Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Jezus arrow Noveen ter ere van het Goddelijke kind Jezus
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen ter ere van het Goddelijke kind Jezus PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009

Noveen ter ere van het Goddelijke kind Jezus

Gedurende negen dagen opzien naar Jezus,onze Heiland

 

Sedert eeuwen is er gezegd dat God niet ver is. We hoeven niet op te stijgen om Hem te halen (Dt 30, 13-14). Hij is vanzelf gekomen. Hij heeft zijn Zoon, zijn Evenbeeld, gezonden en die heeft zijn tent onder ons gebouwd. God heeft er voor gezorgd dat wij Hem konden “zien”. Hij had het ook anders kunnen doen. Hij had ons kunnen verlossen, alleen door zijn wil of door één enkel woord. Hij wilde meer : Hij wilde ons iets laten “zien” van Hem, ja lees laten zien : Jezus, zijn Zoon, God en mens (Kard. Danneels).

Het zien van Gods Zoon zal ons anders en nieuw maken. Dat is het geheim van het schouwen. Er is wel lang geen Bethlehem meer, geen kribbe, geen stal. Jezus eerste komst is lang voorbij. Sinds zijn verheerlijking ontsnapt Hij aan onze ogen. Maar Hij is niet weg. Hij blijft bij ons, alle dagen tot aan de voleindiging van de tijden. En die Jezus kunnen wij ontdekken in de Evangeliën. Negen dagen, biddend schouwen naar Gods Zoon, die mens wordt, is niet te lang. En wie echt aandachtig toekijkt, die neemt de andere in zich op. Kijken naar Jezus is Hem tot de onze maken. De naam Jezus betekent ‘Heiland’ : Hij brengt ons gaafheid en heelheid. Hij wil ons herstellen in onze ongereptheid, zoals zijn scheppende Vader ons zag in den beginne.

O waarlijk wonderbare : almachtige God in uw zwakheid als Kind.

Van alle kanten van de wereld gaan wij op weg naar U, Uw geboorte en Bethlehem trekt ons. Hadt Gij misschien nog iets meer kunnen doen dan wat Gij gedaan hebt om Immanuël te zijn-God met ons? Iets meer dan wat onze verbaasde ogen zien : de ogen van de wereld, van de verschillende landen en continenten, zoals eens de ogen van Maria, van Jozef en vervolgens van de herders en die van de wijzen uit het Oosten hebben gezien ! Waarlijk zalig de ogen die zien wat gij ziet !

Gij zijt de Vredevorst ! Hoe groot is het goed van de vrede voor de mens, zo gewenst in de hedendaagse wereld en tegelijk toch zo bedreigd.

Gij zijt de Vader voor eeuwig ! De mens die groeit vanuit zijn veelvoudig verleden en gericht is naar de toekomst, die zicht tegelijkertijd zorgen maakt over zijn eigen toekomst, over de toekomst van de wereld. Christus, wees zelf de toekomst van de mens.

Kerstboodschap van de Paus (1980)

EMMANUAL : GOD MET ONS
Bezinning bij deze noveen


Emmanuël ! Gij zijt in ons midden. Gij zijt met ons, afdalend tot in de uiterste gevolgtrekkingen van het verbond, vanaf het begin met de mens gesloten en toch zovele malen geschonden en overtreden...
Gij zijt met ons, Emmanuel, op een wijze die werkelijk alles overtreft wat de mens over U zou kunnen bedenken. Gij zijt met ons als mens.
Gij zijt werkelijk wonderbaar,
God, Schepper en Heer van het heelal, met God de almachtige Vader, Logos-het Woord, eniggeboren Zoon.
Machtige God, die met ons zijt als mens, als een pasgeborene van menselijke afkomst, een zeer zwakke mens, in doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe, omdat ‘er voor hen geen plaats was’ in de herberg (Lc 2,7).
Is het misschien niet juist omdat Gij op deze wijze mens geworden zijt, dat Gij, zonder een dak, de mens het meest nabij zijt gekomen ? Is het misschien niet juist door het feit dat Gij zelf, als vanaf de eerste dag van uw leven bedreigd zijt geweest met de dood door de hand van Herodes, dat gij bijzonder nabij zijt, het meest nabij bij diegenen die sterven door moordenaarshanden, bij hen wie de fundamentele rechten van de mens worden geweigerd.

1e DAG : DE AANKONDIGING VAN DE HEER
(op 17 december)


God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Evangelielezing.

Wijsheid van de Allerhoogste, alles bestuurt Gij met kracht en inzicht.
Kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.

Stilte

De engel Gabriël trad bij Maria binnen en sprak : “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u... Zie, gij zult een zoon krijgen en hem de naam Jezus geven.
Uw zoon zal groot zijn voor God en voor de mensen. Men zal hem zelfs “Zoon van God” noemen. Hij is de koning, de verlosser, waarop het volk Israël al zo lang heeft gewacht.”...
Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschied naar uw woord.”

Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
God, Gij hebt de mensen geschapen en verlost, Gij hebt gewild dat uw Woord mens zou worden in Maria’s maagdelijke schoot.

Wij bidden U : wees ons genadig ;
dat uw eengeboren Zoon die ons menselijk leven heeft aanvaard, ons doet delen in uw goddelijk leven, Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : gezondheid, studies, religieuze opvoeding en toekomst.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

2e DAG : HET BEZOEK VAN MARIA AAN ELISABETH (18 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing

Leider van het huis Israël : Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet
gegeven.
Kom ons met uw sterkte arm bevrijden.

Maria ging in het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, voelde zij dat het kind in haar lichaam leefde.
Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tot Maria: “Geprezen zijt gij, Maria, onder de vrouwen en geprezen is ook het kind dat gij verwacht.”
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
Almachtige God, de zonde weegt en maakt de mens tot slaaf.
Wij bidden om genade: bevrijd ons uit de macht van het verleden,

nu wij de menswording gedenken van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze zieken, bedroefden, gehandicapten.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

3e DAG : DE GEBOORTE VAN JEZUS
(19 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing

Wortel van Jesse, standaard der volkeren.
Kom ons bevrijden, wil niet langer wachten.

In die tijd wilde Augustus, de keizer van Rome, weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Daarom hield hij een volkstelling.


Zo ging ook Jozef op weg uit de stad Nazareth om zich te laten inschrijven in Bethlehem, de stad van David, want hij behoorde tot de stam van David. Maria, zijn vrouw, die in verwachting was trok met hem mee. En terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kind, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
God, Gij hebt uw heerlijkheid aan de wereld geopenbaard door de geboorte van uw Zoon uit de heilige Maagd.

Wij vragen U dat wij dit verheven mysterie
van zijn menswording in ons hart bewaren
en steeds in oprecht geloof gedenken.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : tot alle inzichten van éne grote familie: de bedevaarders, de lezers van ons tijdschrift, de hulpzoekers bij het Kind Jezus.
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

4e DAG : DE HEILIGE NAAM JEZUS
(20 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing

Sleutel van David, Gij opent de poorten van het hemelse rijk :
Kom en verlos wie geboeid en in duisternis
gevangen zit.

Toen de herders alles gezien hadden, vertelden zij wat hun over dit kind gezegd was. En iedereen die hun verhaal hoorde, was ten zeerste verbaasd. Maria bewaarde alles in haar hart en dacht er diep over na. De herders keerden terug naar hun kudde, terwijl zij God loofden en verheerlijkten om alles wat ze hadden meegemaakt. Acht dagen later werd het kind besneden en kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd, toen hij aan Maria zijn geboorte aankondigde.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
God, Gij hebt U uitgesproken in het Woord dat de onbevlekte Maagd Maria bij de boodschap van de engel in haar schoot ontvangen heeft.

Verlicht en van uw Geest vervuld, heeft zij haar Heer gedragen, die met zijn godheid in haar woonde.
Wij vragen dat ook aan ons uw wil geschiede en wij met fierheid de naam van Jezus belijden.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor onze dierbare overledenen.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

5e DAG : DE OPDRACHT IN DE TEMPEL
(21 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing

Zon der gerechtigheid, weerglans van het eeuwig licht :
Kom hen verlichten die in duisternis zitten en in de
schaduw van de dood.

Toen het kind veertig dagen oud was, brachten Maria en Jozef het naar de tempel in Jeruzalem, om het aan de Heer op te dragen. Toen zij in de tempel kwamen, was daar een vroom man, die Simeon heette. God had hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had mogen zien. Toen hij Jozef en Maria met het kind binnen zag komen, wist hij opeens zeker: dit is het kind! Hij nam het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof: “Heer, nu kan ik in vrede sterven, want ik heb de Verlosser gevonden, de Heiland, het licht voor alle volkeren. Door dit kind zal de naam van ons volk geprezen worden.”
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader


Gebed
Heer, vreugde vervult ons om de komst van uw Zoon, te midden van de mensen.
Luister naar het bidden van uw volk.
Schenk ons het loon van het eeuwig leven, als Hij komst in heerlijkheid, Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor de noodlijdenden, vluchtelingen, vreemdelingen.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

6e DAG : HET BEZOEK VAN DE WIJZEN
(22 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing


Koning der naties en hoeksteen der kerk,
Kom, en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van Koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten. Zij vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.” Na overleg antwoordde Herodes: “Ga naar Bethlehem en probeer zoveel mogelijk over het kind te weten te komen. Kom daarna terug, want ik wil ook het koningskind eer gaan bewijzen.” In Bethlehem gekomen gingen zij het huis binnen en zagen het kind en Maria. Vol eerbied knielden zij neer en brachten Hem hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn: goud, wierook en mirre.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
Heer, Gij hebt uw Zoon geopenbaard aan alle volken toen Wijzen in de sterren het teken zochten om naar hun koning toe te gaan.
Wij hebben U reeds in het geloof gevonden en vragen dat wij U een in volle heerlijkheid aanschouwen.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor de bloei van onze christenen gemeenschappen : gezinnen, parochies, basisgemeenschappen, plaatselijke kerken in de wereld.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

7e DAG : DE VLUCHT NAAR EGYPTE
(23 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing
Emmanuël, koning en wetgever over uw volk,
Kom ons bevrijden, Heer, onze God.

Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader
Gebed
God, toen de mensen zicht van U hadden afgewend en leefden met de dood voor ogen, hebt Gij besloten dat uw Zoon zou komen om te redden die verloren waren. Wij vragen dat allen die met eerbied de menswording belijden van hun Heiland en Verlosser, eens met Hem het eeuwig leven delen.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor de Wereldkerk en de inzichten van onze H. Vader de Paus.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.


8e DAG : JEZUS TE MIDDEN VAN DE LERAREN
(24 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

Evangelielezing


Het Woord is vlees geworden,
En heeft onder ons gewoond.

Het was de gewoonte dat de ouders van Jezus elk jaar naar Jeruzalem gingen voor de viering van het Paasfeest. Toen Jezus twaalf jaar was, mocht hij voor het eerst mee. Na de feestdagen in Jeruzalem, keerden zij naar Nazareth terug, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zoekend keerden Jozef en Maria naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden ze hem. Hij zat in de tempel tussen de leraren alsof hij er thuis was, alsof het vanzelfsprekend was, dat Hij daar was gebleven. Iedereen die Hem hoorde, verbaasde zich over zijn verstand en zijn rake antwoorden.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen.
Hij is uw licht in onze duisternis, ons heil en onze vrede.
Open ons hart om van deze vreugde mee te delen aan ieder mens van goede wil.
Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor roepingen : priesters, diakens, religieuzen.

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.


9e DAG : JEZUS LEVEN TE NAZARETH
(25 december)

God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Stilte

EvangelielezingAan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen,
Om kinderen van God te worden.

Toen Jozef en Maria Jezus terugvonden in de tempel te Jeruzalem, zei Maria tot Hem :”Jongen, waarom heb Gij ons dit aangedaan? Overal hebben wij naar U gezocht! Denk toch een aan de angst die wij voor U hebben uitgestaan!” Maar Jezus antwoordde: “Waarom hebt gij naar mij gezocht. Wist gij niet dat Ik in het huis van mijn vader moest zijn?” Maar zij begrepen niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij stond op en ging met hen mee naar Nazareth. Hij was hun gehoorzaam. En hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en bij de mensen.
Enkele ogenblikken bezinning.

Voorbede

Laten wij Jezus, door zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen:
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid.
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven :
Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.
Zoon van de levende God, verhoor ons.
Men kan er vrije intenties aan toe voegen.

Onze Vader

Gebed
God, wij beschouwen het gezin van Narareth waarin uw Zoon is opgegroeid.
Verleen aan elk gezin de kracht om U te dienen en voor elkaar te leven.
Dan zullen wij in lengte van dagen de vrede kennen van uw huis, de vreugde ondervinden van uw heerlijkheid.

Slotgebed

Gebed tot Jezus, onze Verlosser

Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Betrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (hier worden de gebedsintenties vermeld).

Laat ons bidden voor onze kinderen : voor de vrede en de eenheid in de wereld, maatschappij en gezinnen.
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.


Als slot bidden wij de litanie tot het kindje Jezus.
Glorie zij de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.


1. O allerliefst Kind Jezus, dat voor onze zaligheid uit de schoot van de Vader zijt nedergedaald, en, door de werking van de H. Geest ontvangen, de schoot van een Maagd niet hebt gesmaad, maar als mensgeworden Woord de gedaante van een dienaar hebt aangenomen; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

2. O allerliefst Kind Jezus, dat, door bemiddeling van uw maagdelijke Moeder, Elisabeth bezocht hebt, uw Voorloper Johannes de Doper met de H. Geest vervuld, en hem reeds in de schoot van zijn Moeder geheiligd hebt; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

3. O allerliefst Kind Jezus, dat negen maanden in de schoot van de H. Maagd Maria besloten, door haar en door de H. Jozef zo smachtend werd verlangd, en voor het heil der wereld aan God de Vader opgedragen werd; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

4. O allerliefst Kind Jezus, dat te Bethlehem uit de Maagd Maria geboren, in doeken gewikkeld, in een kribbe neergelegd, door de Engelen verkondigd en door de herders bezocht werd; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.
Glorie aan U, o Jezus, uit een Maagd geboren; glorie aan de Vader en aan de H. Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

5. O allerliefst Kind Jezus, dat na acht dagen de wonde der besnijdenis ontving en met een eervolle naam Jezus genoemd werd, om zo het ambt van Verlosser, dat Gij moest vervullen, door uw naam en door uw bloed te voorafbeelden; heb medelijden met ons.


Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

6. O allerliefst Kind Jezus, dat onder het geleide van een ster aan drie wijzen geopenbaard, op de schoot van uw Moeder door hen aanbeden, en met zinnebeeldige geschenken, goed, wierook en mirre vereerd werd; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

7. O allerliefst Kind Jezus, dat door uw maagdelijke Moeder in de Tempel opgedragen, door Simeon in de armen genomen en door de profetes Anna aan de Joden geopenbaard werd; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

8. O allerliefst Kind Jezus, dat door de goddeloze Herodes ten dode gezocht, door de H. Jozef en uw Moeder naar Egypte gedragen, aan een gruwelijke moord onttrokken en door de lofprijzingen der Onschuldige Kinderen verheerlijkt werd; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.
Glorie aan U, o Jezus, uit een Maagd geboren; glorie aan
de Vader en aan de H. Geest, in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
Jezus is niet verre van ons.
Komt, laten wij Hem aanbidden.

9. O allerliefst Kind Jezus, dat met de allerheiligste Maagd Maria en met de Patriarch, de H. Jozef, tot aan de dood van Herodes in Egypte gebleven zijt; heb medelijden met ons.
Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.

10. O allerliefst Kind Jezus, dat uit Egypte met Maria en Jozef naar het land van Israël zijt wedergekeerd, en, na vele moeilijkheden, op uw reis verdragen, de stad Nazareth zijt ingetreden; heb medelijden met ons.

Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.
Wees gegroet, Maria, enz.


11. O allerliefst Kind Jezus, dat in het heilig huis van Nazareth verbleven zijt, geheel onderdanig aan Maria en Jozef, in de beoefening der volmaaktste heiligheid, armoede en vermoeienissen verdragend, en in wijsheid, jaren en beminnelijkheid toenemend; heb medelijden met ons.

Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.

Wees gegroet, Maria, enz.

12. O allerliefst Kind Jezus, dat op twaalfjarige leeftijd naar Jeruzalem geleid, door Jozef en Maria met droefheid gezocht, en na drie dagen met vreugde teruggevonden werd te midden van de Leraren; heb medelijden met ons.

Ontferm U over ons, Kind Jezus, ontferm U over ons.

Wees gegroet, Maria, enz.

Glorie aan U, o Jezus, uit een Maagd geboren; glorie aan

de Vader en aan de H. Geest, in alle eeuwen der

eeuwen. Amen.

Het woord is Vlees geworden.

En het heeft onder ons gewoond.

Op kerstmis en in het octaaf van Kerstmis wordt bij het vers en het antwoord Alleluia toegevoegd.

Op Driekoningen en het bijbehorend octaaf, wordt gezegd:

Christus, heeft zich aan ons geopenbaard, alleluia;

Komt, laten wij Hem aanbidden, alleluia.

Laten wij bidden:

Almachtige en eeuwige God, Heer van hemel en aarde, die U aan de ootmoedigen openbaart, geef, bidden wij U, dat wij, die de allerheiligste Geheimen van het kind Jezus, uw Zoon, met ware eerbied overwegen, en ons toeleggen om die waardig na te volgen, eens mogen komen tot het rijk der hemelen, dat aan de ootmoedigen beloofd is. Door dezelfde Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.