Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveen ter ere van de Moeder van goed raad
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 1 gast online
Noveen ter ere van de Moeder van goed raad PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 19 April 2009

Noveen ter ere van de Moeder van goed raad


Eerste dag:


Moeder van Goede Raad, wij zijn in beschouwing neergeknield voor uw mooie en wonderbare beeltenis, die ons zo volmaakt ‘t meesterwerk van Gods almacht en goedheid weergeeft. Uw zacht moederlijk gelaat, uw zuiver beminnelijk oog, uw ongerepte kuisheid zoals die schittert uit heel uw wezen, openen voor onze ziel ‘n paradijs van onuitsprekelijk geluk.
Geheel schoon zijt Gij, Maria, en geen enkele vlek van zonde kleefde ooit aan uw ziel.
Lieve Moeder, zoals wij uw Beeltenis bezien, keer Gij uw ogen naar ons, ontsteek in ons hart ‘t vurig verlangen naar de hemel en zuiver ons van alle ongeregelde liefde tot de schepselen.
Geef Moeder, dat onze blikken steeds ‘t eeuwige vasthouden.
Maak ons hart zuiver en zachtmoedig, Moeder, en al zijn wij nu maar zondaars, toch zullen wij dan door U de deugden verkrijgen, die wij zo in U bewonderen en in ‘t bezit van die deugden en de liefde van God toegelaten worden tot de eeuwige aanschouwing van uw bovenaardse schoonheid, om met de Engelen en Heiligen uw heerlijkheid te bezingen. Amen.
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad.

 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, raad en bescherm ons
Moeder van goede raad, 
Geliefde Dochter van de eeuwige Vader,
Verheven Moeder van Gods Zoon,
Waardige Bruid van de H. Geest,
Levende tempel van de H. Drievuldigheid,

 

Vorstin van Hemel en aarde, raad en bescherm ons.
Zetel van de goddelijke wijsheid,
Bewaarster van de Allerhoogste Geheimen,
Uitdeelster van Gods genade,
Lichtende ster van de Christenen,
Voorbeeld van alle deugden,
Kracht van de zwakken,
Licht van de blinden,
Steun van hen, die wankelen,
Hulp van de ongelukkigen,
Allervoorzichtigste Maagd,
Allerwijsste Maagd,
Allergetrouwste Maagd,
Bij de keuze van een levensstaat,
Bij de vervulling van onze plichten,
Bij alle twijfel en besluiteloosheid,
Bij angsten en moeilijkheden,
Bij de onderneming van onze zaak, 
In gevaren en bekoringen,
In de strijd tegen duivel, wereld en vlees, 
Als de moed ons ontzinkt,
In al onze nood,
In ons stervensuur,
Om uw onbevlekte Ontvangenis,
Om uw Geboorte,
Om uw Opoffering, 
Om uw roemvolle Boodschap,
Om uw heilige Bezoeking,
Om uw goddelijk Moederschap,
Om uw onbevlekte Zuiverheid,
Om uw heilig leven,
Om de smarten van uw moederlijk Hart,
Om uw kostbare dood,
Om uw heerlijke Opneming ten hemel,
Om de verdiensten van uw zuivere Bruidegom,
Om de verdiensten van uw grote dienaar de H. Alfonsus,


Noveen ter ere van de Moeder van goed raad

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus Christus, hoor ons. 
Jezus Christus, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Bid voor ons, H. Moeder Gods,
En verkrijg ons de gave van Goede Raad.

Laat ons bidden,
Heer Jezus, Engel van de Goddelijke Raad, die, de menselijke natuur in de schoot van de allerheiligste Maagd aannemend, Haar boven alle andere Heiligen met uw licht en uw genade begunstigd hebt.
Geef, dat wij, uw dienaren, die haar als de Moeder van Goede Raad vereren, altijd en in alles mogen worden geholpen door de heilige gave van raad, opdat onze tijdelijke aangelegenheden te uwer eer worden geregeld, en wij zelf veilig geleid worden op de weg naar de gelukzalige eeuwigheid. Amen.

Tweede dag:


Moeder van Goede Raad, door veel wonderen hebt Gij de Verschijning van uw Beeltenis te Genazzano aan heel de wereld bekend gemaakt. Wie zou al de buitengewone genaden en gunsten kunnen optellen, die Gij in dat heiligdom met milde hand uitdeelt. Hemel en aarde zijn getuige van de onophoudelijke vloed van uw weldaden en duizenden zielen zeggen iedere dag hun vurige dank voor de gave van genaden, de gave van raad, die uw moederlijke goedheid hen schenkt.

Lieve Moeder, uw gezegende Beeltenis, heeft al zoveel tranen doen drogen, zoveel kwalen geheeld, zoveel onheil afgeweerd, zoveel bedroefde harten getroost, zoveel zondaars bekeerd en aan de bestuurders van de H. Kerk zoveel raad en licht geschonken, dat deze Beeltenis terecht de titel kreeg van “Moeder van Mirakelen”.

 

Moeder van Goede Raad, ook wij vragen uw bijstand en voorlichting in de gevaren, die vooral in deze moderne tijd onze zielen omringen. Gij weet, Moeder, dat die gevaren veel en groot zijn. Laat dan ook de genaden die Gij ons schenkt veel en groot zijn, sta ons bij met uw raad opdat wij niet afdwalen op zijwegen, maar recht op ons doel blijven afgaan. Verstevig onze christelijke overtuiging, Moeder, opdat de beginselen van Christus, Uw Zoon, in woord en daad uitstralen in heel ons leven.

Moeder van Goede Raad, sta ons volk bij, opdat het zich niet laat misleiden door valse leiders. Want waar ene blinde leider is voor de andere, vallen beide in de kuil. Geef ons dus raad, Moeder. Wend van onze zielen, wend van ons arm volk, dat U steeds met de grootste liefde bemind heeft, ‘t dreigende gevaar van ongodsdienstigheid en zedeloosheid af. Verlos ons, Moeder van deze zeer grote gevaren.

Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).


Derde dag:


Moeder van Goede Raad, we zouden gaarne kunnen spreken tot U als ‘n H. Bernardus, een van uw grootste vereerders, die toch nog moest toegeven, wat wij allemaal in ons hart gevoelen: “de Maria numquam satis”. “Nooit genoeg kunnen we Maria’s schoonheid begrijpen en uitleggen”. Wat wij zeggen klinkt zo hopeloos armzalig, Moeder, en ‘t wordt eerder ‘n wanklank in de harmonie van heerlijkheden die U omringt. Beter nog dan wijzelf weet Gij, lieve Moeder, hoe hulpeloos en hulpbehoevend bij zijn. En wij weten, Moeder, dat Gij toch nog naar ons gestamel wilt luisteren, want door uw wonderbare Beeltenis geeft Gij ons zo’n grote weldaden, dat de hele H. Kerk U bezingt als de “Universele Raadgeefster”. Wij worden door U getrokken, Moeder, dat zit zo in onze kindernatuur. Zoals ‘n kind z’n handjes uitsteekt naar moeder, zo reiken wij onszelf naar U. Als blinde stumpers zoeken wij naar U als naar ‘t licht. Als op de wereldzee verdwaalde zoekers richten wij ons naar U, de Ster van de zee, die ons geleidt. Wij worden naar U gedreven, Moeder, omdat bij U alleen raad te vinden is voor de twijfels in onze ziel.

 

Pausen en kardinalen, bisschoppen en priesters, koningen en regeerders, heiligen en geleerden, hebben bij U, Moeder van Goede Raad, hun toevlucht gezocht en gevonden in ‘t moeilijke bestuur van Kerk en land, inde leiding van de zielen, voor ‘t behoud van de zuivere leer en zeden. Zoekende geesten hebt gij bevredigd, Moeder, en hen de eeuwige waarheid geschonken. Aan zondaars hebt gij zielevrede en zielezuiverheid teruggegeven. Lijdenden hebt Gij getroost en zieken genezen. Altijd en overal zijt Gij Moeder geweest, Maria, Moeder van Goede Raad. Ook nù in deze tijd. Met de duizenden, uw kinderen, die vervolging lijden om hun H. Geloof, bidden wij vurig mee, Moeder, opdat Gij hen vast zoudt houden in de leer van Christus, die de Weg is, de Waarheid en ‘t Leven. Schenk aan de eerlijke zoekers die nog twijfelen, de klare en heldere waarheid van ‘t katholiek Geloof. Openbaar uw Zoon en ook uw eigen schoonheid, Moeder, aan allen die Hem en U nog niet kennen en daardoor ook niet beminnen.
Moeder van Goede Raad, ook wij kennen U nog zo weinig. Wij die ons toch uw kinderen noemen. Openbaar U ook meer en meer aan ons en help ons uw Gebedsactie uit te breiden, opdat kome uw Rijk, ‘t Rijk van Christus, uw Zoon. Amen.
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).


Vierde dag:


Moeder van Goede Raad! Wij zijn blij, lieve Moeder, dat wij U met deze zoete naam mogen begroeten. Moeder van de Goddelijke Verlosser, die door de Ziener Isaias genoemd is: Magni Consilii Angelus, Bode van de grote raad. Bruid van de H. Geest en Dochter van God de Vader. Niemand heeft beter dan Gij de geheimen en gedachten gekend aangaande onze Verlossing en Zaligmaking. Wij zijn zo blij en gelukkig, Maria, dat Gij onze Raadgeefster zijt, die ons als ‘n echte en machtige moeder helpt in de belangrijke taak van onze zaligheid. Die met ‘n bezorgdheid, die geen enkele aardse moeder kan evenaren, ons helpt gaan op de goede weg, die met onovertroffen liefde altijd waakt dat wij uw trouwe en deugdzame kinderen zouden blijven, die er steeds op bedacht zijt ons tot ons einddoel te brengen. Gij zijt de toevlucht van de zondaars, met open armen staat Gij klaar om hen te ontvangen; Gij leert hen de eerste stappen doen op de weg van boetvaardigheid en gebed om hen zo aan uw hand te leiden naar ‘t eeuwig geluk.

 

Moeder van Goede Raad, ‘t is beschamend om het te erkennen, maar we zijn al te dikwijls lastige en onwillige kinderen, die liever naar hun eigen zin luisteren, dan naar uw wijze raad en uw genade-inspraken. Maar al te goed weten wij, dat we mislopen als Gij daar niet zijt, Moeder, om door uw voorlichting en bijstand gevaren en zonde van ons af te wenden. Blijf ons toch ruimschoots geven de genaden, die Uw Zoon voor ons heeft verdiend.
Zo dikwijls hebben we geen acht geslagen op uw liefdevolle raadgevingen en influisteringen, dat we helemaal niet waard zijn uw kinderen genoemd te worden. Maar zo goed zijt Gij, lieve Moeder, dat wij weer vergiffenis durven vragen en dat Gij voor ons ‘n goed woord zoudt doen bij uw Goddelijke Zoon, dat ook Hij al onze schulden vergeeft en ons de genade verleent om in de toekomst altijd aan Zijn genade te beantwoorden. We beloven ‘t U, Moeder, we zullen ons best doen om door algehele levenszuiverheid uw waardige kinderen te zijn. Waak over onze kinderlijke zwakheid, voed ons zoals ‘n moeder haar kind voedt met uw raad. Sterk en bescherm ons leven op aarde en voer ons aan uw hand naar ‘t eeuwig leven, dat beloofd is aan allen die in Gods liefde, ook ùw liefde, volharden tot ‘t einde. Amen.
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).


Vijfde dag:


Moeder van Goede Raad. Uit de krans van titels, waarmee de H. Kerk U kroonde, hadt Gij werkelijk geen schonere kunnen uitkiezen voor uw Wonderbare Beeltenis van Genazzano. Deze aanroeping herinnert er ons aan, dat Gij de Middelares zijt van alle genaden, die de Engel van de grote Raad - uw Zoon, Jezus - verdiend heeft. Op de Beeltenis zien wij Jezus, de vrucht van uw schoot, rusten op uw borst, terwijl Hij Zijn wang vol liefde tegen de uwe drukt.
We zien in deze benaming, Moeder, de korte samenvatting van al uw voorrechten en eretitels. Hij is ‘t pand van uw Smekende Almacht. Wij bedanken U, Moeder, uit ganser harte voor al de kostbare raadgevingen en voor alle genadevolle inspraken, die onze geest hebben verlicht, die ons hart hebben bewogen en onze wil versterkt, die ons hebben bevestigd in Gods liefde. Hef ons hoofd op, lieve Moeder, en laat ons rusten op uw moederlijk hart. Wij willen U alles geven, maar neem ‘t dan ook aan, ons hebben en zijn, 

 

neem vooral ons hart aan en maak er uw bezit van. Onze liefde tot U is nog zo armtierig, zo bloedarm, zo op afstand, maak Gij die liefde echter en vertrouwelijk. Met al onze gebreken en tekortkomingen, juist zoals we zijn, vragen wij U ‘n plaatsje op uw armen, zoals Jezus eens op uw armen gelegen heeft. Draag ons zo bij uw Zoon. En als we zo heel dicht bij U zijn, dan zullen we vanzelf beter luisteren naar uw raad en naar de leer van uw Zoon, onze Vader in de hemel meer gaan liefhebben en Zijn H. Wil gaan volbrengen. Als lastige kinderen geven wij U veel werk, Moeder, maar ‘t zal beter gaan als Gij ons de wereld, ‘t geschapene en ‘t lichamelijke met ùw ogen leert bezien. Dan zullen we nooit meer slaaf zijn van de duivel, maar verenigd blijven in Gods liefde. Amen.
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).

Zesde dag:


Moeder van Goede Raad, wat is uw Beeltenis toch minzaam, ze ontroert ons tot in ‘t diepst van onze ziel. Uw goddelijk Kind trekt U als ‘t ware naar Zich toe en zacht neigt uw hoofd tegen ‘t Zijne, om moederlijk aan Zijn verlangen naar tederheid te voldoen. Leer ons toch ook kinderlijk luisteren naar de inwendige stem van de genade, naar de zachtmoederlijke eisen van uw raad, om te voldoen aan Jezus’ verlangen naar onze tederheid en genegenheid.
Geen enkel schepsel, Moeder, is reiner dan Gij. Toen Gij nog leefde op aarde waart Gij allerinnigst met God verenigd en die vereniging werd nooit verbroken, in beschouwing waart Gij altijd bij Hem, heel uw wezen ademde Zijn Geest uit. Tevens was uw leven een voortdurend offer voor Hem, want hoe hoog uw uitverkiezing als Moeder van God ook wezen mag, Hij - uw Goddelijke Zoon - was juist uw grote foltering. Met de Verlosser hebt Gij Medeverlosseres willen zijn, en alle pijnen die Hij uit liefde tot ons leed hebt Gij medegeleden. Lieve Moeder schenk ons ook iets van die offermoed en offerbereidheid. Maak ons hart gevoelig voor ‘t bovennatuurlijke, brand uit onze zielen de hoogmoed en alle ijdelheid weg en ook de ongeregelde liefde tot de schepselen, gehechtheid aan de zonde en leg er één enkel vonkje in van ùw liefde tot God. Het lijkt er wel niet altijd op, Moeder, maar toch is ‘t waar dat wij vurig verlangen Jezus alleen te behagen, Hem alleen te dienen, voor Hem in liefde te offeren en te lijden, ons in alles aan Zijn H. Wil te onderwerpen. Maar dat zal alleen 

maar gaan met uw goede raad en de bijstand van uw genade.
Moeder, leen on ùwe liefde tot Jezus, om Hem meer te beminnen. Maak onze liefde meer gelijk aan uwe liefde tot Hem. Want in Zijn en uwe liefde willen we leven en sterven. Amen. 
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).


Zevende dag:


Moeder van Goede Raad, Gij zijt werkelijk ons leven, onze zoetheid en onze hoop. Gij zijt de vrede van ons hart, oorzaak van onze blijdschap, de troost in onze ballingschap op deze wereld.
Onze ziel is als ‘n scheepje, in volle zee wordt ‘t gedreven en geslagen door de stormen, stuurloos zwalkt ‘t over de golven. Dit beeld, Moeder, is maar al te echt, dat moet ieder van ons getuigen. Gelukkig kunnen we tot U gaan, de Ster die ons de weg toont naar de veilige haven.
‘n Trouwe ster zijt Gij, Moeder Maria,. En wij zijn zo blij dat we heel en al op U mogen vertrouwen. We behoeven eigenlijk niet eens te zeggen wat we nodig hebben. Gij weet ‘t beter dan wijzelf, en altijd is uw moederhart klaar om ons te helpen. ‘t Is zo waar wat St. Bernardus zegt: dat ‘t nooit gehoord is dat iemand die tot U z’n toevlucht nam, niet werd verhoord. En als we dan zien hoeveel liefde er uitstraalt van uw Beeltenis, dan voelen we ons vertrouwen nog uitgroeien en we kunnen niet anders dat ons zonder de minste achterhouding overgeven aan uw raad en leiding. We vertrouwen op U, onze hoop, Spes nostra.
Het is ons onmogelijk, Moeder, naar waarde te schatten de weldaad die God ons in U geschonken heeft. Gij zijt de Moeder van alle mensen, Gij begrijpt de nood van ieder mens, van allen wilt Gij de gebeden verhoren, van ieder van ons wilt Gij ‘t kwaad afwenden, ons van alle kwalen genezen. We blijven dan ook hopen op uw raad, Moeder, we hechten ons vast aan U, de liefde tot U is ons anker in de wereldzee. Zorg voor ons geluk in de hemel, Moeder van barmhartigheid, die onze toevlucht zijt in de ellende van deze tijd. Amen.
Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).

Achtste dag:


Moeder van Goede Raad, we kunnen niet zonder U. Zie we nemen weer onze toevlucht tot U en smeken weer om hulp en bijstand. Bij uw Wonderbare Beeltenis voelen wij ons zeker van uw liefde voor ons, zeker dat Gij bemiddelend voor ons optreedt bij Gods troon, om Jezus genadeschatten voor ons uit te delen. Gij wendt de straffen van ons af, en voor de zondaars bekomt Gij de genade van bekering. Moeder, wij ook zijn zondaars die straf verdiend hebben, maar we bleven hopen op uw liefde. Is ‘t daarom niet dat Gij zoveel genaden voor ons wilt verkrijgen? We willen zo gaarne ons eigenbelang afleggen en al onze echte belangen neerleggen aan uw voeten. En we vragen dat Gij van uw Zoon voor ons de genade zoudt bekomen niet te weerstreven aan de drang van Zijn liefde, opdat we immer meer gaan gelijken op uw Jezus. Geef ons een kruisje, Moeder, uw zegen. En dat wij na dit armzalig leven de vrucht van uw schoot, Jezus, mogen aanschouwen, van aanschijn tot aanschijn. Laat ons U loven, Moeder, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).


Negende dag:


Moeder van Goede Raad, het is niet meer dan billijk dat alle schepselen uw lof bezingen, want hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid en goedheid. Als leden van de Gebedsactie hebben wij nog veel meer reden dan de anderen om U te bedanken, want ons hebt Gij letterlijk overstroomd met weldaden en genaden, uw bijstand en hulp blijven vragen zonder ophouden, maar ook dit kunnen we alleen maar met uw genadehulp. Want Gij blijft onze harten naar U trekken en Gij wordt ‘t nooit moe om ons de inspraken van uw moederlijke liefde in te fluisteren. Gij staat voor ons steeds gereed met uw raad, Gij onze liefderijke Weldoenster, Maria. Door uw Wonderbare Beeltenis die te Genazzano berust hebt Gij echt ‘n bron van genaden geopend, waar wij in overvloed mogen putten en drinken. En omdat die genadebron gevoed wordt door de oneindige verdiensten van Jezus Christus, en altijd door aangevuld wordt door de H. Missen en gebeden van de Gebedsactie, weten wij dat zij nooit zal verminderen of opdrogen.

 

Maria, onze Koningin, blijf onze Voorspreekster bij de troon van God, de Koning boven alle koningen. Houd alle gevaren naar ziel en lichaam van ons verwijderd, of geef ons minstens de kracht en sterkte om ze te overwinnen. Schenk ons zonder ophouden uw moederlijk-goede raad, die ons moet bij- en voorlichten in deze twijfelachtige wereld. Maar vooral, Moeder, laat ons niet met rust voordat wij leven zoals Gij dat van ons verlangt. Opnieuw - en we zijn er beschaamd over, dat ‘t weer zo bitterhard nodig is - opnieuw vragen wij U vergiffenis voor onze nalatigheden in uw dienst, voor de grotere en kleine zonden die uw allerzuiverst hart zozeer hebben bedroefd, vergiffenis voor onze lauwheid en onverschilligheid, voor de weinige aandacht die we schonken aan uw raad. Het spijt ons, Moeder, dat we ons weer zo kleinmenselijk getoond hebben, maar we staan weer voor U met handen vol goede voornemens van trouw en liefde en met uw hulp zullen we onze naam van “kind van Maria” nooit meer ten schande maken.
We willen deze noveen sluiten met ‘n vurige bede voor de leden van de Gebedsactie. Zij hebben zich zo heel dicht bij U geschaard, Moeder van Goede Raad, om in ‘n band van gebed en liefde, meer bescherming van U te ondervinden voor hen en hun medeleden. Wij weten dat uw moederhart gevoelig is voor die attentie en dat Gij hen de gunsten die zij vragen niet kùnt weigeren. Wij zijn met hen verenigd, Moeder, in diezelfde band en daarom durven wij er eerbiedig nog eens uw aandacht op trekken.
Moeder, Gij zijt ons voorgegaan in dienende liefde, zieken, versterk de zwakken, sta de kleinmoedigen bij, troost de bedrukten. Help allen die zich in onze gebeden hebben aanbevolen. Wij hebben in deze noveen vooral voor hen bij U ten beste willen spreken, bij U die DE Voorspreekster zijt, dat we ook spoedig in hun naam bij U mogen terug komen en U voor hen bedanken. Amen.

Drie Weesgegroeten.
Gekroonde Maagd, Moeder van Goede Raad, bid voor ons.
Litanie van O.L.V. van Goede Raad (zie p. 1-3).

 

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 19 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.