Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveengebed Maria Boodschap
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveengebed Maria Boodschap PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 19 April 2009

Noveengebed Maria Boodschap

Noveen om zich tot de feestdag van de boodschap voor te bereiden
 (Te beginnen op 16 maart)

Eerste dag :

Aanroeping van de H. Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit, en alles zal herschapen worden,
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de H. Geest onderwezen. 
Geef dat we door diezelfde H. Geest, de ware wijsheid mogen verkrijgen, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

Ik eer en bewonder u, o allerheiligste Maagd Maria, als het ootmoedigste aller schepselen voor God, zelfs ten tijde dat Hij u, op de dag van uw Boodschap, tot de uitmuntende waardigheid van het goddelijk Moederschap verhief.
Ach, gewaardig, o voortreffelijke Maagd, het alzo te schikken, dat ik, ellendige zondaar, mijn nietigheid erken, en mij voortaan uit ganser harte tienmaal voor u verneder.
Wees gegroet, enz...

Litanie van de Heilige Maagd

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

 

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker, 
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd, 
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gulden huis,
Ark des verbonds,
Deur des Hemels,
Morgenster,
Behoudenis der kranken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der Engelen,
Koningin der Aartsvaders,
Koningin der Profeten, bid voor ons.
Koningin der Apostelen,
Koningin der Martelaren,
Koningin der Belijders,
Koningin der Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede, 

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

De engel des Heren heeft Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de H. Geest.

Laat ons bidden,
O God, die gewild hebt dat uw Woord in de schoot van de H. Maagd Maria, op de dag van haar glorierijke Boodschap, het vlees zou aannemen : maak, smeken wij U, dat met degene te eren, welke wij geloven waarlijk de Moeder Gods te zijn, wij altijd door haar voorspraak bij U mogen geholpen worden.
O God, opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.
O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die godsvrucht, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.
Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene,

Lees dezelfde gebeden op al de dagen van de noveen, ter uitzondering van het vetgedrukte gebed : Ik eer en bewonder u, o enz., welke gij elke dag door een van de volgende gebeden zult vervangen.

 

Tweede dag:

Ik groet u, o allerheiligste Maagd! Die, na een hemelse boodschap ontvangen te hebben, door de Engel Gabriël gegroet en vol van genade verklaard te zijn geweest, door God zelf boven alle Koren der Engelen werd verheven, en uzelf de dienares van de Heer noemde : Ecce ancilla Domini. 
Ach, bekom mij een oprechte ootmoedigheid en een ware engelse zuiverheid, opdat ik, door de heiligheid van mijn leven, mij gestadig van de zegeningen van de Heer waardig maak.

Derde dag:

Ik verheug mij met u, o allergelukzaligste Maagd! Die, door een enkel fiat (dat het zo zij), met de allerdiepste ootmoedigheid uitgesproken, het goddelijk Woord uit de schoot van de eeuwige Vader in uw zeer zuivere schoot hebt doen nederdalen.
Ach, verwaardig u mijn hart altijd tot God te trekken, opdat ik steeds uw fiat uit de grond van mijn hart moge loven, zeer godvruchtig uitroepende : o krachtig fiat, boven al ander fiat. (H. Thomas van Villanova)

Vierde dag:

Op de dag van uw Boodschap vond de Engel u, o verheven Maagd Maria, zo vaardig, zo bereid om aan de wil van God te gehoorzamen, alsook aan de begeerten van de gehele aanbiddelijke Drievuldigheid, die uw toestemming begeerde om de wereld te verlossen.
Ach, maak dat ik allen voor- en tegenspoed, welke de goddelijke Voorzienigheid mij zal overzenden, ik steeds met onderwerping zeg : Fiat mili secundum verbuum tuum : Dat mij geschiede naar uw woord.

Vijfde dag:

Ik versta , o allerheiligste Maria, dat uw gehoorzaamheid u met God zo nauw verenigd hebt, dat ene zo schone vereniging met geen

 

ander schepsel mogelijk is, en dat gij niet nauwer met God kon verenigd zijn zonder zelf God te worden : Magis Deo conjungi, nisi fieret Deus, no potuit (Albertus de Grote); maar ik ben beschaamd, bij het zien van de afstand welke mijn zonden tussen God en mij gesteld hebben.
Ach, Moeder van barmhartigheid! Help mij daarover uit ganser harte een rechtzinnig leedwezen te hebben, opdat ik verdien eens met uw allerliefste Zoon Jezus verenigd te zijn.

Zesde dag:

Indien gij, o H. Maagd Maria, door een uitwerksel van uw zedigheid, op het aanschouwen van de Aartsengel Gabriël bij zijn verschijning in uw woning, verschrikt waart, op mijn beurt ben ik in uw heilige tegenwoordigheid verschrikt, ter oorzake van mijn overgrote hovaardigheid.
Ach, ik bid u, door uw onvergelijkbare ootmoedigheid, waardoor God aan de mensen is gegeven, de Hemel geopend en de zielen van de hel bevrijd zijn geweest (H. Aug.), dat gij mij uit de afgrond van mijn zonden wilt redden, en zorgen, dat ik eindelijk zalig word.

Zevende dag:

Ofschoon mijn tong bezoedeld zij, begeer ik vurig, o allerzuiverste Maagd, u op elk ogenblik met deze woorden te mogen groeten : Wees gegroet, vol van genade! 
En ik bid u uit ganser harte, dat gij voor een deeltje die overvloedige genaden bekomt, welke de H. Geest u mededeelde, wanneer Hij u met zijn alvermogende kracht overlommerde. 

Achtste dag:

Ik geloof, o allerheiligste Maagd Maria, dat de almachtige God, die, van het ogenblik van uw Ontvangenis af, altijd met u is geweest, Dominus tecum, nu nog veel meer met u verenigd is, daar Hij in uw allerzuiverste schoot is mens geworden.
Ik bid u, maak dat ik, door de heiligmakende gratie, steeds van hart met diezelfde allerminnelijkste Heer Jezus verenigd zij.

Negende dag:

Ach, zegen, allerheiligste Maagd, zegen mijn hart, zegen mijn ziel, gij die steeds onder alle vrouwen gezegend waart, Benedicta tu in mulieribus. 
Wat mij aangaat, ik geloof zonder aarzelen, dat, indien gij, o mijne lieve Moeder, mij nu in dit leven zegent, ik nog na mijn dood, gedurende de ganse eeuwigheid, zal gezegend zijn in het verblijf van de heerlijkheid.

Amen

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 19 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.