Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot God de Vader arrow Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009
Jezus gaf zuster Faustina de opdracht om deze noveen op te schrijven als voorbereiding op het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, dat overeenkomstig zijn wens op de eerste zondag na Pasen moet worden gevierd. Deze zondag is ook wel bekend als Beloken Pasen.

Vandaar dat op Goede Vrijdag met de noveen wordt begonnen, maar je kunt ze ook op elk moment van het jaar houden. De Heer wil dat daartoe de rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid dagelijks gebeden wordt en wel voor de intenties, die Hijzelf aan zuster Faustina gaf.
 
"Ik verlang dat je gedurende deze negen dagen alle zielen naar de bron van mijn barmhartigheid leidt, zodat zij daar kracht en troost putten en allerlei genaden, die zij nodig hebben voor de moeilijkheden van het leven, maar vooral in het uur van de dood. Elke dag moet je en groep zielen naar mijn Hart brengen en hen onderdompelen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Je zult dat doen in dit leven en in de toekomstige.
Aan de bron van mijn barmhartigheid zal Ik aan geen enkele ziel iets weigeren.
Iedere dag moet je mijn Vader, omwille van mijn smartelijk lijden, om genade smeken voor deze zielen.

 

NOVEEN TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
2 de versie


Eerste dag:


“Breng vandaag bij Mij HEEL HET MENSDOM, IN HET BIJZONDER ALLE ZONDAARS en dompel hen in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Zo zult ge Mij troosten voor het bitter leed, waarin het verlies van zielen Mij heeft gedompeld.”

Allerbarmhartigste Jezus, het is U bijzonder eigen om medelijden met ons te hebben en ons vergeving te schenken. Let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat wij stellen in uw oneindige Goedheid. Neem ons allen op in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, en laat niet toe dat wij eruit ontsnappen. Dat vragen wij U bij uw liefde, die U verenigt met de Vader en de H. Geest.O almachtige Barmhartigheid van God,
Toevlucht van de zondaars,
Oneindige oceaan van Liefde en Medelijden,
U helpt hen die U nederig bidden.

Eeuwige Vader, kijk barmhartig neer op heel het mensdom, in het bijzonder op de arme zondaars, die in Jezus’ Hart, vol medelijden, geborgen zijn. Omwille van Zijn Bitter Lijden, toon ons uw Barmhartigheid, opdat wij de Almacht van uw Barmhartigheid eeuwig zouden prijzen. Amen.

Tweede dag:


“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN VAN PRIESTERS EN KLOOSTERLINGEN en dompel hen onder in Mijn onpeilbare Barmhartigheid. Zij waren het, die Mij de kracht gaven Mijn bitter Lijden te verduren. Zij zijn de kanalen, waardoor Mijn Barmhartigheid over het mensdom wordt uitgestort..”

Allerbarmhartigste Jezus, al het goede komt van U. Vermeerder in ons, aan uw dienst gewijd, uw genade, omdat wij waardige daden van barmhartigheid zouden stellen en allen die ons zien, de Vader van Barmhartigheid in de Hemel zouden prijzen.

Ontsprongen uit de zee van Barmhartigheid
Woont de Fontein van Goddelijke Liefde in de zuivere harten,
Schitterend als een ster,
Klaar als de dageraad.

Eeuwige vader, zie vol Barmhartigheid neer op de schare door U gekozen in uw wijngaard, de zielen van priesters en kloosterlingen, en schenk hen de kracht van uw zegen.
Omwille van de liefde van het Hart van uw Zoon, waarin zij geborgen zijn, verleen aan hen uw macht en licht, opdat zij in staat zouden zijn om anderen te leiden op de weg van het peil en zo samen met hen voor eeuwig uw grenzeloze Barmhartigheid zouden verheerlijken. Amen.


Derde dag :

“Breng vandaag bij Mij ALLE VROME ZIELEN en dompel hen in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Deze zielen hebben Mij getroost op de Kruisweg. Zij waren die druppel troost midden in een oceaan van smart.”

Allerbarmhartigste Jezus, uit de schatkamer van uw Barmhartigheid deelt Gij in grote overvloed uw genaden uit aan iedereen en allen. Neem ons op in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, en laat ons er nooit uit ontsnappen. Wij vragen U deze genade omwille van die zo bewonderenswaardige liefde tot de Hemelse Vader, waarvan uw Hart zo hevig brandt.

Onbegrijpelijke, heerlijke Barmhartigheid,
Onpeilbaar zowel voor de zondaar als voor de rechtvaardige,
Als U vol mededogen naar ons kijkt,
Brengt U ons dichter bij uw Liefde.

Eeuwige vader, zie vol Barmhartigheid neer op hen die gelovig zijn: zij zijn het erfdeel van uw Zoon. Omwille van zijn smartelijk Lijden, schenk hen uw zegen en omring hen met uw voortdurende bescherming.
Laat hen derhalve nooit tekort schieten in liefde, of de schat van het Heilig Geloof verliezen. Mogen zij veeleer met heel de schare van Engelen en Heiligen U voor eeuwig verheerlijken om uw grenzeloze Barmhartigheid. Amen.

Vierde dag :


“Breng vandaag bij Mij HEN DIE NIET IN MIJ GELOVEN EN DIE MIJ NOG NIET KENNEN. Tijdens Mijn bitter Lijden dacht ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst was een troost voor Mijn Hart. Dompel hen in de oceaan van Mijn Barmhartigheid.”

Jezus, vol medelijden, U bent het licht van heel de wereld. Neem de zielen van hen, die nog niet in U geloven of U nog niet kennen, op in uw Hart, vol medelijden. Laat de stralen van uw genade hen verlichten, opdat ook zij samen met ons uw wondervolle Barmhartigheid zouden prijzen. En laat hen nooit ontsnappen uit de beschutting van uw Hart, vol medelijden.


Mijn God maak dat het Licht van uw Liefde,
Al de zielen verlicht die in de duisternis verblijven,
En dat zij, U zonder aarzelen herkennend,
Met ons de glorie van Uw Barmhartigheid bezingen.

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen die nog niet geloven in uw Zoon en die U nog niet kennen, maar die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Leid hen naar het licht van het Evangelie. Deze zielen weten niet, wat een groot geluk het is om U te beminnen. Geef dat ook zij de grootmoedigheid van uw Barmhartigheid mogen prijzen tot in eeuwigheid. Amen.

Vijfde dag:

“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN VAN DE AFGESCHEIDEN BROEDERS en dompel hen in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Tijdens Mijn Bitter Lijden verscheurden zij Mijn Lichaam en Mijn Hart, dat is: Mijn Kerk. Wanneer zij terugkeren tot de eenheid van de kerk, zullen Mijn wonden genezen. En op deze wijze verlichten zij Mijn Lijden.”

Allerbarmhartigste Jezus die de goedheid zelf bent, U weigert het licht niet aan hen die het bij U zoeken. Neem de zielen van onze afgescheiden broeders op in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden. Breng hen door uw licht tot de eenheid van de Kerk, en laat niet toe dat zij ontsnappen uit de geborgenheid van uw Hart, vol medelijden, maar maak dat ook zij de edelmoedigheid van uw Barmhartigheid zullen prijzen.

Zelfs voor hen die uw Kerk verdeelden,
Vloeit uit uw Hart een bron van medelijden,
O Heer, onttrek deze zielen aan de dwaling,
Door de Almacht van uw Barmhartigheid.

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen van onze afgescheiden broeders, bijzonder op hen , die uw zegeningen hebben verkwist en uw genaden hebben misbruikt door koppig in hun dwalingen te volharden. Let niet op hun dwalingen, maar op de liefde van uw eigen Zoon en op het bitter Lijden dat Hij onderging omwille van hen, aangezien ook zij een plaats hebben in zijn Hart, vol medelijden.

Maak dat ook zij uw grote Barmhartigheid mogen prijzen tot in eeuwigheid. Amen.

Zesde dag :

“Breng vandaag bij Mij DE ZACHTMOEDIGE EN NEDERIGE ZIELEN EN DE ZIELEN VAN DE KLEINE KINDEREN en dompel hen in Mijn Barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op Mijn Hart. Zij sterkten Mij gedurende Mijn bittere doodsangst. Ik zag hen als aardse engelen, die de wacht zouden houden bij Mijn altaren. Ik stort over hen een hele stroom van genaden uit. Alleen de nederige ziel is in staat Mijn genaden te ontvangen. Aan nederige zielen schenk ik Mijn vertrouwen.”

Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Neem in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, alle zachtmoedige en nederige zielen op en de zielen van de kleine kinderen. Deze zielen brengen heel de Hemel in verrukking en zijn de lievelingen van de Hemelse Vader. Ze zijn als een zoetgeurend boeket voor Gods troon; God schept Zelf behagen in hun geur. Deze zielen hebben een ononderbroken schuilplaats in uw Hart, vol medelijden, Jezus, en zingen zonder ophouden een hymne van liefde en Barmhartigheid.

De werkelijk zachtmoedige en nederige ziel
Ademt reeds het paradijs op aarde.
De geur van haar nederig hart
Verheugt de Schepper zelf.

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zachtmoedige en nederige zielen en op de kleine kinderen, die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Deze zielen lijken het meest op uw Zoon. Hun geur stijgt van de aarde op en bereikt uw eigen troon. Vader van Barmhartigheid en alle goedheid, ik smeek U omwille van de liefde, die U deze zielen toedraagt en het behagen dat U in hen schept, zegen de hele wereld opdat alle zielen samen uw Barmhartigheid mogen loven tot in eeuwigheid. Amen.


Zevende dag :


“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN DIE MIJN BARMHARTIGHEID BIJZONDER VEREREN EN VERHEERLIJKEN en dompel hen in Mijn Barmhartigheid. Deze zielen waren het meest bedroefd over Mijn Lijden en drongen het diepst door in Mijn Geest. Zij zijn levende afbeeldingen van Mijn Hart, vol medelijden. Deze zielen zullen met een bijzondere glans schitteren in het hiernamaals. Geen één van hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. Ik zal ieder van hen op bijzondere wijze beschermen in het uur van de dood.”

Allerbarmhartigste Jezus, wiens Hart de Liefde zelf is, neem in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden, de zielen op van hen die de grootheid van uw Barmhartigheid op bijzondere wijze verheerlijken en vereren. Deze zielen zijn machtig door de grote kracht van God zelf. Temidden van alle plagerijen en tegenwerkingen gaan zij door, vertrouwende op uw Barmhartigheid. En in vereniging met U, o Jezus, dragen ze heel het mensdom op hun schouders. Deze zielen zullen niet streng geoordeeld worden, maar wanneer zij scheiden uit dit leven, zal uw Barmhartigheid hen omhelzen.

De ziel die de Goedheid van de Heer roemt
Wordt door Hem op een bijzondere wijze geliefd
Zij heeft haar woonplaats gevonden bij de Bron van het leven
En put eeuwige genaden uit de Goddelijke Barmhartigheid.

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen die uw grootste eigenschap, uw onmetelijke Barmhartigheid, verheerlijken en vereren, en geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Deze zielen zijn een levend Evangelie: hun handen zijn gevuld met daden van barmhartigheid en hun hart, overvloeiend tot U, o Allerhoogste. Ik smeek U, o God, toon hen uw Barmhartigheid, overeenkomstig de hoop en het vertrouwen dat zij in U gesteld hebben. Laat aan hen die zijn onmetelijke Barmhartigheid vereren, de belofte van Jezus vervuld worden dat Hij hen tijdens hun leven, maar vooral in het uur van de dood, zal verdedigen als zijn eigen eer. Amen.Achtste dag :


“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN , DIE OPGEHOUDEN WORDEN IN HET VAGEVUUR en dompel hen in de afgrond van Mijn Barmhartigheid. Laat de stromen van mijn Bloed de gloed van hun vlammen verkoelen. Al deze zielen heb ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan Mijn rechtvaardigheid. Het is in uw macht hen verlichting te brengen. Benut alle Aflaten uit de schat van Mijn Kerk en bied deze ten behoeve van hen aan. O, als ge wist, welke kwellingen zij ondergaan, dan zoudt ge voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen willen opdragen en hun schuld aan Mijn rechtvaardigheid willen afbetalen.”

Allerbarmhartigste Jezus, U hebt Zelf gezegd dat U barmhartigheid verlangt. Daarom breng ik naar de schuilplaats van uw hart, vol medelijden, de zielen in het Vagevuur, die U zo dierbaar zijn, maar nog voldoening moeten brengen aan uw rechtvaardigheid. Mogen de stromen van Bloed en Water, die uit uw Hart vloeiden, de vlammen van het Vagevuur doven, opdat ook dààr de macht van uw Barmhartigheid verheerlijkt kan worden.

Uit de verschrikkelijke gloed van het zuiverend vuur
Stijgt een klacht op naar uw Barmhartigheid
Heer, U alleen kunt hen troosten
Met het Water en het Bloed door U vergoten op het Kruis.

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de lijdende zielen in het Vagevuur, die geborgen zijn in het hart van Jezus, uw Zoon, en bij alle bitterheid waarin zijn Allerheiligste Ziel gedompeld was, toon uw Barmhartigheid aan de zielen die aan uw rechtvaardig onderworpen zijn. Zie op geen andere wijze op hen neer dan dóór de wonden van Jezus, uw zeer beminde Zoon, want wij geloven vast dat er geen grens is aan uw goedheid en medelijden. Amen.


Negende dag :


“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN , DIE LAUW ZIJN GEWORDEN en dompel hen in de peilloze diepte van Mijn Barmhartigheid. Deze zielen hebben aan Mijn Hart de smartelijkste wonden toegebracht. Dat Mijn Ziel in de Hof van Olijven zo’n vreselijke walging ondervond, was te wijten aan


de lauwe zielen. Zij waren er de oorzaak van dat Ik uitriep:”Vader, als Gij wilt, neem deze kelk van Mij weg.” Voor hen is de laatste hoop op redding dat zij vluchten naar Mijn Barmhartigheid.”

Allergenadigste Jezus, U bent het medelijden zelf. Ik breng de lauwe zielen in de schuilplaats van uw Hart, vol medelijden. Laat in deze zielen, die U met zo’n grote walging vervulden alsof het lijken waren, het vuur van uw zuivere liefde opnieuw ontvlammen. O Jezus, vol medelijden, maak gebruik van de Almacht van uw Barmhartigheid, breng hen binnen het bereik van de zuivere gloed van uw Liefde en verleen hen de gave van heilige liefde, want niets gaat uw macht te boven.

Vuur en ijs kan men niet verenigen,
Want het vuur zou doven of het ijs zou smelten,
Maar door uw oneindige Barmhartigheid, mijn God,
Kan u wat nog minder mogelijk lijkt, toch mogen gelijk maken.

Eeuwige Vader, zie vol barmhartigheid neer op de lauwe zielen, die niettemin geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Vader van Barmhartigheid, ik smeek U, omwille van zijn doodstrijd van drie uur aan het Kruis, dat ook zij de peilloze diepte van uw Barmhartigheid mogen verheerlijken. Amen.
Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 30 June 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.