Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot God de Heilige Geest arrow Noveen tot de Heilige Geest
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen tot de Heilige Geest PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009
Noveen tot de Heilige Geest

“Vanavond zou Ik jullie willen vragen, dat jullie in de dagen van deze noveen, om de uitstorting van de H. Geest op jullie gezinnen en jullie parochie zullen bidden.
Bidt, jullie zullen het niet berouwen! God wil jullie gaven geven, waarmee jullie tot aan het einde van jullie aardse leven, Hem zullen prijzen.”
(Boodschap van 2.6.1984)

“De vrucht van de Geest echter is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.”
(Gal. 5,22))

Heilige Geest, Gij Bron van het leven: vanaf het begin hebt Gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit die in U leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!


Eerste dag:
De vrucht van de liefde

“God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”
(1 Joh. 4,16)

“Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit in jullie leven de liefde te beleven tegenover God en je naasten. Zonder liefde, lieve kinderen, kunnen jullie niets doen. Daarom, lieve kinderen, nodig Ik jullie uit om in liefde onder elkaar te leven. (Medjugorje 29.5.1986).

Heilige Geest,
Gij Geest der liefde: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten!
Bevrijd ons van elk mistrouwen en elke angst ten opzichte van God!
Heilige Geest, leer ons de ware liefde!


Tweede dag:
De vrucht van de vreugde

“Verblijdt U ten alle tijde, bidt zonder ophouden, dankt voor alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van U.” (1 Thess. 5,15-18)

“Bid, dat jullie leven een blijde dankzegging moge zijn, welke als een vloed van vreugde uit jullie hart stroomt. Mijn lieve kinderen, dankt zonder ophouden voor alles, wat jullie bezitten, ook voor de kleine gave, welke God jullie heeft geschonken.”
(Medjugorje 25.9.1988).

Heilige Geest,
Gij Geest van vreugde: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens!
Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid.
Heilige Geest, leer ons de ware vreugde!

Derde dag:
De vrucht van de vrede

“En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten.” (Col. 3,15).

“God is de vrede zelf, nadert Hem daarom door jullie persoonlijk gebed en dan zal er vrede in jullie harten zijn. Zo zal de vrede vanuit jullie harten als een vloed in de hele wereld stromen.”
(Medjugorje 25.2.1991).

Heilige Geest,
Gij Geest van vrede: ons geschonken!
Gij verandert ons in een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle zorgen en angsten!
Bevrijd ons van haat en afkeer,
die onenigheid schept!
Heilige Geest, leer ons de ware vrede!

Vierde dag:
De vrucht van de geduld

“Wees stil voor de Here en verbeid Hem!” (Ps. 37,7).

“Richt je aandacht niet op kleine dingen. Streef naar de hemel!”
(Medjugorje 25.7.1987).

Heilige Geest,
Gij Geest van het geduld: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden!
Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten op God te vertrouwen!
Heilige Geest, leer ons het ware geduld!


Vijfde dag:
De vrucht van de vriendelijkheid

“Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.” (Ef. 4, 31).

“Daarom roep Ik jullie op, door jullie gebed en door jullie leven te helpen, dat in alle mensen uit kwaad wordt vernietigd en de misleiding, waarvan satan gebruik maakt, aan het licht wordt gebracht.”
(Medjugorje 25.9.1986).

Heilige Geest, Gij Geest van de vriendelijkheid: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten! Bevrijd ons van de blindheid t.o.v. de noden van onze medemensen! Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!

Zesde dag:
De vrucht van de goedheid

“Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat louter in goedheid en gerechtigheid en waarheid.” (Ef. 5,8).

“Ik roep ieder van jullie op om vanaf vandaag het leven te gaan leiden dat God van jullie verlangt. Begin met goede werken van liefde en barmhartigheid.”
(Medjugorje 25.3.87).

Heilige Geest,
Gij Geest van de goedheid:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van toorn en nijd!
Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien!
Heilige Geest, leer ons de ware goedheid!


Zevende dag:
De vrucht van de trouw

“Wees getrouw tot de dood en Ik zal U geven de kroon des levens.”
(Openb. 2,10).

“Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit tot volledige overgave aan God. Bid, mijn lieve kinderen, dat satan jullie niet heen en weer slingert, als de takken in de wind. Wees sterk in God.”
(Medjugorje 25.5.1988).

Heilige Geest, Gij Geest van trouw:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid!
Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens
anders dan bij dan bij God te zoeken.
Heilige Geest, leer ons de ware trouw!

Achtste dag:
De vrucht van de zachtmoedigheid

“...maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest...” (1 Petr. 3,4)

“Lieve kinderen, Ik smeek jullie, geef heel je verleden aan de Heer met al het kwaad, dat zich in jullie hart heeft opgestapeld.”
(Medjugorje 25.2.1987).

Heilige Geest,
Gij Geest van de zachtmoedigheid:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van de last van het verleden!
Bevrijd ons van onevenwichtigheid en
tweedracht!
Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!


Negende dag:
De vrucht van de zelfbeheersing

“Schep mij een rein hart, oh God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.” (Ps. 51,12).

“Lieve kinderen, God zegent jullie van dag tot dag en wil dat jullie je leven veranderen. Bidt daarom, zodat jullie de kracht hebben, jullie leven te veranderen.
(Medjugorje 25.5.1990).

Heilige Geest,
Gij Geest van de goedheid:
ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van van alle slechte neigingen en
hartstochten!
Bevrijd ons van zelfmedelijden!
Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!

Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
Volgende >

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.