je buik zal je kruipen en stof eten alle dagen van je leven. Ik zal vijandschap stichten tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost; dit zal u de kop verpletteren, maar gij zult loeren naar zijn hiel. (Gen. 3,14-15).

1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel van God...

Tweede geheim: De triomf van de Vader op het ogenblik van het “FIAT” van Maria tijdens de verkondiging van de Engel Gabriël.

Bij het tweede tientje overwegen wij de triomf van de Vader op het ogenblik van het “FIAT” van Maria tijdens de verkondiging van de Engel Gabriël.
Toen sprak de engel tot Haar: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal Koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen.” Nu sprak Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. (Lc. 1,30).

1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel van God...

Derde geheim: De triomf van de Vader in de tuin van Getsemani, toen Hij Zijn hele Macht aan de Zoon schonk.

Bij het derde tientje overwegen wij de triomf van de Vader in de tuin van Getsemani, toen Hij Zijn hele Macht aan de Zoon schonk.
Jezus bad: “Vader, indien het Uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Maar niet Mijn, maar Uw wil geschiede.” Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte. En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger en Zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond. (Lc. 22,42-44).
Toen kwam Hij bij zijn leerlingen terug, en sprak tot hen:
Slaapt nu voort, en rust uit; ziet het uur is genaderd, waarop de Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der zondaars. Staat op, laat ons gaan; ziet, Hij die Mij verraadt is nabij.” (Mt. 26,45-46). Hij trad naar voren, en sprak tot hen: Wie zoekt gij? Men antwoordde Hem Jezus van Nazareth. Jezus zeide hen: Ik ben het. Maar toen Hij hun zeide: Ik ben het”, deinsden ze terug en vielen ter aarde. (Joh. 18,4-6)

1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel van God...

Vierde geheim: De triomf van de Vader op het ogenblik van het bijzonder oordeel.

Bij het vierde geheim overdenken wij de triomf van de Vader op het ogenblik van het bijzonder oordeel.
De Vader zag hem reeds van verre komen en had medelijden met hem. Hij liep zijn zoon tegemoet en viel hem om zijn hals en overlaadde hem met kussen. De vader zei tot zijn knechten:
Gauw, haal het beste kleed en trekt het hem aan; doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Laat ons eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden.” (Lc. 15,20-24).

1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel van God...

Vijfde geheim: De triomf van de Vader bij het laatste Oordeel.

Bij het vijfde tientje overwegen wij de triomf van de Vader bij het laatste Oordeel.
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen; ook de zee bestond niet meer. En de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid. En ik hoorde van de Troon een machtige stem, en ze sprak: 
Zie, de Woonstede Gods bij de mensen:
Hij zal Zijn tent bij hen spannen.
Zij zullen Zijn volk zijn,
Hij: God met hen!
Elke traan wist Hij weg uit hun ogen;
En nooit zal de dood er meer zijn,
Geen rouw, geen geween en geen smart;
Want het vroegere is voorbij! (Apoc. 21,1-4)

1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel van God...


Slotgebeden

LITANIE VAN DE VADER

O, God, hemelse Vader, ontferm U over ons. (Bij elke aanroep)

Vader, Schepper van de wereld,
Vader, Verzoener van de wereld,
Vader, eeuwige Wijsheid,
Vader, oneindige Goedheid,
Vader, onuitsprekelijke Voorzienigheid,
Allerheiligste Vader,
Vader van de oneindige Barmhartigheid,
Vader, onze Vreugde en onze Eer,
Vader, Rijk voor alle schepselen,
Vader, Heerlijkheid van de kerk,
Vader, Hoop van de christenen, 
Vader, Wijsheid van de machtigen,
Vader, Heerlijkheid van de koningen,
Vader, Troost van de volkeren,
Vader, Vreugde van de priesters,
Vader, Hulp van de armoedigen,
Vader, Leider van de jeugd,
Vader, Vriend van de kleinen,
Vader, Vrijheid van de slaven,
Vader, Licht van hen, die in duisternis zijn,
Vader, Vernietiger van de hoogmoedigen,
Vader, Wijsheid van de rechtvaardigen,
Vader, Rust in verdrukkingen,
Vader, Hoop bij de verwoestingen,
Vader, Redding en Toevlucht voor de wanhopigen,
Vader, Troost van de armen,
Vader, Troost van de bedroefden,
Vader, Toevlucht van de wezen,
Vader, Leven van de doden,
Vader, Eer van de Heiligen,

Laten wij bidden:
Vader, voor Uw kinderen, voor ieder kind vragen wij U: geef vrede en geluk in Naam van het Kostbaar Bloed van Uw Zoon, Jezus Christus en in Naam van het smartvolle Hart van Zijn Moeder Maria. Amen.

ofwel

Vader, ik verlaat mij op U. Doe met mij wat Gij goed vindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw Wil maar geschiedt in mij en in al Uw schepselen. Niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn ziel in Uw Handen; ik geef ze aan U, mijn God, met heel de liefde van mijn hart, omdat ik U bemin, omdat het voor mij een noodzaak van liefde is mij te geven, mij zonder voorbehoud op U te verlaten met een oneindig vertrouwen, want Gij zijt mijn Vader. (dagelijks gebed van de Zalige Charles de Foucauld).

 

 

ofwel

Vader, de wereld heeft U nodig;
de mens, ieder mens heeft U nodig;
de zware en vervuilde lucht heeft U nodig.
Wij bidden U, Vader:
ga weer over de straten van de wereld;
leef weer onder Uw kinderen;
regeer weer over de volkeren; 
breng weer vrede en daarmee de rechtvaardigheid;
laat het vuur van Uw liefde weer schitteren, zodat wij,
bevrijd van smarten, nieuwe schepsels kunnen worden.

 

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 19 June 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.