Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot God de Vader arrow Noveen om Gods Barmhartigheid af te smeken I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen om Gods Barmhartigheid af te smeken I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009

NOVEEN OM GODS BARMHARTIGHEID AF TE SMEKEN

(Beloken Pasen)
1 ste versie


Jezus zegt tot Zijn uitverkorene: “Ik wil dat Gij gedurende negen dagen, de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid voert, opdat zij daar kracht, opbeuring en alle genaden mogen ontvangen, die zij nodig hebben in de beproevingen van dit leven en vooral in het uur van de dood. Iedere dag zult gij een afzonderlijke groep zielen geleiden en ze dompelen in de zee van Mijn Barmhartigheid. Ik verlang het vertrouwen van al Mijn schepselen. Laat de zwakken en zondaars niet vrezen tot Mij te komen, zelfs al waren hun zonden zo talrijk als de zandkorrels aan de oever van de zee; alles zal verdwijnen in de peilloze diepten van Mijn Barmhartigheid”.
Deze noveen wordt vooral gedaan in de negen dagen die het feest van Gods Barmhartigheid voorafgaan en begint dan op Goede Vrijdag. Ook daarbuiten kan men de noveen doen. Men begint op de 1e vrijdag van de maand of op een andere vrijdag. Biecht en Communie zijn wenselijk.


Eerste dag:
Vragen wij Barmhartigheid voor geheel de mensheid,
in het bijzonder voor de zondaars.


Barmhartige Jezus, Uw verhevenste eigenschap is, medelijden te hebben en vergiffenis te schenken: let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen, dat wij stellen op Uw oneindige Goedheid. Stel ons allen onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart en stoot niemand af. Wij vragen het U om de liefde, die U verbindt met de Vader en de H. Geest in de eenheid van de allerheiligste en onbegrijpelijke Drieëenheid.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op heel de wereld, vooral op Uw ongelukkige kinderen, wier enige hoop gesteld is op het Allerbarmhartigste Hart van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Laat Hij door Zijn smartelijk lijden voor ons Uw Barmhartigheid verkrijgen, opdat wij eeuwig Uw Almacht zullen prijzen.

Tweede dag:
Bidden wij voor de priesters en de kloosterlingen, door wie
de goddelijke Barmhartigheid neerdaalt over de wereld.

Barmhartige Jezus, door Wie alle goed ons geschonken wordt, vermeerder Uw genaden in de ziel van de priesters en kloosterlingen,

opdat zij waardig en met veel vrucht hun arbeid in Uw wijngaard volbrengen. Laat hen door hun woord en hun voorbeeld allen brengen tot de verheerlijking van Uw goddelijke Barmhartigheid.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla de ogen van Uw Barmhartigheid op de talrijke arbeiders in Uw wijngaard: op de zielen der priesters, der kloosterlingen en kloosterzusters, die de voorliefde genieten van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Geef hun de kracht van Uw licht, opdat zij vol ijver de gelovigen geleiden op de weg der zaligheid en Uw Barmhartigheid voor hen verkrijgen.

Derde dag:
Bidden wij voor alle gelovige Christenen.

Barmhartige Jezus, Gij schenkt aan allen de genaden, die komen uit de schat van Uw goddelijke Barmhartigheid.
Neem alle gelovige Christenen onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart en sluit niemand uit. Wij vragen het U door de liefde, die U verbindt met de Vader en de H. Geest in de eenheid van de Allerheiligste en onbegrijpelijke Drieëenheid.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de zielen van Uw getrouwen en schenk hun Uw zegen omwille van de verdiensten van het smartelijk lijden van Uw Zoon en omgeef hen met Uw voortdurende bescherming. Laat niet toe, dat zij ooit Uw Liefde of de schat van het H. Geloof verliezen, maar geef hun de genade dat zij eeuwig Uw oneindige Barmhartigheid lof zingen met de koren der engelen en heiligen.

Vierde dag:

Bidden wij voor de heidenen en de ongelovigen, die de goddelijke Barmhartigheid nog niet kennen.
Barmhartige Jezus, Licht der wereld, neem de zielen der heidenen en der ongelovigen, die U nog niet kennen, onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart. Laat Uw genadestralen van Uw Barmhartigheid mogen verheerlijken.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de zielen der heidenen en ongelovigen, die het barmhartig Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus nog niet kennen.


Ontsteek in hen het licht van het H. Evangelie, opdat zij mogen begrijpen welk een oneindig geluk het is U te beminnen en eeuwig Uw Barmhartigheid te loven.


Vijfde dag:

Bidden wij voor hen, die dwalen in het geloof:

Barmhartige Jezus, Gij zijt de Goedheid zelf en Gij weigert Uw licht niet aan hen, die het U vragen: neem onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart de zielen van hen, die dwalen in het geloof, breng hen door het licht van Uw genade terug in de schoot der heilige Kerk, opdat zij een eeuwig met ons de edelmoedigheid van Uw Barmhartigheid mogen prijzen.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de ziel van hen die in de dwaling leven. Let niet op de hardheid van hun gemoed, als zij door het misbruik van Uw genade die schat verloren hebben en zij hardnekkig blijven in hun dwaling, maar herinner U goedgunstig de liefde en het smartvol lijden van Uw Zoon, waardoor wij gered zijn. Laat die zielen U terugvinden, opdat zij met ons eeuwig Uw Barmhartigheid mogen bezingen.

Zesde dag:
Bidden wij voor de kinderen en voor de zielen die op hen gelijken.

Barmhartige Jezus, Gij hebt gezegd: ”Leert van Mij, dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben”. Plaats onder de bescherming van Uw Allerbarmhartigst Hart de zielen van onze kinderen en van allen, die zachtmoedig en nederig zijn geworden als zij. Zulke zielen zijn als welriekende bloemen, die de hemel doorgeuren en een lieflijke geur verspreiden voor de troon van de Hemels Vader. Laat de zielen voortdurend verblijven in Uw Hart en eeuwig Uw Barmhartigheid prijzen.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op deze kleine kinderen en op alle zachtmoedige en nederige zielen, die het meest gelijkvormig zijn geworden aan Uw goddelijke Zoon en die U, Vader van Barmhartigheid, verheugen door de zoete geur van hun deugden te laten opstijgen naar de voet van Uw Troon. Door de vreugden, die deze zielen U schenken, zegen ons en geheel de wereld, opdat wij eeuwig Uw Goddelijke Barmhartigheid mogen verheerlijken.

Zevende dag:
Bidden wij voor hen die de goddelijke Barmhartigheid vereren en die ijveren voor het vertrouwen in de goddelijke Barmhartigheid, opdat zij levende afbeelding worden van het Barmhartig Hart van Jezus.

Barmhartige Jezus, Uw medelijdend Hart is de liefde zelf. Bescherm met Uw Allerbarmhartigst Hart de zielen, die zich bijzonder toeleggen op de verheerlijking van Uw goddelijke Barmhartigheid en de volheid van Uw goedheid prijzen. Help alle zielen, wier kracht ontspruit aan Gods genade van de ontelbare zonden, die geheel de wereld overspreken en thans geen grenzen meer kennen.
Wees welwillend en overstelp hen met Uw Barmhartigheid, rust hen uit met de genade van sterkte, geduld en volharding.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de zielen, die met bijzondere ijver Uw oneindige Barmhartigheid vereren en Uw lof verkondigen. Geef aan die zielen, die zich tot U wenden, een onbegrensd vertrouwen, een altijd grotere bijstand van Uw Barmhartigheid en bescherm hen volgens Uw belofte als Uw eigen Eer, immer en altijd en vooral in het uur van de dood.

Achtste dag:
Bidden wij voor de arme zielen in het vagevuur opdat de stromen van Jezus’ Bloed hun lijden verzachten en verkorten.

Barmhartige Jezus, die gezegd hebt: “Wees barmhartig gelijk Mijn Barmhartige Vader”, neem onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart de arme zielen van het vagevuur. Laat de stromen van bloed en water, die uit Uw barmhartig Hart vloeien, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de oneindige kracht van Uw Barmhartigheid geprezen worde.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de zielen van het vagevuur. Door het smartelijk lijden van Onze Heer en door de bitterheid, die Zijn goddelijk Hart vervulde, heb medelijden met de zielen, die hun ogen op U vestigen. Wij vragen U, beschouw de zielen alleen door de wonden van Uw Zoon, die U boven alles dierbaar is, onze Heer Jezus Christus, Wiens Barmhartigheid alle gerechtigheid overwint.

Negende dag:
Bidden wij voor allen zielen, die in de staat van lauwheid verkeren en die Onze Heer zo smartelijk deden lijden in de Hof van Getsemanië.

O Jezus, die de Goedheid zelf zijt, neem onder de bescherming van Uw Allerbarmhartigst Hart de lauwe zielen, die in de Hof van Olijven U met bitterheid vervulden en U een voorproef gaven van Uw dood. Doe het ijs in hun zielen smelten door het vuur van Uw zuivere Liefde, opdat zij eeuwig Uw oneindige Barmhartigheid mogen loven.
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader...
Eeuwige Vader, sla Uw barmhartige ogen op de lauwe zielen, om wier schuld het Hart van Uw Zoon in de Hof van Olijven eens deze smartvolle kreet slaakte: “Laat deze kelk aan Mij voorbijgaan!”. Wij smeken U door het smartelijk lijden van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus en door Zijn doodstrijd van drie uren op het kruis, ontsteek in hen nieuwe ijver voor Uw glorie, stort in hun hart de ware liefde, opdat zij hier op aarde de werken van barmhartigheid volbrengen en gedurende geheel de eeuwigheid Uw goddelijke Barmhartigheid mogen bezingen. Amen.

Nu volgt de litanie, die volgens Zr. Maria Faustina haar door Jezus zelf geopenbaard werd.


34. LITANIE TER ERE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, wij vertrouwen op U.
God, Zoon Verlosser van de wereld,
God Heilige Geest,
Allerheiligste Drieënige God,

Goddelijke Barmhartigheid, hoogste volmaaktheid van de Schepper, wij vertrouwen op U.
Goddelijke Barmhartigheid, grootste volmaaktheid van de verlosser,
Goddelijke Barmhartigheid, oneindige liefde van de Geest, die ons heiligt,
Goddelijke Barmhartigheid, onbegrijpelijk geheim van de heilige Drieëenheid,
Goddelijke Barmhartigheid, bewijs van de grootste goddelijke Macht,

Goddelijke Barmhartigheid, die geheel de wereld omvat,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons het eeuwig leven schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons behoedt voor de straffen die wij verdienen,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bevrijdt van de ellenden van de zonde,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons door het Vleesgeworden Woord, de verlossing schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die voor ons ontspringt aan Christus Wonden,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons toevloeit uit het H. Hart van Jezus,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons de allerheiligste Maagd geschonken hebt als de Moeder van Barmhartigheid,
Goddelijke Barmhartigheid, die zich openbaart door de goddelijke geheimen,
Goddelijke Barmhartigheid, zichtbaar geworden in de stichting van de H. Kerk,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons in de sacramenten, stromen van genade opent,
Goddelijke Barmhartigheid, bijzonder werkzaam in de Sacramenten van Doopsel en Boetvaardigheid,
Goddelijke Barmhartigheid tegenwoordig in de H. Eucharistie en het Priesterschap,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons roept tot het heilig Geloof,
Goddelijke Barmhartigheid, die de zondaars bekeert,
Goddelijke Barmhartigheid, die de rechtvaardigen heiligt,
Goddelijke Barmhartigheid, die de heiligen tot volmaaktheid voert,
Goddelijke Barmhartigheid, verfrissende bron voor zieken en bedroefden,
Goddelijke Barmhartigheid, troost en rust voor ons hart,
Goddelijke Barmhartigheid, hoop van de hopelozen,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bestendig begeleidt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons overlaadt met genaden,
Goddelijke Barmhartigheid, vrede voor de stervenden,
Goddelijke Barmhartigheid, hemelse vreugde van de uitverkorenen,
Goddelijke Barmhartigheid, verkwikking en licht van de zielen en het vagevuur,
Goddelijke Barmhartigheid, kroon van alle heiligen,
Goddelijke Barmhartigheid, onuitputtelijke bron van wonderen,


Lam Gods, wiens oneindige Barmhartigheid de wereld redde op het kruis, vergeef ons.
Lam Gods, dat zich voor ons opoffert in elk sacrament, verhoor ons.
Lam Gods, dat in Uw onuitputtelijke Barmhartigheid, de zonden van de wereld wegneemt, heb medelijden met ons.

De Barmhartigheid van God gaat al Zijn werken te boven.
Daarom willen wij eeuwig Gods barmhartigheid bezingen.

Laat ons Bidden.
God, U Barmhartigheid heeft geen grenzen en Uw medelijden is onuitputtelijk: zie goedgunstig op ons neer en vermeerder in ons de werken van Uw Barmhartigheid opdat wij niet tot wanhoop vervallen, zelfs niet te midden van de grootste beproevingen en de ergste wisselvalligheden, maar dat wij ons altijd en in volle vertrouwen onderwerpen aan Uw H. Wil, die de Barmhartigheid zelf is.
Door onze Heer Jezus Christus, de Koning van de Barmhartigheid die met U en de H. Geest Zijn Barmhartigheid toont in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
< Vorige

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.