Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveengebed ter voorbereiding tot Maria Lichtmis I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveengebed ter voorbereiding tot Maria Lichtmis I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 22 April 2009

Noveengebed ter voorbereiding tot Maria Lichtmis

Noveen om zich voor te bereiden tot de feestdag van de zuivering voor te bereiden

 (Te beginnen op 24 januari)

 

Eerste dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen. 
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden. 
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Allerheiligste Maagd Maria, onvergelijkbare spiegel van alle deugden, nauwelijks waren de veertig dagen na de geboorte van uw goddelijke Zoon verlopen, en reeds wilde gij, ofschoon de zuiverste van alle maagden, u volgens de wet in de tempel aanbieden, alsof gij zelf moest gezuiverd worden.
Maak, bid ik u, dat wij, naar uw voorbeeld, onze harten zuiver van alle zonden bewaren, en wij alzo verdienen in de tempel van de heerlijkheid te mogen ingaan. Wees gegroet, enz.

LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons. 
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder, bid voor ons.
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker, 
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd, 
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gulden huis,
Ark des verbonds,
Deur des Hemels,
Morgenster,
Behoudenis der kranken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der Engelen,
Koningin der Aartsvaders,
Koningin der Profeten,
Koningin der Apostelen,
Koningin der Martelaren,
Koningin der Belijders,
Koningin der Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede, bid voor ons.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Simeon vernam van de H. Geest,
Dat hij de dood zou smaken, alvorens de gezalfde van de Heer te hebben gezien.

Laat ons bidden,
Almachtige, eeuwige God, maak, smeken wij U, dat, gelijk uw enige Zoon U heden in de tempel, met een lichaam als het onze, is opgedragen, wij onszelf voor U vertonen met de zuiverheid van hart en van geest, welke Gij van ons vraagt.
O God, Opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.
O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die Godvruchtigheid, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.
Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene,

 

Lees dezelfde gebeden op al de dagen van de noveen, ter uitzondering van het gebed : Allerheiligste Maagd Maria, enz., welke gij elke dag door een van de volgende gebeden zult vervangen.

Tweede dag:

O allergehoorzaamste Maagd! Wanneer gij tot de tempel opging, wilde gij, gelijk alle andere vrouwen, de offerande door de wet van Mozes bevolen, aan God opdragen.
Maak dat wij uw voorbeeld mogen navolgen, en gedurig aan God de offeranden van onszelf leren doen, door de gestadige oefening van de deugden.

Derde dag:

O allerzuiverste Maagd! Gij vreesde niet in de ogen van de mensen voor onzuiver door te gaan met te volbrengen hetgeen de wet voorschreef. 
Bekom voor ons de genade,dat wij ons hart altijd zuiver bewaren, al moesten wij zelfs, om dit geluk te bekomen, de achting van de wereld verliezen, en voor misdadigers in haar ogen gehouden worden.

Vierde dag:

Allerheiligste Maagd! Met uw goddelijke Zoon aan zijn eeuwige Vader op te dragen, verrichtte gij iets dat aan heel de Hemel aangenaam was.
Verwaardig u ook onze ellendige harten aan God op te dragen, opdat Hij dezelfde, door zijn genade, van doodzonde beware.

Vijfde dag:

O allerootmoedigste Maagd! Wanneer gij Jezus in de handen van Simeon stelde, vervulde gij die heilige grijsaard met een hemelse vreugde.
Ach, stel alzo onze harten in de handen van God, opdat Hij die met zijn H. Geest vervult.

Zesde dag:

Allervlijtigste Maagd! Met uw Zoon, volgens de wet, af te kopen, hebt gij tot de zaligmaking van de wereld medegewerkt.
O, verlos thans onze droevige harten van de slavernij van de zonde, opdat zij voor God steeds zuiver zijn.

Zevende dag:

Allergoedertierenste Maagd! Terwijl gij uit de mond van de heilige grijsaard Simeon de voorzegging hoorde, die uw toekomende droefheden aankondigde, onderwierp gij u vlijtig aan de schikkingen van onze goddelijke wil.
Maak dat wij, altijd onderdanig aan de schikkingen van de goddelijke Voorzienigheid, allen tegenspoed verduldig verdragen.

Achtste dag:

Allerbarmhartigste Maagd! Gij vervulde de profetes Anna met een hemels licht, wanneer gij uw goddelijke Zoon in de tempel bracht, zodanig dat zij, Hem voor de Zaligmaker van de wereld erkend hebbende, de barmhartigheid Gods begon te verheffen.
O, vervul onze harten met de hemelse genade, opdat wij de vruchten van onze goddelijke verlossing met een levendige en oprechte blijdschap mogen verheffen.

Negende dag:

Wanneer gij, alleronderdanigste Maagd, het bitter lijden van uw Zoon voorzag, voelde gij uw ziel als van droefheid sterven; maar wetende welk hartzeer uw pijnen aan Jozef, uw zuivere bruidegom, veroorzaakten, troostte gij hem door uw heilige gesprekken.
O, maak dat onze zielen op zekere wijze sterven door een ware en levendige droefheid over onze zonden, opdat wij eens, vol vreugde en vertroosting, deel mogen hebben in de heerlijkheid, die gij in de Hemel geniet.
Amen.

Amen

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 22 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.