Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveen ter ere van de Hemelvaart van Maria I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen ter ere van de Hemelvaart van Maria I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009

Noveen ter ere van de Hemelvaart van Maria I

Noveen om zich tot de feestdag van de Hemelvaart voor te bereiden
(Te beginnen op 6 augustus)

Eerste dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der
maagden)

O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

Heerlijkheid van Maria op het ogenblik van haar dood.

Zij had zich bereid om wel te sterven

Laten wij overdenken hoe Maria roemwaardig was op het ogenblik van haar dood, omdat zij gedurende gans haar leven zich bereid had om wel te sterven. Op dit ogenblik wenste zij heel vurig God te zien en met haar Zoon verenigd te zijn. Zij was alsdan met onuitsprekelijke verdiensten verrijkt, daar zij al de volmaaktheid, welke op deze aarde kan verkregen worden, bereikt had. Zien wij eens in, hoe wij van onze kant ons tot de dood bereiden; laten wij bekennen hoe zeer onze handelwijze hierin van die van Maria verschilt, en haar het volgende gebed toesturen :
O allerheiligste Maagd! Die, om zulke kostbare dood te verwerven, geheel uw leven in de vurigste verlangens, om God in de Hemel te mogen aanschouwen, hebt doorgebracht; maak dat alle ijdele begeerte tot de vergankelijke goederen van de aarde zich geheel van ons verwijderen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

Allerheiligste Maagd! Die, om u tot een zalige dood te bereiden, gedurende uw sterfelijk leven onophoudelijk naar het ogenblik verzuchtte, dat u voor altijd met uw Zoon Jezus moest verenigen, verkrijg voor ons, dat wij Hem, tot onze laatste snik toe, gestadig de onverbreekbaarste getrouwheid toewijden.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

O allerheiligste Maagd! Die, om zalig te sterven, een onwaardeerbare schat van verdiensten en deugden vergaderde, verkrijg door uw voorspraak, dat wij verstaan, dat de deugd en de genade van de Heer de enigste middelen zijn, die ons ter zaligheid kunnen helpen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

Laten wij onze eerbewijzen aan Maria opdragen, haar geluk wensende, dat zij zo zorgvuldig is geweest om een zalige dood te verkrijgen; verheffen wij haar heerlijkheid, en verenigen wij ons met de negen Koren van de Engelen, die haar in haar zegepralende Hemelvaart vergezellen, en zeggen wij met het eerste Koor:

LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder,
Ongeschonden Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,

Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gulden huis,
Ark des verbonds,
Deur des Hemels,
Morgenster,
Behoudenis der kranken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der Engelen,
Koningin der Aartsvaders,
Koningin der Profeten,
Koningin der Apostelen,
Koningin der Martelaren,
Koningin der Belijders,
Koningin der Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede, bid voor ons.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Gij zijt verheven, o H. Moeder Gods!
Boven de Koren der Engelen, in het rijk der Hemelen.

Laat ons bidden,
Wij bidden U, vergeef, Heer, aan uw dienaren de zonden, die zij tegen U bedreven; en vergun dat wij, die uit eigen krachten niet vermogen dat U behagelijk zij, door de voorspraak van de H. Moeder van uw Zoon, Onze Heer, alles, wat ons ter zaligheid nodig is, mogen bekomen.

O God, Opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.

O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die Godvruchtigheid, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.

Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene!Tweede dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)

O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

Heerlijkheid van Maria in haar dood

Zij werd op dit ogenblik door haar Zoon Jezus en door de Apostelen bijgestaan.


Overdenken wij, dat Maria op het ogenblik van haar dood roemwaardig was, omdat zij getroost werd, niet alleen door de Apostelen en de ander Heiligen, maar ook door haar goddelijke Zoon Jezus Christus; overwegen wij de overvloedige blijdschap, die zij op dit laatste ogenblik door zo vele bijzondere gunsten gevoelde; laten wij haar onszelf aanbevelen, haar zeggende :
O roemwaardige Maagd, die verdiende door de tegenwoordigheid van de Apostelen en van de Heiligen in het uur van uw dood getroost te worden, bekom, dat wij in het uur van onze door door uw heilige tegenwoordigheid en door die van onze heilige voorsprekers mogen versterkt worden.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.


O roemwaardige Maagd! Die, op het ogenblik van uw dood, het geluk mocht smaken van uw goddelijke Zoon Jezus te aanschouwen, bid voor ons, opdat wij op de stond van onze dood met een hemelse zoetheid vervuld mogen worden, door in het H. Sacrament des Altaars diezelfde Heer J.-C. te ontvangen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

O roemwaardige Maagd, die uw gelukzalige ziel in de handen van Jezus overgaf, leer ons gedurende ons leven en in het uur van onze dood, onze ziel ook in de armen van uw aanbiddelijke Zoon overgeven, en niets zo zeer ter harte te hebben, als in alles zijn heilige wil te volbrengen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

Vieren wij de heerlijkheid van Maria, die in het uur van haar dood werd bijgestaan door de Apostelen en door haar Zoon Jezus; en juichen wij over haar zegepraal, terwijl wij met het tweede Koor der Engelen in de gevoelens van een heilige blijdschap zeggen :

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.Derde dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)

O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

HEERLIJKHEID VAN MARIA OP HET OGENBLIK VAN HAAR DOOD.

Zij gaf de geest enkel door verlies van krachten, door haar liefde aangedaan.

Overdenken wij, hoe roemwaardig Maria op het ogenblik van haar dood was, omdat zij van haar geest slechts door een verlies van krachten, welke haar overvloedige liefde tot God haar veroorzaakte, heeft gegeven; verlangen wijzelf op hetzelfde uur, zulke vurige liefde te gevoelen; nemen wij tot Maria onze toevlucht, haar zeggende:
O allergelukkigste Maagd Maria, wier liefde tot God zo levendig was, dat de banden van uw sterfelijkheid daardoor verbroken werden, bid voor ons, opdat, volgens de begeerte en de wil Gods, diezelfde levendige vlam in ons moge ontsteken worden.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

O allergelukkigste Maagd Maria, wier dood werd veroorzaakt door het geweld van de goddelijke liefde, die u vertederde en ons daardoor hebt getoond hoe vurige liefde steeds in uw hart brandde; verkrijg door uw voorspraak, dat wij tenminste een

 

vonkje van dit goddelijk vuur mogen ontvangen, opdat wij, door een waar en rechtzinnig leedwezen, voor goed onze zonden zouden afsterven.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

Laten wij met het derde Koor der Engelen de onbegrijpelijke heerlijkheid van Maria verheffen, die gans van liefde tot haar God blaakt en zeggen met hetzelfde :

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.Vierde dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.


Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

HEERLIJKHEID VAN MARIA NA HAAR DOOD.

Heerlijkheid van haar onbezield lichaam

Overdenken wij hoe Maria na haar dood verheerlijkt is geworden door de schitterende glans, de luister en de wonderbare majesteit, waarmede haar onbezield lichaam op die stond werd begaafd; door de hemelse geur, die het uitwasemde, en door de ontelbare wonderdaden, die op het enkel aanzien of het naderen van dat lichaam gebeurden. Bemerken wij alsdan onze menigvuldige ellenden, en wenden wij ons tot Maria in de volgende bewoording :
O Oppervorstin, altijd zuiver en altijd Maagd, die door uw maagdelijke zuiverheid verdiend hebt zelfs in uw onbezield lichaam verheerlijkt te worden door de buitengewone luister en glans, waar mede het begaafd werd van het ogenblik van uw dood af; verkrijg ons de genade, altijd van ons te verwijderen alles wat enigszins bekwaam zou zijn, om de engelachtige deugd van zuiverheid in ons te verdoven.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

O Oppervorstin, altijd zuiver en altijd Maagd, die door een uitwerksel van uw zeldzame deugden op uw onbezield lichaam de geur van de aangenaamste balsem van de Hemel hebt zien uitstorten, maak dat ons leven stichtelijk zij voor de naaste, en dat wij hem voortaan nooit meer door ons slecht voorbeeld enigszins ergeren.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

O Oppervorstin, altijd zuiver en altijd Maagd, wier onbezield lichaam een ontelbare menigte van personen genas, welke, bij een enkele aanschouwing van hetzelfde, van hun lichamelijke ziekte verlost werden; verkrijg ons, door uw voorspraak de genezing van de ziekte van onze ziel.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij de Vader.

Laten wij ons over de heerlijkheid verheugen, die aan Maria in haar onbezield lichaam werd voorbehouden, en ons met het vierde Koor der Engelen verenigen, terwijl wij de verhevenheid van deze voortreffelijke Maagd roemen, zeggende :

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.

Vijfde dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.

Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

Heerlijkheid van Maria in haar dood

Heerlijke hoedanigheden van haar verrezen lichaam

Overdenken wij hoe heerlijk Maria na haar dood is geweest, omdat haar heilig lichaam door de kracht van de Allerhoogste verrezen, aanstonds en voor altijd met helderheid, doordringendheid, snelheid en zonder lijden is begaafd geweest; en laten wij, vervuld van blijdschap bij het aanschouwen van haar uitstekende heerlijkheid, haar aanroepen, zeggende :
O hoor verhevene Koningin in heerlijkheid, die door de Allerhoogste zo glorierijk van de dood zijt verwekt geworden, wees ons genadig, opdat onze verrijzenis, op de dag des oordeels, gelijk zij aan de uwe.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O verhevenste Koningin, wier verrezen lichaam met helderheid en doordringendheid is begaaft geweest, ter oorzaak van uw ongeschonden heiligheid en uw diepe ootmoedigheid in uw sterfelijk leven, verkrijg on de genade, dat wij ons van al onze kwade gewoonten ontmaken, en zodanig het gunstig gevoelen, welk wij van onszelf koesteren, in ons vernietigen, dat een heilige ootmoedigheid het sieraad van onze zielen worde.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O verhevenste Koningin, die, op het ogenblik van uw verrijzenis, met zo grote snelheid en zo wonderlijke onlijdelijkheid zijt begaafd geweest, ter oorzaak van uw bewonderenswaardige

naarstigheid in het volbrengen van uw plichten, gedurende uw sterfelijk leven, en van uw heldhaftige verduldigheid, wij smeken u, door deze twee hoedanigheden, die uw verrezen lichaam zo zeer verheerlijkten, vraag voor ons aan God de genade om ons lichaam kloekmoedig te kastijden, om nooit ongeduldig te worden en om onze ongeregelde neigingen te bedwingen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

Laten wij Maria de verschuldigde lof bewijzen, en de heerlijkheid, die zij in haar verrezen lichaam geniet; laten wij met, het vijfde Koor der Engelen haar lof verkondigen, zeggende :

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.

Zesde dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoed, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons

komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

Heerlijkheid van Maria in haar dood

Zij is met haar roemwaardig lichaam in de Hemel verheven.

Overdenken wij hoe Maria glorierijk ten Hemel is gevaren, vergezeld van een ontelbare menigte Engelen en van een groot getal gelukzalige zielen, welke door haar verdiensten uit het vagevuur verlost waren. Verblijden wij ons over deze zegepralende Hemelvaart, ons in de tegenwoordigheid van deze roemwaardige Koningin verootmoedigende, en laten wij haar het volgende gebed met vurigheid toesturen :
O grote Koningin, die zo vol heerlijkheid naar het rijk van de eeuwige vrede zijt opgevaren, maakt dat wij van alle aardse gedachten verlost worden, en verkrijg ons de genade dat wij onze harten in een gedurige beschouwing van de onveranderlijke goederen van de Hemel vestigen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O grote Koningin, die in uw Hemelvaart met het Engelenkoor zijt vergezeld geweest, verkrijg ons de genade, dat wij al de lagen van onze vijanden ontkomen, en maak dat wij altijd met een leerzaam hart de ingevingen van onze goede Engel ontvangen, welke onophoudelijk bij ons is, om ons te besturen en te bewaren.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O grote Koningin, wij bidden u, door de heerlijkheid, die jij in uw hemelvaart hebt genoten, van vergezeld te zijn met zo vele zielen, welke door uw verdiensten uit het vagevuur verlost waren; maak dat wij uit de slavernij der zonde verlost worden, en verdienen mogen gedurende de ganse eeuwigheid te loven.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

Laten wij nooit ophouden ons te verblijden over de luisterrijke zegepraal van Maria, en over de alleruitstekendste heerlijkheid van haar Hemelvaart, en onze eerbewijzingen met het zesde Koor der Engelen verenigende, laten wij haar zeggen :

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.

Zevende dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoel, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

HEERLIJKHEID VAN MARIA NA HAAR DOOD.

De plaats, welke zij bekleedt in de Hemel.

Overdenken wij hoe Maria glorierijk in de Hemel heerst, daar zij de Koningin van het heelal verklaard, en onophoudelijk het voorwerp van de diepste eerbied en de lof van een ontelbare menigte Engelen en Heiligen is; laten wij, als dienaren en onderdanen van deze roemwaardige Koningin, ons diep voor haar troon vernederen, en haar bijstand afsmeken, zeggende :
O verhevene Koningin van het heelal, die, om uw onvergelijkelijke verdiensten, op zulke luisterrijke troon in de Hemel zijt verheven; sla een blik van medelijden op onze ellenden, en heers over ons, met ons de onwaardeerbare uitwerkselen van uw machtige bescherming te laten gevoelen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O verhevene Koningin van het heelal, aan wie het hemels Hof onophoudelijk zijn volkomen onderdanigheid en zijn diepe eerbied bewijst, gedoog, bidden wij u, dat wij u aanroepen, en geef, dat wij u onze smekingen met die eerbied opdragen, welke uw waardigheid en verhevenheid vorderen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O verhevene Koningin van het heelal, wij smeken u, door de heerlijkheid, die u uit hoofde van uw verheven plaats in de Hemel toekomt, wil ons onder het getal van uw dienaren ontvangen, en bekom ons de genade altijd vlijtig te zijn, om de geboden van onze Heer en God te onderhouden.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

Laten wij deel nemen in de blijdschap van de Engelen, toen zij Maria in heerlijkheid verheven zagen; verheugen wij onszelf over de glorierijke eretitel van Koningin van het heelal, die wij haar zien geven, en zeggen wij nog met het zevende Koor van de Engelen.

Lees hier de litanie van de H. Maagd zoals weergegeven op p. 3-4-5.

 

Achtste dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoel, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

HEERLIJKHEID VAN MARIA NA HAAR DOOD.

Zij wordt met eer gekroond in de Hemel

Overdenken wij hoe Maria hoog verheerlijkt is in de Hemel door de kroon van glorie zij van haar Zoon wezenlijk ontving, en door de verhevene en weergaloze kennis, die God haar gaf van de

diepgrondigste geheimen en de verborgenste zaken, die tegenwoordig, voorleden of toekomend zijn; vol erkentenis bij het aanzien van zo veel heerlijkheid, laten wij tot onze verheven Koningin onze toevlucht nemen en haar zeggen :
O onvergelijkelijke Koningin, wier hoofd in de Hemel steeds met de koningskroon schittert, waarmede uw goddelijke Zoon u versierd heeft, wij bidden u, door de onuitsprekelijke heerlijkheid, welke gij tot uw zeldzame deugden mede te delen, en voor ons een zo grote zuiverheid van gevoelens en genegenheden te bekomen, dat wij waardig worden eens met u in de Hemel gekroond te wezen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O onvergankelijke Koningin, door die wondere kennis van alle aardse dingen, welke gij in uw heerlijke Hemelvaart ontvingt, vergeef; bidden wij u, de fouten, die we eertijds onder uw allerheiligste ogen hebben begaan, en gedoog niet dat wij in het vervolg nog ooit door de ongeregeldheid van onze woorden of van ons gedrag u mishagen.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O onvergelijkelijke Koningin, die door de vurigste begeerte wordt verslonden om zuivere en onbevlekte mensen te vinden, die enigszins waardig kunnen worden van uw God, waardig van zijn genegenheid en van zijn liefde, door hun zuiverheid en onnozelheid; verkrijg voor ons de vergiffenis van onze zonden, en kom ons te hulp, opdat al onze oogslagen, onze bewegingen en onze werken aan de goddelijke Majesteit mogen aangenaam zijn.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

Zuiveren wij onze harten om Maria waardig te loven, en laten wij, bij het aanschouwen van haar onuitsprekelijke heerlijkheid, onder de luisterrijke koningskroon, die waarlijk haar hoofd versiert, met het achtste Koor der Engelen, een levendige blijdschap opvatten, en met hen onze liefde aan Maria betonen, nog eens herhalende:

Lees hier de litanie van de H. Maagd, met het vers en de gebeden p. 3-4-5.

 


Negende dag:

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest, en zij zullen geschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,
O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H. Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde geest al wat recht is, smaken, en ons altijd in zijn vertroosting verheugen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid, enz.

Lofzang: O gloriosa Virginum (o roemwaardigste der maagden)


O roemwaardigste van de maagden, verheven boven alle sterren, met uw moederlijk zorg hebt gij het goddelijk Kind gevoel, dat u geschapen heeft.
Door de goddelijke vrucht van uw maagdelijke schoot, geeft gij ons de Hemel weder, die de zonde van Eva ons had ontnomen; en , opdat wij, ellendigen, daarin zouden komen, hebt gij u gewaardigd daarvan de heilige poort te worden.
Gij zijt die heilige poort, waar langs de allerhoogste Koning tot ons komt; gij zijt de glansrijke poort, langs welke wij in het rijk van het eeuwig licht hopen in te gaan; verheugt u, o verloste volkeren! Looft God, omdat een maagd u het leven bracht.
Glorie zij U, Jezus die uit een maagd geboren zijt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, in de altijddurende eeuwen. Amen.

HEERLIJKHEID VAN MARIA NA HAAR DOOD.

Zij is de machtige beschermster van de mensen.

Overdenken wij hoe Maria hoog verheerlijkt is in de Hemel, ter oorzake van de macht, die haar is gegeven om de mensen in al hun nood te helpen, en van de moederlijke zorg, met welke zij hen gedurig

beschermt en verdedigt; bezield met een levendig geloof, gedachtig zijnde dat wij de moeder van God zelve in de Hemel tot voorspreektster hebben, laten wij ons voor haar voeten nederwerpen, en uit de grond van ons hart tot haar zeggen :
O Maria, onze allermachtigste beschermster, gij draagt er in de Hemel roem op, de voorspreekster van de mensen te zijn; red ons uit de klauwen van de vijand van onze zaligheid, en stel ons voor altijd weder in de handen van God, onze Schepper.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O Maria, onze machtigste beschermster, die in de Hemel de voorspreekster van de mensen zijt, voor hen allen zorgt, en hun allen de genaden van de bekering, der volharding en van de zaligheid aanbiedt; maak dat wij uit hoofde van onze zonden en de hervallingen, welke wij tot nu toe ongelukkiglijk bedreven, niet wanhopen van onze beternis en van onze zaligheid.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

O Maria, onze allermachtigste beschermster, die zo gaarne ten opzichte van ons de barmhartige bescherming uitoefent, welke u is toevertrouwd, en diensvolgens zo vurig begeert, dat wij u te allen tijde en stonden onze gebeden opdragen, verkrijg ons een verlichte en grondige godvruchtigheid, en maak dat wij gedurende onze gehele levensloop u aanroepen, maar bijzonder in het zo schrikkelijk uur van onze dood.

Driemaal Wees gegroet, driemaal Onze Vader en driemaal Glorie zij ...

Laten wij de onuitsprekelijke heerlijkheid van Maria met de grootste luister vieren, en laten wij ons met troost vervullen bij de gedachte dat degene, welke door God in de Hemel zo hoog verheven is, ons tot voorspreekster gegeven wordt; laten wij haar loven, haar heerlijkheid vieren, ons verenigen met het negende Koor der Engelen, en zeggen:

Lees hier de litanie van de H. Maagd, met het vers en de gebeden p. 3-4-5.

 

Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 09 June 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.