Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveengebed ter Onbevlekte Ontvangenis van O.L. Vrouw I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Noveengebed ter Onbevlekte Ontvangenis van O.L. Vrouw I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 21 April 2009

Noveengebed ter Onbevlekte Ontvangenis van O.L. Vrouw

Noveen om zich tot de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis voor te bereiden.

(29 november-8 december)

Eerste dag:

Gebed tot de H. Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest, en zij zullen herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, Gij hebt die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest onderwezen, geef dat wij door diezelfde H. geest de ware wijsheid mogen verkrijgen, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

O allerzuiverste Maagd, zonder vlek ontvangen, en, van het eerste ogenblik van uw ontvangenis af, geheel schoon en zuiver! Glorierijke Maria, vol van genade, Moeder van mijn God, Koningin van de Engelen en van de mensen! Ik eer u zeer ootmoediglijk als de Moeder van mijn Zaligmaker. Het is Hijzelf, het is mijn God, die, door zijn achting, zijn eerbied en zijn onderdanigheid jegens u, mij geleerd heeft welke eerbewijzing en hulde ik u schuldig ben. Gewaardig, bid ik u, deze noveen in dank aan te nemen; gij zijt de veilige schuilplaats van de boetvaardige zondaars, dus neem ik niet zonder reden mijn toevlucht tot u; gij zijt de Moeder der barmhartigheid, dus is het onmogelijk dat gij geen medelijden hebt met mijn ellenden; na Jezus Christus zijt gij al mijn hoop, en het is niet bestaanbaar dat mijn levendig vertrouwen in u aan uw hart niet aangenaam zij. Geef dus, bid ik u, o H. Maagd! Dat ik mij waardig maak uw kind genoemd te worden, opdat ik met recht tot u moge zeggen : Toon dat gij mijn Moeder zijt!

 

Zie, hier lig ik voor uw voeten, o allerheiligste en onbevlekte Maagd! Ik kan er mij niet genoeg met u over verheugen, dat gij van in eeuwigheid uitverkoren waart, om de moeder van het mensgeworden Woord te zijn en dat gij, ten gevolge van deze verkiezing, van de erfzonde bevrijd zijt geweest.
Ik dank en gebenedijd de allerheiligste Drievuldigheid, die u, in uw ontvangenis, met dit glorierijk voorrecht heeft verrijkt. Ik smeek u ootmoedig dat gij mij de genaden zoudt verwerven om de droeve uitwerkingen van de erfzonde in mijn voordeel te bestrijden. Ach! Maak dat ik de overwinning behaal, en nooit ophoudt God te beminnen.

Lees 9 x de groetenis van de engel aan Maria (Wees gegroet Maira, vol van genade, de Heer is met U) en 1 x Glorie zij de Vader. Voeg, de Litanie van de allerheiligste Maagd erbij, ofwel de volgende lofzang:

Gij zijt geheel schoon, O Maria!
Gij zijt geheel schoon, O Maria!
En in u is geen vlek der erfzonde.
En in u is geen vlek der erfzonde.
Gij zijt de glorie van Jeruzalem,
En de sterkte van Israël.
Gij zijt de eer van uw volk.
Gij zijt de voorspreekster der zondaars,
O Maria!
O Maria!
O allervoorzichtigste Maagd!
O goedertierenste Maagd!
Bid voor ons!
Bid voor ons bij onze Heer Jezus Christus,

Na deze lofzang, ofwel na de litanie, lees dit vers en deze gebeden :

In uw ontvangenis, o H. Maagd, waart gij onbevlekt.
Bid voor ons de Vader, wiens Zoon gij gebaard hebt.

 

O God, opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.
O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die Godvruchtigheid, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.
Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene.

Lees dezelfde gebeden op al de andere dagen der noveen, ter uitzondering van het gebed: Zie, hier lig ik voor uw voeten, enz. welke gij elke dag door een van de volgende gebeden zult vervangen:

Tweede dag:

O Maria, onbevlekte lelie van zuiverheid. Met u verheug ik mij, dat gij van de eerste ogenblik van uw Ontvangenis met een volheid van genade verrijkt zijt geweest, en van dan af begaaft werd met het volkomen gebruik van de rede. Ik bedank en aanbid de allerheiligste Drievuldigheid, die u met zo verheven gaven heeft begunstigd, en ik ben met schaamte overladen en ten uiterste vernederd voor u, ziende dat ik zo behoeftig in genade ben. Ach, gewaardig een deeltje van uw gratiën aan mijn ziel mede te delen, en doe mij enigerwijze aan de schatten van uw Onbevlekte Ontvangenis deelachtig worden.

Derde dag:

O Maria, verborgen roos van zuiverheid! Ik verlang er mij met u over, dat gij in uw Onbevlekte Ontvangenis zo glorierijk het helse serpent hebt overwonnen, en dat gij zonder vlek der erfzonde zijt ontvangen. Uit ganser harte loof ik en dank ik de allerheiligste Drievuldigheid, die u zulk schoon voorrecht vergunde, en ik smeek u voor mij de sterkte te bekomen, die ik nodig heb om al de strikken van de helse vijand te ontgaan, en om nooit mijn ziel me enige doodzonde te besmetten. Ach, ik bid u, help mij altijd; en maak dat ik, door uw bescherming, steeds over de gemene vijanden van de eeuwige zaligheid zegepraal.

 

Vierde dag:

O Maagd Maria! Spiegel van zuiverheid, die nooit door enige vlek verduisterd werd! Uit ganser harte verheug ik mij, ziende dat van het ogenblik van uw Ontvangenis af, de verhevenste en de volmaaktste deugden, met al de gaven van de H. Geest i uw ziel zijn uitgestort geweest. Ik dan en loof de allerheiligste Drievuldigheid, die u bij een voorbeeldeloze genade, met dit glorierijke voorrecht heeft begunstigd. Ik smeek u, o allerbarmhartigste Moeder, voor mij de genaden en gaven van de H. Geest, met de deugden die mij ontbreken, te bekomen.

Vijfde dag:

O Maria, glinsterende maan van zuiverheid! Ik verheug er mij met u over dat het mysterie van uw Onbevlekte Ontvangenis het begin van de verlossing van geheel het menselijk geslacht en een oorzaak van blijdschap voor de gehele wereld is geweest. Ik dank en gebenedijd de allerheiligste Drievuldigheid, die u alzo met een onvergelijkelijke heerlijkheid vervulde. Ik smeek u, voor mij de genade te bekomen, dat ik de vruchten van het lijden en van de dood van uw Zoon Jezus wel moge gebruiken, opdat het bloed, welk Hij op het kruis heeft vergoten, voor mij niet verloren zij, en ik, door een heilig leven, mijn eeuwige zaligheid moge bevestigen.

Zesde dag:

O onbevlekte Maria, schitterende ster van zuiverheid, ik verheug er mij met u over, dat uw Onbevlekte Ontvangenis aan de Engelen van de Hemel een onuitsprekelijke blijdschap heeft veroorzaakt. Ik dank en gebenedijd de allerheiligste Drievuldigheid, die u met zulk schoon voorrecht verrijkte. Ach, maak dat ik eenmaal in die blijdschap deel, en in het gezelschap van de Engelen, u voor eeuwig moge loven en gebenedijden.

 

Zevende dag:

O onbevlekte Maria, opkomende dageraad van zuiverheid. Ik verheug er mij met u over, en ik ben opgetogen van verwondering, dat gij, van het ogenblik van uw Ontvangenis af, in de genade bevestigd en onbekwaam tot zondigen gemaakt zijt geweest. Ik danken gebenedijd duizendmaal de allerheiligste Drievuldigheid, die u onder alle schepselen verkoren heeft, om u met dit bijzonder voorrecht te versieren. Ach, H. Maagd! Verkrijg mij de genade om zonder voorbehoud de zonde, meer dan alle ander kwaad, voor altijd te verfoeien, en liever te sterven dan dezelfde ooit te bedrijven.

Achtste dag:

O H. Maagd, zon zonder vlek, ik acht mij gelukkig en verheug er mij met u over, dat gij, in uw ontvangenis zelf, van God zo overvloedige en zo uitstekende genaden hebt bekomen, dat gij van dan af al de heiligheid, die al de Engelen en Heiligen tezamen ooit bezaten, hebt overtroffen. Ik dank en bewonder de onuitsprekelijke mildheid van de heilige Drievuldigheid, die u dit onschatbaar voorrecht verleend heeft. Ach! Maak dat ik de genade van God beantwoord, en dezelfde nooit misbruik. Verander mijn hart, en verkrijg mij, dat ik, van dit ogenblik af, een geheel nieuw leven begin te leiden.

Negende dag:

O Onbevlekte Maagd en Moeder Maria, schitterend licht van heiligheid en voorbeeld van zuiverheid! Nauwelijks waart gij ontvangen, of gij aanbadt met diepe eerbied uw God, en bedankte Hem, omdat eindelijk de vloek was weggenomen, welke vanouds op de kinderen van Adam kleefde, en dat met u de volheid van de zegeningen voor hen kwam te verschijnen. Ach! Maak, bid ik u, dat door een uitwerksel van deze overvloedige zegeningen, waarvan gij tevens de zetel en de onderpand waart, de liefde Gods in mijn hart ontsteken word; ontvlam dit hart, opdat ik nooit ophoud Hem te beminnen, opdat ik Hem voor eeuwig bezit, en Hem alzo terzelfdertijd met meerdere vurigheid moge bedanken over de bijzondere voorrechten, in u met zoveel heerlijkheid gekroond te zien.

Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 22 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.