Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveengebed Maria Geboorte I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveengebed Maria Geboorte I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 19 April 2009

Noveengebed Maria Geboorte

(Eerste versie)

Noveen om zich tot de feestdag van de geboorte van de H. Maagd voor te bereiden (1ste versie)
(Te beginnen op 30 augustus)

Eerste dag:

Gebed tot de H. Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest, en zij zullen herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, Gij hebt die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest onderwezen, geef dat wij door diezelfde H. geest de ware wijsheid mogen verkrijgen, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

O allerheiligste Maagd Maria, van alle eeuwigheid door de allerheiligste Drievuldigheid uitverkoren en voorbeschikt om de moeder van de enige Zoon van de Vader te wezen. 
Gij, die vooraf door de Profeten aangekondigd, door de Patriarchen verwacht zijt, en naar wie alle volken wensten.
Heiligdom en levende tempel van de H. Geest, zon zonder vlek, ter oorzaak van uw gans vlekkeloze Ontvangenis, welke door de erfzonde nooit besmeurd is geweest.
Oppervorstin van Hemel en aarde, Koningin van de Engelen, ootmoedig voor u neergeworpen, eren wij u en verheugen wij ons het jaarlijks en plechtig tijdstip van uw gelukkige Geboorte te zien aankomen.
Wij smeken u uit de grond van ons hart, dat gij u verwaardigen zoudt, door een uitwerksel van uw goedheid, op een geestelijke wijze in onze zielen te willen geboren worden: opdat dezelfde, ingenomen door uw minzaamheid en zoetheid, altijd in de vereniging van uw allerzoetste en minzaamste hart zouden leven.


Thans zullen wij, door negen onderscheiden begroetingen, onze gedachten tot de negen maanden sturen, gedurende welke gij in de moederlijke schoot besloten waart, en zullen wij u heden geluk wensen, daar gij, uit de koninklijke stam van David gesproten, in de armen van uw allergelukkigste moeder, de heilige Anna, op de heerlijkste wijze ter wereld verschenen zijt. 

Wees gegroet, Onze Vader en Glorie zij de Vader

O allerminnelijkste kind, hetwelk, in uw gelukkige Geboorte, de wereld getroost, de Hemel verblijd, de hel verschrikt hebt; o gij, die, door uw Geboorte, aan de gevallenen en aan de bedrukten een steun, aan de zieken de gezondheid en aan allen de vreugde hebt bezorgd : wij smeken u met alle mogelijke vurigheid, heden in onze zielen te willen herboren worden, met ons een heilige en kinderlijke liefde tot u in te boezemen. 
Vernieuw en versterk in ons de begeerte om u te dienen; maak ons meer en meer aangenaam aan uw ogen vol zachtheid en goedheid, met in ons die deugden te doen bloeien, van welke gij een zo volmaakt voorbeeld zijt.
Ach, Maria! Wees ons Maria, met ons de heilzame uitwerkselen van uw allerzoetste naam te doen gevoelen. Dat de aanroeping van die naam ons een nieuwe kracht inboezemt, wanneer wij in gevaar zijn van de moed te verliezen; dat hij onze hoop zij in de gevaren, onze schild in de bekoringen, en een levensadem in het uur van onze dood. De naam van Maria zij een lekkere honing in onze mond, een zoetluidende klank in onze oren, en een bron van onuitsprekelijke vreugd in onze harten.

Litanie van de H. Maagd Maria (Loreto)

 

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.


Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker, 
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd, 
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gulden huis,
Ark des verbonds,
Deur des Hemels,
Morgenster,
Behoudenis der kranken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der Engelen,
Koningin der Aartsvaders,
Koningin der Profeten, bid voor ons.
Koningin der Apostelen,
Koningin der Martelaren,
Koningin der Belijders,
Koningin der Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede, 

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Uw geboorte, o Maagd en Moeder Gods.
Heeft de vreugd aan de gehele wereld aangekondigd.

Laat ons bidden,
Gewaardig U, o Heer, de gaven van uw hemelse genaden over uw dienaren te storten, opdat zij door het baren van de H. Maagd het begin van de zaligmaking hebben bekomen, in de plechtigheid van haar geboorte, een vermeerdering van troost en van vrede mogen vinden.
O God, opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.
O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die godsvrucht, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.
Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene.
Lees dezelfde gebeden op al de andere dagen der noveen, ter uitzondering van het gebed: Thans zullen wij door negen onderscheidene begroetingen,... welke gij elke dag door een van de volgende gebeden zult vervangen.
Tweede dag:

Wij groeten u, hemels kind, sneeuwwitte duif van zuiverheid, die, de helse draak te schande, zonder vlek van de erfzonde ontvangen werd!
Derde dag:

Wij groeten u, o schitterende Dageraad, die, toen gij de goddelijke Zon van rechtvaardigheid aankondigde, aan de wereld haar eerste licht hebt toegebracht!

Vierde dag:

Wij groeten u, o uitverkoren onder allen! Gij, die de Zon van het zuiver en vlekkeloos licht hebt doen uitschijnen, en de duister nacht van de zonden deed wijken.

Vijfde dag:

Wij groeten u, o allerschoonste Maan, die de wereld verlicht hebt, wanneer die met de dikste duisternis van het heidendom was omgeven.
Zesde dag:

Wij groeten u, o ontzaglijke Heldin, die alleen, als een ganse legerschaar, heel de hel op de vlucht hebt gedreven.

Zevende dag:

Wij groeten u, o schone Ziel van Maria! Welke van het eerste ogenblik van uw bestaan altijd door God bezeten werd.

Achtste dag:

Wij groeten u, o allerliefste Kind! En wij vereren uw allerheiligste lichaam, alsmede de heilige doeken, waarin gij gewonden, de heilige wieg, waarin gij gelegd werd, en wij gebenedijden de tijd en de stonde, waarop gij ter wereld gekomen zijt.

Negende dag:

Wij groeten u eindelijk, o teer geliefd Kind! Omdat gij op een oneindig verhevener graad van alle andere Heiligen met alle deugden versierd zijt: o gij, die beschikt waart om de Moeder van de Zaligmaker te wezen, en die, na door de kracht van de H. Geest ontvangen te hebben, het Woord ter wereld gebracht hebt!

Amen.

 

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 19 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.