Start arrow Artikelen GvG arrow Over de Rozenkrans arrow Over de Rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Over de Rozenkrans PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 14 December 2005
Bron: http://www.rozenkrans.nl/

De Rozenkrans

De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het Wees Gegroet, afgewisseld, na ieder 'tientje', met een Onze Vader. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte, met gebruik making van een kleiner snoer, het zgn. rozenhoedje, gebeden.

Van de vele gebeden tot Maria heeft het rozenkransgebed een heel bijzondere betekenis.
Het is een gebed dat eeuwenlang bewaard is gebleven.

Maria heeft bij haar verschijningen in Fatima gevraagd om toch vooral de Rozenkrans te bidden

Gebeden met herhalingen (de herhaling is het meest kenmerkende van het rozenkransgebed) vindt men ook bij andere godsdiensten. Het is als met de ademhaling zonder welke we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons rust te vinden temidden van het lawaai van alledag en om ons te bezinnen op de heilsgeheimen.

Bij het bidden van de rozenkrans staan wij stil bij elk van de vijf onderdelen van de blijde, de droevige en de glorievolle geloofsgeheimen. Dat zijn respectievelijk de geheimen van de menswording, van het lijden en van de verheerlijking van Jezus Chrsitus.

"Het Rozenkransgebed is als een samenvatting van het hele evangelie" (Paus Paulus VI)

Het hele jaar door, vooral in de rozenkransmaand oktober, worden we uitgenodigd het Rozenkransgebed te bidden.Het bidden van de Rozenkrans

 
Kruisteken: In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Vervolgens kan een voorbereidend gebed worden uitgesproken.

We bidden de geloofsbelijdenis.


Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen


Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, onze God, ontruk ons aan het domein van de duisternis, ontferm U over hen die gestorven zijn en breng heel uw schepping over naar het Koninkrijk van Uw geliefde Zoon (vgl. Kol. 1.13).


Onze Vader, 
die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Ik groet U, dochter van God de Vader.

Wees gegroet, 
Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet .....

Ik groet U, Bruid van God de heilige Geest.

Wees gegroet .....

Eer aan de Vader .....

                Heer, onze God, ontruk .....

Onze Vader .....

Wees gegroet......(tientje van de rozenkrans)

Eer aan de Vader.......

                Heer, onze God, ontruk .....

5 x tientje van de rozenkrans; Afwisselend wordt gebeden:
De blijde geheimen : maandag en zaterdag
De droevige geheimen : dinsdag en vrijdag
De glorievolle geheimen : woensdag en zondag
Geheimen van het Licht : donderdag

De blijde geheimen  (maandag en zaterdag)

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Betlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.
 

De droevige geheimen  (dinsdag en vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.


De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)

1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht (toegevoegd door paus Johannes Paulus II - te bidden op donderdag)

1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.


V: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, A: spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

 
Van Advent tot Kerstmis:
V: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
A: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
V: Laat ons bidden God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de heilige maagd Maria.
Wij bidden U: laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U. Door Christus onze Heer.
A: Amen.

 
Van Kerstmis tot Lichtmis:
V: Na het baren, o Maagd, zijt Gij ongeschonden gebleven;
A: Moeder van God, wees onze voorspraak.
V: Laat ons bidden. God door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.
Wij bidden U: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer.
A: Amen.

 
Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent:
V: Bid voor ons, heilige Moeder van God;
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
V: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud.
Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer.
A: Amen.

 
In de Paastijd:
V: Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja!
A: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!
V: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. 
A: Amen.

Aanvulling m.b.t. de geheimen:

In het verre verleden waren lekenbroeders verplicht om dagelijks honderdvijftig maal een Pater Noster (Onze Vader) te bidden als verwijzing naar de honderdvijftig psalmen waarmee de meer geletterde monniken Gods lof zongen. Om er zeker van te zijn dat zij zich niet in aantal zouden vergissen, maakten de broeders een snoer van honderdvijftig kralen en noemden dit een "Pater Noster". Later kwam de kleinere rozenkrans in gebruik waaraan de Weesgegroeten worden gebeden. Rond 1550 werd een zekere eenstemmgheid bereikt over de samenstelling van de rozenkrans zoals we die nu kennen. Sindsdien telt deze dus vijf maal tien Weesgegroeten met vóór ieder tientje een Onze Vader.

Eigenlijk vanouds vormen de drie bekende rozenhoedjes samen de eerste rozenkrans. Alleen kloosterzusters en broeders droegen - en dragen misschien nog steeds - een grote houten rozenkrans met de vijftien Geheimen om hun middel.

Deze rozenkrans kan dus nooit aangevuld worden met andere rozenhoedjes, omdat het een specifieke rozenkrans is.

In de Maria-maanden mei en oktober worden de mensen vanuit de Kerk opgeroepen om dagelijks de rozenkrans te bidden.

Ondanks deze benaming van "rozenkrans" wordt er tijdens het Marialof toch altijd maar één rozenhoedje gebeden.

Een apart rozenhoedje wordt altijd voorafgegaan met de Geloofsbelijdenis en de drie groetenissen tot Maria.

Ik vermoed, dat de hele rozenkrans nooit ononderbroken wordt gebeden, maar bv. verspreid over de hele dag.

Voor het bidden van rozenhoedjes,  wordt er voor elk afzonderlijk een bepaalde dag wordt aanbevolen, maar niet voorgeschreven.

Je kan eventueel (inclusief de nieuwe Geheimen) onderstaande volgorde aangehouden:

op maandag: de Hoopvolle Geheimen. (aan het begin van de week bidden wij God om versterking van onze hoop);

op dinsdag en donderdag: de Lichtende Geheimen. (hoogtepunt is de instelling van de H. Eucharistie op donderdag);

op woensdag en vrijdag: de Droevige Geheimen. (deze herinneren ons aan Jezus' lijden en sterven op vrijdag);

op zaterdag: de Blijde Geheimen. (we overwegen deze vreugdevolle Geheimen, voorafgaand aan de dag des Heren);

op zondag: de Glorievolle Geheimen. (verwijzen o.a. naar de Hoogfeesten van Pasen en Pinksteren op zondagen).

(met dank aan A. Romijn)

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 19 June 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.